Professorat Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials   Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Professorat

 

Dins de l'estratègia d'internacionalització de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials es troba la mobilitat del personal docent i investigador i la impartició d'assignatures en anglès.
A continuació s'arreplega informació útil per al professorat interessat en aquests àmbits:

 

DOCÈNCIA EN INGLÉS

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials aposta fermament per la internacionalització. Prova d'açò és la creixent oferta d'ASSIGNATURES EN INGLÉS dins dels nostres Graus.

A més, la Universitat d'Alacant, amb la finalitat d'incrementar el caràcter multilingüe de la institució i facilitar la formació en llengües de la comunitat universitària, en aplicació del Pla de Política Lingüística i del Pla d'Increment del Valencià i altres Llengües en la Docència 2013-2016 (Consell de Govern de la UA, 26 de setembre de 2013), posa a la disposició del PDI implicat una sèrie de recursos per impartir docència en valencià, anglès i altres llengües.

És important que les guies docents de les assignatures impartides en anglès o valencià incloguen la informació en aquest idioma. Per a açò, quan s'actualitzen les mateixes en el Campus Virtual, s'haurà de seleccionar prèviament l'idioma en què es van a introduir les dades i seguir les instruccions per al seu emplenament.

Si estàs interessat/a a impartir la teua assignatura en aquesta llengua, pots contactar amb Felipe Ruiz, Vicedegà d'Internacionalització i Mobilitat de la nostra Facultat.

 

ACREDITACIÓ EN LLENGÜES

Amb la finalitat de poder reconèixer el nivell de llengua a aquell alumnat que rebrà docència en valencià o altres llengües, el professorat que la imparteix haurà d'acreditar tenir, com a mínim, un nivell B2 de la llengua d'impartició.

El Servei de Llengües i Cultura de la UA informa sobre els mitjans per a acreditar el nivell d'idioma i les proves d'acreditació interna de competències lingüístiques, tant en valencià com en anglès, dirigides al professorat que imparteix docència en aquestes llengües en el curs actual, o que vol impartir-la en el futur.

 

SERVEI DE TRADUCCIÓ

El Servei de Llengües i Cultura de la UA ofereix la possibilitat de revisar el contingut de la fitxa de les assignatures impartides en valencià i anglès enviant el text a través dels següents formularis de sol·licitud:

 

MOBILITAT DOCENT ERASMUS

El Secretariat de Mobilitat de la Universitat d'Alacant publica anualment la CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT PER A DOCÈNCIA ERASMUS (STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENTS - STA), que té per objecte l'assignació de places i concessió d'ajudes econòmiques al professorat de la Universitat d'Alacant per a impartir docència en institucions d'educació superior adscrites al programa Erasmus +.

La gestió del procés correspondrà a la Unitat de Mobilitat de PDI del Secretariat de Mobilitat de la UA.

 

ADAPTACIÓ CURRICULAR PER A ESTUDIANTS DE MOBILITAT

El Centre a través del seu Programa d'Acció Tutorial i atenent al Reglament d'Adaptació Curricular de la UA estableix un contracte d'aprenentatge amb l'estudiant que implica l'assumpció de compromisos recíprocs: d'un costat, el professor o professora es compromet a les adaptacions curriculars acordades que, en cap cas, suposaran minvament ni en les competències professionals (generals i específiques) ni modificacions dels continguts acadèmics que cada estudiant ha d'adquirir i, d'un altre costat, l'o l'estudiant es compromet a seguir les indicacions del professor o professora de l'assignatura. En el cas en què alguna de les parts incomplisca el contracte d'aprenentatge, es posarà en coneixement de la persona responsable de la titulació implicada, i si escau, del tutor o tutora, perquè adopte les mesures oportunes.