Selecció d'assignatures i formalització del learning agreement Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials   Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Oficina de Relacions Internacionals - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Selecció d'assignatures i formalització del learning agreement

Abans d'iniciar la teua estada fora de la UA, has d'elaborar el teu Learning Agreement o Acord Acadèmic, que és el document oficial que conté tant les assignatures de la universitat de destinació com les corresponents en la UA. Per a la seua formalització, has de seguir els següents passos:

   

1.  Reunió inicial obligatòria

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials compta amb un grup de TUTORS I TUTORES DE MOBILITAT, que en col·laboració amb el Vicedegà d'Internacionalització i Mobilitat i el personal de l'Oficina de Relacions Internacionals, s'ocupen de l'assessorament dels nostres estudiants. Quan tingues assignada una plaça de mobilitat, se t'adjudicarà un tutor/al fet que t'acompanyarà durant tot el procés del teu intercanvi i t'assessorarà prèviament en la selecció d'assignatures.

Després de l'assignació de destinacions, el teu tutor/a se posarà en contacte amb tu mitjançant correu electrònic per a citar-te a una reunió presencial de caràcter obligatori. Si no pots assistir, comunica-ho al teu tutor.

 

2.  Elaboració i enviament del PEI inicial al tutor

Com a estudiant de mobilitat és la teua responsabilitat emplenar un document inicial, el PEI (Proposta d'Estudis d'Intercanvi), que pots descarregar-te ací:  PEI per a I2ADE  // PEI per a la resta d'estudis. En aquest document hauràs d'incloure la relació d'assignatures a cursar en destinació i els seus equivalents en la UA, seguint les següents indicacions:

Assignatures UA: Pots incloure les assignatures del teu pla d'estudis que tingues arracades de superar o no hages aprovat de qualsevol curs independentment d'aquell en què gaudisques la mobilitat.  En principi, sempre que trobes assignatures amb contingut i nombre de crèdits similars en destinació, podràs reconèixer qualsevol assignatura del teu pla d'estudis. A més, tens la possibilitat de reconèixer assignatures que no es troben en el teu pla docent i tinguen relació amb el teu àmbit acadèmic com a assignatures optatives ("Assignatures de Mobilitat"), i en aquest cas rebràs el mateix nombre de crèdits que tinga l'assignatura en destinació. Si la teua universitat de destinació t'ofereix la possibilitat de dur a terme pràctiques i estàs interessat en el seu reconeixement, hauràs de consultar si reuneixen tots els requisits per a això amb l'Oficina de Pràctiques Externes del nostre centre.

Assignatures i crèdits en destinació:  Estudia amb deteniment l'oferta acadèmica en la teua universitat de destinació, que podràs trobar normalment en la seua pàgina web o en l'email que rebràs amb tota la informació per a formalitzar el teu registre allí. Tria assignatures en destinació que tinguen una càrrega lectiva similar. Excepcionalment, si la càrrega lectiva no és anàloga, una assignatura de destinació pot servir per a reconèixer dues de la UA i viceversa. 

La majoria d'universitats europees funcionen igual que la UA amb el sistema de crèdits ECTS, amb algunes excepcions com és el cas d'universitats de Regne Unit, que utilitza el sistema de crèdits CATS, que equivalen al doble dels ECTS. En el cas d'universitats no europees, la casuística és més àmplia i el nombre de crèdits dependrà en moltes ocasions del nombre d'hores cursades per assignatura, amb les següents particularitats:

-  la Xina: s'estudiarà el curs de xinès, que es reconeix per un semestre complet a Alacant (30 ECTS) i addicionalment és possible incloure 2 assignatures obligatòries més amb el seu equivalent en destinació (seleccionades del paquet oferit en anglès)
-  els EUA: es reconeix assignatura per assignatura, podent cursar 4-5 assignatures en destinació, depenent de la universitat

Crèdits mínims i màxims: Has d'incloure un mínim de 12 ECTS per a un quadrimestre i 24 ECTS per a curs complet. En el cas d'estudiants SICUE, el mínim serà de 24 crèdits per a un quadrimestre i 45 per a un curs complet, podent optar també a l'intercanvi si et falten per a finalitzar els teus estudis menys crèdits que el mínim exigit en cada tipus d'estada.  Els crèdits mínims a realitzar durant l'intercanvi han de formar part del currículum obligatori per a completar els teus estudis, per la qual cosa no podràs incloure crèdits optatius addicionals si has superat totes les assignatures necessàries per a l'obtenció del títol.

Respecte al màxim de crèdits, encara que l'equivalent a un semestre en la majoria d'universitats són 30 ECTS per semestre, es permetrà cursar fins a 36 crèdits per a estades semestrals i 66 per a anuals (en el cas d'estudiants de doble grau fins a 42 crèdits per a estades semestrals i 72 per a anuals).

Treball Fi de Grau: No està permesa la seua inclusió en el PEI, però això no impedeix que el pugues dur a terme mentre estàs cursant un programa de mobilitat. Conforme a l'article 6.10 del Reglament sobre els Treballs de Fi de Grau/Màster per als estudis impartits en la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials, "a fi d'incentivar i facilitar la mobilitat dels nostres estudiants, aquells que participen en un programa de mobilitat i opten per matricular-se en el Treball Fi de Grau/Màster de la Universitat d'Alacant, se'ls aplicarà un criteri de flexibilitat a través dels mitjans que permeten la comunicació a distància entre tutor/estudiant. Així, no li serà exigible la seua presència física en qualsevol sessió d'orientació per part del tutor ni en la presentació oral a aquest, si n'hi haguera, prèvia a la defensa del Treball de Fi de Grau/Màster".

En conseqüència, a l'alumnat que estiga participant en aqueix moment en programes de mobilitat i, per tant, es trobe en la universitat de destinació, no li serà exigible la seua presència física, sent aquesta substituïda per una presentació a distància usant mitjans telemàtics (bé siguen síncrons o asíncrons). Es recomana que els estudiants participants en un programa de mobilitat que vulguen realitzar el TFG sol·liciten la PREASSIGNACIÓ en el període establit per a això conforme al calendari i instruccions establides pel nostre centre.

Una vegada emplenat el PEI, envia-ho al teu tutor/a per a la seua aprovació. Tingues en compte que el PEI no és un document oficial, sinó un esborrany per a la posterior elaboració de l'Acord d'Aprenentatge. 

 

  • Si eres estudiant SICUE, consulta ací la normativa específica sobre reconeixement d'assignatures.

 

3.  Formalització de l'acord d'aprenentatge

L'Acord d'Aprenentatge (learning agreement o acord acadèmic per a estudiants SICUE) és el document oficial que conté les assignatures que cursaràs en destinació i les corresponents en la UA. S'emplenarà a través de l'aplicació Programes de Mobilitat de l'UACloud utilitzant com a base els reconeixements plasmats en el PEI aprovat pel teu tutor/a amb anterioritat. 

La formalització de l'acord d'aprenentatge comporta els següents passos:

1. Aprovació de la proposta inicial pel teu coordinador erasmus, que en el cas de la Facultat d'Econòmiques és el Vicedegà d'Internacionalització i Mobilitat. Quan el teu acord d'aprenentatge siga correcte rebràs un missatge confirmant-te que ja tens l'acord d'aprenentatge signat.

2. Descarrega't l'acord d'aprenentatge, imprimeix-lo i signa'l. Necessites a més una tercera signatura: la de la universitat de destinació, que ha d'aparèixer juntament amb el segell corresponent. Envia-ho per email al teu coordinador en la universitat de destinació, utilitzant per a això els contactes que pots trobar en la pàgina web de l'Oficina de Mobilitat per a erasmus mobilitat global SICUE (en cas que no hagen contactat prèviament amb tu i no tingues el contacte del teu coordinador).

3. Abans d'iniciar el teu intercanvi, quan tingues la proposta inicial d'acord d'aprenentatge amb les 3 signatures, hauràs de pujar el document a través de l'eina Gestor de Documents d'UACloud, seguint les instruccions de l'Oficina de Mobilitat de la UA.

4. Abans de finalitzar el teu intercanvi, hauràs de pujar al Gestor de Documents d'UACloud l'acord  d'aprenentatge definitiu, amb les tres signatures i els segells corresponents, incloent la selecció final d'assignatures. Si no has fet cap modificació, bastarà que puges de nou la proposta inicial, però el més habitual és que hages de fer canvis. En aquest cas, només quan tingues la selecció final d'assignatures i l'acord d'aprenentatge definitiu, hauràs de pujar-lo al Gestor de Documents.

 

Guia per a completar el learning agreement/acord acadèmic a través d'UACloud

 

 

 

Sovint sorgeixen dubtes sobre la possibilitat de fer canvis en la selecció inicial d'assignatures. Ací pots trobar les situacions més freqüents:

Modificacions per canvis o incompatibilitats en assignatures de destinació

Els assignatures en la universitat de destinació poden variar d'un curs acadèmic a un altre, tenir plaus limitades o solapar-s'en horaris, així que pot ocórrer que quan t'incorpores a la teua destinació no pugues inscriure't en algun dels cursos que vas incloure en el teu learning agreement. En aquests casos hauràs d'enviar un nou PEI al teu tutor o tutora i una vegada aprovat, modificar el learning agreement. Pots enviar fins a un màxim de 4 propostes per a estades d'un sol semestre i 6 propostes per a estades anuals, per la qual cosa et recomanem enviar els possibles canvis sol quan disposes de la màxima informació sobre els assignatures en destinació. 

 

Modificacions per pròrroga

Un altre supòsit habitual de modificació del learning agreement és el cas de les PRÒRROGUES, que se sol·licitaran en el termini establit per a això pel Secretariat de Mobilitat UA. A més de modificar el learning agreement prèvia aprovació del PEI, els estudiants que hagen obtingut una pròrroga tindran la possibilitat de modificar la seua matrícula fins a la fi del termini d'ampliació de matrícula per a segon semestre establit per la UA. 

 

Modificacions en matrícula per canvis en el learning agreement

- Si després del termini ordinari de matrícula inclous noves assignatures en la teua learning agreement, aquestes seran incloses d'ofici en la teua matrícula, incrementant-se el teu rebut en l'import corresponent

- Si després del termini ordinari de matrícula elimines assignatures que havies inclòs en la teua learning agreement, hauràs de sol·licitar a l'Oficina de Relacions Internacionals si vols eliminar-les de manera definitiva de la teua matrícula o mantenir-les per a examinar-te en la Universitat d'Alacant.

En cap cas podran dur-se a terme modificacions de matrícula després de la data límit de pagament de l'últim rebut de matrícula.

 

 

IMPORTANT: Tota modificació en l'Acord d'Aprenentatge i matrícula ha d'estar degudament justificada.