Saltar apartados

Convocatòria doble grau NSU

NSU Graduation Ceremony

CONVOCATORIA DE SELECCIÓ D'ESTUDIANTS PER Al PROGRAMA DE DOBLE GRAU DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS AMB LA NORTHWESTERN STATE UNIVERSITY - CURS ACADÈMIC 2017/18 (BOUA 10/03/2017)

 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és seleccionar estudiants del Grau en Administració i direcció d'empreses de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per a gaudir un curs acadèmic complet en la Northwestern State University (EUA), amb la qual existeix un conveni de doble grau baix els termes del qual i requisits s'obtindran de forma simultània les següents titulacions:

- Grau en Administració i direcció d'empreses, títol oferit per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant.

- Major in Business Administration, títol oferit per la School of Business de la Northwestern State University.

 

1. PLACES OFERIDES

Es concediran 3 places d'intercanvi per a estudiar el curs acadèmic complet, conforme al calendari acadèmic establit per la universitat de destinació.

 

2. REQUISITS

Els i les estudiants han d'estar degudament matriculats en la UA en el Grau d'Administració i direcció d'empreses, tant en el moment de la inscripció en el programa de mobilitat com durant l'intercanvi, i haver superat un mínim de 120 crèdits en la convocatòria C4 del curs 2015/16 (per a estudiants del Doble Grau de Turisme-ADE es consideraran  únicament les assignatures corresponents al Grau en Administració i direcció d'empreses).

 

A més, hauran de posseir un nivell mínim B2 d'anglès que s'acreditarà a través dels següents certificats: TOEFL (Paper-based 500; computer-based 173; internet-based 61),  IELTS (5.5 mínim) o Cambridge English Language Assessment (First Certificate).

 

3. CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció es resoldrà d'acord amb la valoració dels mèrits acreditats, atenent al barem que es detalla a continuació:

a) Expedient acadèmic (màxim 5 punts): Nota mitjana de l'expedient acadèmic (per a estudiants de TADE es consideraran únicament les assignatures d'ADE).

b) Experiència internacional (màxim 1 punt): Es valorarà haver sigut estudiant d'intercanvi, haver cursat part dels estudis o exercit part de la seua activitat laboral o professional en l'estranger.

c) Coneixement de l'idioma anglés (màxim 3 punts):

Nivell C1……………… 2 punts

Nivell C2……………… 3 punts 

d) Carta de motivació en anglès i entrevista personal (màxim 1 punt)

 

4. COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció estarà formada pel Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, el Vicedegà de Relacions Internacionals i Mobilitat i un membre del PAS de la Facultat d'Econòmiques especialitzat en relacions internacionals.

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

Les sol·licituds es formalitzaran a través del formulari online publicat en la pàgina web del Vicedeganat de Relacions Internacionals i Mobilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, havent d'adjuntar al mateix carta de motivació i fotocòpia dels documents que justifiquen els mèrits al·legats.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 al 26 de març de 2017. El llistat d'estudiants admesos i admeses i data i hora de l'entrevista personal serà publicat el 29 de març.

 

6. RESOLUCIÓ

La Resolució Provisional es publicarà el 3 d'abril i els interessats  disposaran fins al 6 d'abril per a formular les reclamacions i al·legacions que estimen pertinents. El llistat definitiu d'estudiants seleccionats i seleccionades es farà públic el 10 d'abril juntament amb una llista d'espera per ordre de puntuació després de l'aplicació del barem.

La Comissió de Selecció podrà decidir deixar vacants les places que considere oportú si no hi ha suficients candidats o candidates que al seu judici tinguen el perfil adequat per a participar en el programa.

 

7. RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Per a obtenir el Major in Business Administration  els i les estudiants seleccionats i seleccionades hauran de superar totes les assignatures bàsiques i obligatòries del Grau en Administració i direcció d'empreses en la UA (198 ECTS) i completar els següents cursos en la Northwestern State University, dels quals es matricularan obligatòriament durant l'intercanvi:

 

PRIMER SEMESTRE SEGON SEMESTRE
 1. BUAD1800: Introduction to Info Technology
 2. CIS2000: Spreadsheet Apps
 3. BUAD2200: Business Reports and Communication
 4. BUAD3270: International Business
 5. Advanced Business Elective 1
 6. Advanced Business Elective 2
 1. CIS3100: Information Systems and Technology in Business
 2. BUAD4900: Business Sènior Seminar
 3. MGT4300: Strategic Management and Policy
 4. Advanced Business Elective 3
 5. Advanced Business Elective 4
 6. Advanced Business Elective 5
 7. Advanced Business Elective 6

 

Els cursos completats pels i les estudiants de la UA en la NSU seran transferits al seu expedient com a crèdits optatius, dels quals es matricularan en la Universitat d'Alacant conforme al procediment i període establits per a açò, abonant les taxes acadèmiques corresponents. S'inclouran també en la matrícula de la UA totes aquelles assignatures que l'estudiant requerisca per a completar les assignatures bàsiques i obligatòries del Grau en Administració i direcció d'empreses de la UA.

El Treball Fi de Grau (22052) no pot ser objecte de reconeixement conforme a la normativa acadèmica; per tant, ha de ser dut a terme seguint la normativa i tutorización del professorat de la UA.

 

8. OBLIGACIONS DE L'ESTUDIANTS SELECCIONAT/A

a) Matricular-se en la Universitat d'Alacant i en la Universitat d'acolliment, durant el curs acadèmic que desenvolupe la seua estada, dels crèdits mínims exigits.

b) Cursar el període d'estudis establit, assistint a les sessions d'orientació obligatòries fixades per cada universitat.

c) Comunicar immediatament al Vicedeganat de Relacions Internacionals i Mobilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials tot canvi de la sol·licitud inicial (renúncia, calendari, pla d'estudis, etc).

d) Lliurar en el Vicedeganat de Relacions Internacionals i Mobilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials els documents que es requerisquen.

i) Responsabilitzar-se de procurar la cobertura de segur a l'efecte de malaltia comuna, accident i repatriació.

f) Obtenir el visat d'estudis que tinga validesa durant tot el període d'estudis, així com qualsevol altre document necessari per a estudiar en la institució d'acolliment.

g) Responsabilitzar-se de la cerca i localització d'allotjament i els tràmits seguits per a la inscripció en la Universitat d'acolliment. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials orientarà a l'estudiant sobre aquest tema.

h) Mantenir-se localitzable a través de l'adreça de correu electrònic institucional de la UA de manera que siga possible una comunicació fluïda i ràpida amb la Facultat.

i) Acceptar totes les condicions del Programa d'Intercanvi.

En cas d'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions, es podrà exigir a l'estudiant el reemborsament total o parcial de la beca.

 

9. DOTACIÓ ECONÓMICA

Els i les estudiants seleccionats i seleccionades no hauran d'abonar quantitat alguna en concepte de cost acadèmic en la Universitat de destinació. A més, les places estan dotades econòmicament amb 650 euros per mes d'estada real, fins a un màxim de 6000 euros per estudiant.

Si l'estudiant renuncia a la plaça injustificadament haurà de retornar l'import íntegre de la beca.

 

10. MARQUE LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 18.000 € i es troba consignada en les aplicacions del concepte 480 del Centre de Despesa del Servei de Relacions Internacionals 011245. El pagament d'aquesta dotació està supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La subvenció assignada a cada estudiant s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

 

 

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials - Oficina de Relacions Internacionals


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9406

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464