Saltar apartados

Informació Pràctiques Extracurriculares

Les pràctiques extracurriculares, són aquelles que els estudiants podreu realitzar amb caràcter voluntari durant el vostre període de formació i que, encara tenint les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d'estudis. No obstant açò seran contemplades en el Suplement Europeu al Títol.

 • Qualsevol estudi de la Facultat pot optar per aquestes pràctiques.

Requisits:

 • Haver superat, almenys, el 50% dels crèdits corresponents al  teu pla d'estudis
 • Estar matriculat/a en el curs acadèmic en el qual es desenvolupen les pràctiques.
 • Haver realitzat les teues pràctiques curriculars, en cas que estiguen contemplades en el teu pla d'estudis.

 

Normativa sobre pràctiques Extracurriculares

Segons la normativa de la UA, les pràctiques extracurriculares tindran una durada màxima de 750 hores a realitzar en un període màxim de 6 mesos. El Vicerectorat d'Estudiants podrà, amb caràcter excepcional, autoritzar unes pràctiques extracurriculares amb una durada superior, prèvia sol·licitud motivada per part de l'empresa/institució i amb el vistiplau del Centre.

En cap cas la durada total de les pràctiques haurà de superar les 900 hores.


Poden desenvolupar-se en dos cursos acadèmics consecutius, però el/l'estudiant haurà d'estar matriculat/a en tots dos cursos i s'haurà de signar una pròrroga de les pràctiques i de l'annex al començament del segon curs acadèmic.

Només podràs realitzar una pràctica extracurricular per pla d'estudis (sense comptar amb les que pugues realitzar a través del GIPE o amb altres programes de pràctiques com "Santander" o mobilitat Aitana-Erasmus)

L'inici de la pràctica podrà ser en qualsevol moment del curs acadèmic a excepció del mes de setembre.

Sol·licitud i Terminis

Per a sol·licitar la teua inscripció has de presentar en la nostra Oficina la següent documentació:

Sol·licitar-ho a través del Contacta amb nosaltres o presencialmentel en la nostra oficina.

Important: No pot existir una relació de parentiu fins al tercer grau de l'estudiant amb els òrgans d'adreça o amb els tutors de l'empresa ni relació contractual entre l'estudiant i l'empresa/institució.

Terminis lliura de la documentació:

 • Si lliures una oferta d'una empresa/institució amb conveni, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a l'inici de les teues pràctiques.Data límit 30 de juny.
 • Si aportes una empresa/institució nova o bé amb conveni antic i que requerisca la seua actualització, has de lliurar a més del document d'Oferta de Pràctiques, el de Dades Empresa/Institució per a Conveni col·laborador. amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista d'inici de pràctiques. Data límit el 20 de maig.

Procediment

És important i imprescindible que tingues un correu personal en la configuració del teu perfil d'UACloud (UACloud >> La meua configuració >> General >> Correu electrònic personal), diferent al que tens de xxx@alu.ua.es.

A partir d'aquest moment el teu tutor/a acadèmic/a contactarà amb tu per a una primera tutoria on, a més de comentar les característiques de la teua pràctica, s'iniciarà el procés de signatura on line de l'Acord de pràctiques en el qual tu eres el primer signatari. El procés culminarà després de la signatura on line, en aquest ordre, del tutor/a d'empresa i del tutor/a UA. Una vegada signat per les tres parts serà quan pugues incorporar-te a l'empresa i iniciar les teues pràctiques.

Ací tens les instruccions per a poder signar l'acord de pràctiques on line.

 És imprescindible tenir signat l'Acord per les tres parts per a poder incorporar-te a les teues pràctiques

A més, al final de les teues pràctiques també hauràs d'elaborar una Memòria, que remetràs a través d'UACloud al teu tutor acadèmic de Pràctiques Externes en els 7 dies següents a la finalització de les mateixes. En aquesta Memòria assenyalaràs les activitats que has dut a terme durant el període de pràctiques i la mateixa servirà de base per a obtenir la teua qualificació final. Per a la seua elaboració pots basar-te en la Guia Orientativa que tenim publicada en la nostra web per a les pràctiques curriculars.

Reconeixement de les pràctiques

Les pràctiques extracurriculares podran ser reconegudes per l'assignatura de pràctiques externes sempre que s'hagen realitzat seguint els mateixos requisits que qualsevol pràctica curricular.

Més informació sobre la seua gestió: reconeixement de pràctiques

Cobertura d'Accidents i de Responsabilitat Civil durant les meues pràctiques

 • Si vas a realitzar pràctiques en territori nacional:
 • Si vas a realitzar pràctiques extracurriculares en l'Estranger:
  • Has de contractar-te un assegurances de responsabilitat civil i accidents que cobrisquen el període de pràctiques
  • Has de lliurar-nos una còpia i justificant del pagament del mateix

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464