Saltar apartados

Informació per a estudiants de Treball Social

 

¿Què són les Pràctiques Externes en Entitat/Empresa/Institució?

Les pràctiques externes en el grau en Treball Social tenen assignades un total de 48 ECTS de caràcter obligatori que es realitzen en cadascun dels quatre semestres deº 3 i 4º curs.

Curs Assignatura

Pràctiques en una Institució

Pràctiques de laboratori Treball autònom de l'estudiant

Pràctiques externes I

(Total: 12 ECTS)

9 ECTS

(225 hores)

0.6 ECTS

(15 hores)

2.4 ECTS

(60h)

Pràctiques externes II

(Total: 12 ECTS)

9 ECTS

(225 hores)

0.6 ECTS

(15 hores)

2.4 ECTS

(60h)

Pràctiques externes III

(Total: 12 ECTS)

9 ECTS

(225 hores)

0.6 ECTS

(15 hores)

2.4 ECTS

(60h)

Pràctiques externes IV

(Total: 12 ECTS)

9 ECTS

(225 hores)

0.6 ECTS

(15 hores)

2.4 ECTS

(60h)

 

Pots consultar les incompatiblidades d'aquestes assignatures en el Grau en Treball Social

¿Com se sol·liciten les Pràctiques Externes en Entitat/Empresa/Institució?

1.- Matricula't, en la teua cita habitual de cada curs acadèmic a través de l'UACloud, amb la resta d'assignatures. Abans de la teua matrícula recorda mirar les incompatiblidades

2.- Consulta l'oferta de places en la pàgina web de l'Oficina de Pràctiques de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials o en el teu UACloud quan lel/la Coordinador/a o la teua Facultat et diguen que està disponible

3.- Consulta en quin lloc estàs per a la petició de places. ¿on? L'ordre es realitza per la mitjana del teu expedient acadèmic, en cas d'empat s'establirà en funció de la teua nota de les assignatures Models i Mètodes de Treball Social I, Models i Mètodes de Treball Social II i Habilitats Professionals I, per aquest ordre. ¿quan? aproximadament a la fi de setembre, principis d'octubre

Prepara't un llistat de les teues preferències per a la petició, almenys que siga igual alº n d'ordre que ocupes. Tria tantes ofertes de pràctiques com el teu nombre d'ordre en el llistat publicat d'estudiants admesos. Exemple. Si eres l'1º tria una oferta; si eres elº 5 tria cinc ofertes i així successivament. Si no tries almenys la teua nº d'ordre t'arrisques a no tenir cap plaça de pràctiques assignada en aquest procés de selecció

4.- Selecciona les ofertes que siguen del teu interès. Entra en l'aplicació web de gestió de pràctiques UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> SOL·LICITUDS I OFERTES >> ACCEDIR. Una vegada dins, com a pas previ comprova que en DADES D'ALUMNE, apareix activada la línia de Práctias en Empresa i el curs adadémico en què et matricules.   Manual.

Una vegada finalitzada la selecció, imprimeix el teu justificant. Has d'eixir del Menú Principal i ticar en " Justificant Inscripció"

5.- Consulta la teua plaça adjudicada. Entra en l'aplicació web de gestió de pràctiques (UA CloudTargeta >PRÀCTIQUES EN EMPRESA > Menú GESTIONS > Justificant d'adjudicació) i des del menú principal accedeix a Seguiment de Sol·licituds. En aquesta pantalla apareixen totes les ofertes que vas sol·licitar, però si ticas en Acceptades, solament t'eixirà l'oferta que se t'ha assignat.

Si vols imprimir un justificant. Has d'eixir del Menú Principal i ticar en "Justificant Adjudicació"

Si no estàs conforme amb la teua assignació, pots presentar una reclamació a través de contacta amb nosaltres.

6.- Signa el teu Acord de Pràctiques a través de la I-AdministracióUna vegada la teua Facultat t'indique que ja estan totes les dades necessàries per a la tramitació de l'acord de pràctiques, hauràs d'accedir a UACloud > Pràctiques en empresa > I-administració i iniciar la signatura electrònica de l'acord (l'o l'estudiant signa en primer lloc; el tutor o la tutora d'empresa signatura en segon lloc; i el tutor o la tutora UA signen en tercer lloc)    veure guia de la signatura

És imprescindible que l'acord estiga signat per les tres parts abans de la teua incorporació al centre de pràctiques

¿On puc realitzar les Pràctiques Externes en Entitat/Empresa/Institució?

Els àmbits d'intervenció professional més freqüents són:

 • Serveis de Benestar Social de les Comunitats Autònomes.
 • Departaments de Serveis Socials de l'Administració Local.
 • Organitzacions d'interès social, no lucratives.
 • Empreses de prestació de serveis socials.
 • Serveis de Recursos Humans i d'assistència social d'empreses públiques o privades.
 • Altres camps d'actuació en relació a problemes socials, com per exemple: Salut, Habitatge social, Justícia, Ocupació, Educació, etc.

¿Puc proposar jo l'Entitat/Empresa/Institució en la qual fer les pràctiques?

Si coneixes una entitat/empresa/institució interessada a oferir places, pots informar a la Oficina de Pràctiques a travès de contacta amb nosaltres. Si finalment se signa el conveni, aquestes places s'incorporaran a l'oferta general de places de pràctiques per a la titulació que estarà a la disposició de qualsevol estudiant durant el procés de selecció i assignació.

Amb tot deus tenir en compte que no pot existir una relació de parentiu fins al tercer grau de l'estudiant amb els òrgans d'adreça o amb els tutors de la institució/empresa de pràctiques.

Tampoc podrà existir una relació contractual entre l'estudiant i l'Entitat/Empresa/Institució de pràctiques.

¿En quines condicions es realitzen les pràctiques?

Les pràctiques de Treball Social estaran supervisades per dos tutors, un/a professor/a tutor/a de la Universitat d'Alacant i un tutor/a de pràctiques de l'Entitat/Empresa/Institució Diplomat/a o Graduat/a en Treball Social en exercici en la mateixa. Serà amb aquesta última amb qui s'acordarà l'organització del temps de pràctiques, de manera que es puguen compatibilitzar les hores de pràctiques amb les obligacions acadèmiques.

La pràctica no implica relació laboral alguna amb l'Entitat/Empresa/Institució.

La supervisió del desenvolupament acadèmic de les pràctiques curriculars de Treball Social i la seua avaluació són responsabilitat del Departament de Treball Social i Serveis Socials.

 

¿Necessite algun segur per a realitzar les meues pràctiques?

 • Si eres menor de 28 anys, estaràs cobert pel segur escolar bàsic obligatori, que ve inclòs en la teua matrícula ordinària.
 • Si eres major de 28 anys, tens l'obligació de subscriure un segur que et cobrisca les possibles lesions que pugues tenir durant les teues pràctiques. Per a açò hauràs de triar qualsevol de les assegurances voluntàries que ofereix la Universitat d'Alacant, en el cas que no indiques res en formalitzar la teua matrícula et subscriurem el segur de menor import.

El curs escolar transcorre des del dia 15 de setembre fins al dia 14 de setembre de l'any següent.

A més, la Universitat d'Alacant té contractat un segur de responsabilitat civil derivada de les pràctiques laborals a exercir per alumnes en diferents empreses d'àmbit nacional, que abona directament la Universitat a través del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.

Més informació sobre el Segur Escolar en la UA

Si les teues pràctiques es realitzen en l'estranger tindran un segur especial que cobreix la Universitat d'Alacant.

¿Quines funcions realitzen els estudiants en pràctiques?

Les pràctiques curriculars de Treball Social suposen un procés d'aprenentatge a través del com es realitzen experiències planificades d'intervenció que exigeixen la integració i l'ús reflexiu dels coneixements teòrics, metodològics i tècnics adquirits pels estudiants per a orientar a persones, grups o comunitats en la solució de situacions problema concretes. Consisteixen en el desenvolupament pre-professional de les funcions pròpies dels/as treballadors/as socials en el context específic d'una institució/empresa. A títol d'exemple es presenten algunes de les funcions que pots desenvolupar:

 • Funcions preventives: actuacions precoces sobre les causes que generen problemàtiques individuals i col·lectives, derivades de les relacions humanes i de l'entorn social.
 • Funcions d'atenció directa: responen a l'atenció d'individus o grups que presenten, o estan en risc de presentar, problemes d'índole social per a potenciar el desenvolupament de les capacitats i facultats de les persones, per a afrontar per si mateixes futurs problemes i integrar-se satisfactòriament en la vida social.
 • Funcions de planificació i gestió: accions per a ordenar i conduir un pla d'acord amb uns objectius proposats, continguts en un programa determinat mitjançant un procés d'anàlisi de la realitat i del càlcul de les probables evolucions de la mateixa, així com la planificació de centres, organització, adreça i control de programes socials i serveis socials.
 • Funcions de promoció i inserció social, mitjançant actuacions encaminades a restablir, conservar i millorar les capacitats, la facultat d'autodeterminació i el funcionament individual o col·lectiu.
 • Funcions de mediació, actuant com a catalitzador, possibilitant la unió de les parts implicades en el conflicte amb la finalitat de possibilitar amb la seua intervenció que siguen els propis interessats els qui aconseguisquen la resolució del mateix.
 • Funcions d'avaluació: per a constatar els resultats obtinguts en les diferents actuacions, en relació amb els objectius proposats, tenint en compte tècniques, mitjans i temps emprats.
 • Funcions de recerca: procés metodològic de descobrir, descriure, interpretar, explicar i valorar una realitat, a través d'un treball sistematitzat de recollida de dades, establiment d'hipòtesi i verificació de les mateixes, emprant per a açò tècniques professionals i científiques a fi de contextualitzar una adequada intervenció i/o acció social planificada.
 • Funcions de coordinació: per a determinar mitjançant la metodologia adequada les actuacions d'un grup de professionals, dins d'una mateixa organització o pertanyents a diferents organitzacions, a través de la concertació de mitjans, tècniques i recursos, a fi de determinar una línia d'intervenció social i objectius comuns en relació amb un grup poblacional, comunitat o cas concret.

Obtenció del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Algunes Entitats/Empreses/Institucions poden demanar-vos, amb caracter previ a la vostra incorporació a les pràctiques, un Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual si aneu a tenir un contacte habitual amb menors o discapacitats.

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aporten certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Pots obtenir el teu certificat en http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

És important que ho sol·licites amb anterioritat a l'inici de les teues pràctiques perquè pugues incorporar-te amb normalitat a les mateixes en data prevista.

 

Curs 2018/19 - Treball Social

Estudiants de Treball Social admesos en Pràctiques Externes I (19522) per ordre de sol·licitud de plaça

L'activació de places es realitzarà a través d'UACloud   >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> SOL·LICITUDS I OFERTES >> ACCEDIR

Des del divendres 5 d'octubre(a les 09:00 hores) fins a les 23:59 hores del dimarts 09 d'octubre. És imprescindible que lliges el  Manual  per a sol·licitar les places de pràctiques

Recorda que en aquest llistat apareix el nombre d'ordre que tens per a triar plaça en funció de la mitjana del teu expedient acadèmic

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Oficina de Pràctiques Externes i Ocupabilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

practica.empresa@ua.es

Tel: (+34) 96 590 9604

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464