Saltar apartados

Reconeixement i Transferència de crèdits

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial" (RD 1393/2007. Art. 6). És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació.

Podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en estudis universitaris oficials de Grau, Màster i Doctorat

 • Quan el títol al que es pretén accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement almenys 36 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca
 • Quan el títol al que s'accedeix pertany a una branca de coneixement diferent a la d'origen, seran objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • La resta de matèries superades (bàsiques de diferent branca, obligatòries i optatives) seran objecte de reconeixement en funció de la similitud en càrrega lectiva, competències i continguts, respectant-se les següents regles:
  • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

També es podran reconèixer crèdits per:

 • Experiència laboral si existeix similitud de competències
 • Assignatures superades en estudis superiors oficials (FP)
 • Assignatures superades en estudis propis universitaris no oficials (es podrà reconèixer un màxim de 15% del total de crèdits del títol de grau. No tindrà qualificacions i no computarà per a obtenir nota mitjana).
 • Es podran reconèixer pràctiques realitzades prèviament per l'assignatura "Pràctiques Externes".
 • Es podran considerar a l'efecte de reconeixement els títols estrangers sempre que aquests hagen sigut homologats a algun dels títols espanyols oficials d'educació superior, d'acord amb la normativa d'aplicació en cada cas.
 • Als estudiants de diplomatures, llicenciatures, etc. que es canvien al títol de grau que haja vingut a substituir als seus estudis, se'ls aplicarà el "quadre d'adaptació" per al reconeixement d'assignatures. Les assignatures cursades en plans antics podran ser objecte de reconeixement, quan l'estudiant accedisca a un títol de grau, en funció de la similitud en competències i continguts.

En cap cas, podrà ser objecte de reconeixement el Treball Fi de Grau.

Els criteris que les universitats han de seguir per a reconèixer crèdits estan arreplegats en la següent normativa de referència .

 

Terminis, Procediment i Documentació

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
 • 1r termini: fins al 10 de setembre de 2019 (si utilitzes aquest termini coneixeràs abans la resolució).
 • 2n termini: fins al 3 d'octubre de 2019

S'aconsella realitzar la sol·licitud de reconeixement abans de l'automatrícula perquè el programa no et done problemes amb la normativa de permanència.

PROCEDIMENT
 • L'aplicació per a sol·licitar els reconeixements de crèdits la trobaràs en UACloud > Expedient acadèmic > Sol·licitar > Reconeixement de crèdits o convalidacions (Si véns d'un Cicle Formatiu has de seleccionar l'opció: Centre no universitari)
 • Per cada sol·licitud que emplenes has d'imprimir el "Justificant de Registre d'entrada" en l'apartat "Documents associats a l'expedient"
DOCUMENTACIÓ (ha de presentar-se en la secretaria de la Facultat)
 1. Justificant de Registre de cada assignatura sol·licitada, excepte si has realitzat un Cicle Formatiu que hauràs d'emplenar una de les sol·licituds que trobaràs en cadascun dels cicles formatius.
 2. Els programes de les assignatures que vulgues reconèixer, corresponent al curs acadèmic en el qual vas aprovar l'assignatura, segellats per la Universitat d'origen (o signats electrònicament) i amb indicació de les competències adquirides. No és necessari si has realitzat un Cicle Formatiu de Grau Superior.
 3. Certificació Acadèmica Oficial o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen. Si els teus estudis d'origen els has cursat en la Universitat d'Alacant serà suficient la fitxa informativa de l'alumne segellada pel Centre corresponent.
 4. Ressenya de la data de publicació en el BOE del pla d'estudis seguit amb anterioritat o fotocòpia del mateix.
 5. En un dels tres documents anteriors ha d'aparèixer les Matèries i/o Branca de Coneixement de les assignatures de formació bàsica.No és necessari si has realitzat un Cicle Formatiu de Grau Superior.
 6. Justificant dels descomptes als quals es tinga dret, si escau (família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc.).
 7. En el cas que vulgues sol·licitar el reconeixement d'estudis realitzats en l'estranger, consulta la pàgina següent .
 8. Una vegada resolta la sol·licitud favorablement et retornarem la documentació original.

Només es tramitaran aquelles sol·licituds que es presenten en Secretaria i vagen acompanyades de tota la documentació.

Resolució i Matrícula


Les sol·licituds són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de la Facultat.

 • La resolució adoptada es notificarà per UACloud en el termini màxim de 45 dies naturals explicats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
 • NO HAS DE MATRICULAR-TE d'aquelles assignatures que sol·licites reconeixement. Disposaràs d'un termini de 10 dies per a modificar la teua matrícula i adaptar-la a la teua nova situació acadèmica a través de Contacta amb Nosaltres.  NO podràs matricular-te d'assignatures noves mentre no ho faces de totes les assignatures bàsiques no superades  en cursos anteriors.
 • S'han d'abonar les taxes corresponents als crèdits reconeguts. Accedeix a UACloud > Pagament de Rebuts > per a abonar les taxes o imprimir el rebut corresponent. No s'han d'abonar les taxes de reconeixement quan es realitze una adaptació d'estudis en extinció sense finalitzar als estudis de Grau que els substitueixen.També s'estarà exempt d'abonar el reconeixement de crèdits de caràcter bàsic per estudis universitaris no finalitzats en la mateixa Universitat, i adscrits a la mateixa branca de coneixement. S'aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit.
 • En cas de disconformitat amb la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits es podrà reclamar davant la mateixa Comissió en el termini de 10 dies hàbils explicats a partir de l'endemà de la recepció de la notificació a través del formulari Contacta amb nosaltres adjuntant la documentació necessària. Una vegada resolta la reclamació, si no estàs d'acord amb la resolució, podràs presentar en el termini d'un mes, recurs davant la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Universitat d'Alacant (Vicerectorat d'Estudis) , a través de l'eAdministración en la teua UAcloud.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464