Reconeixement i Transferència de crèdits - màsters

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial" (RD 1393/2007. Art. 6). És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació.

Dins de cada Memòria dels màsters s'indiquen els criteris específics.

Seran objecte de reconeixement en funció de la similitud en càrrega lectiva, competències i continguts, respectant-se les següents regles:

 • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En cap cas, podrà ser objecte de reconeixement el Treball Fi de Màster.

Els criteris que les universitats han de seguir per a reconèixer crèdits estan arreplegats en la següent normativa de referència.

Curs 2021/22

Termini
 • 1r termini: de l'1 al 25 de juliol
 • 2n termini: de l'1 al 26 de setembre

S'aconsella realitzar la sol·licitud de reconeixement abans de l'automatrícula perquè el programa no et done problemes amb la normativa de permanència. NO HAS DE MATRICULAR-TE d'aquelles assignatures que sol·licites reconeixement. 

Procediment

Tot el tràmit es realitzarà de manera telemàtica. Passos a seguir:

 1. ABANS de fer la sol·licitud s'aconsella consultar cadascun dels programes de les assignatures de destinació de les quals se sol·licitarà el reconeixement per a comprovar si són similars als programes d'origen que es presenten i compleixen les regles de reconeixement indicades més amunt:
  • Accedeix al Màster al qual pertany l'assignatura que desitges consultar.
  • Selecciona “Pla d'estudis > Per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa > Curs”.
  • Tria l'assignatura.. 
  • Consulta l'enllaç “Continguts i Bibliografia”.

 2. Una vegada que estigues donat d'alta en l'estudi, realitzaràs la petició de reconeixement a través d'UACloud  > eAdministración > Tràmits > Acadèmics > Reconeixement de crèdits.

 3. Emplenaràs una ÚNICA sol·licitud en la qual inclouràs totes les assignatures que vols reconèixer.

 4. Quan accedisques es crearà un expedient de reconeixement amb un número de registre en el qual hauràs d'incloure, una a una, les assignatures que vols reconèixer amb les seues respectives assignatures d'origen i adjuntar la documentació necessària. (Manual de l'aplicació)
Documentació

Si les assignatures aprovades són d'una altra titulació de la Universitat d'Alacant, no es requereix adjuntar cap documentació.

 • Si les assignatures s'han aprovat en una altra universitat, hauràs d'adjuntar la següent documentació:
  • Certificat acadèmic personal.
  • BOE de la publicació oficial del pla d'estudis.
  • Programes de les assignatures de les quals se sol·licite reconeixement, segellaments o validats electrònicament per la universitat d'origen.
  • Important: han de ser assignatures aprovades, no reconegudes. Si alguna assignatura va ser objecte de reconeixements, haurà de presentar el certificat i el programa de l'assignatura de l'estudi universitari que es va utilitzar per a obtenir aquest reconeixement.

Si fóra necessari la presentació d'algun original en la Secretaria per al seu acarament, contactarem amb tu a través del correu electrònic @alu.ua.es per a donar-te cita.

Resolució i matrícula

Una vegada realitzada la sol·licitud s'inicia el tràmit administratiu de reconeixement de crèdits.

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

La resolució adoptada per la Comissió es notificarà electrònicament al sol·licitant en el termini màxim de 45 dies naturals, comptats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. La resolució es podrà descarregar a través d'UACloud > eAdministración > Notificacions.

Es comptarà amb un termini de 10 dies (comptats a partir de l'endemà de la notificació de la resolució) per a:

 • Abonar el rebut de taxes per reconeixement de crèdits des d'UACloud  > Pagament de Rebuts (amb targeta o en efectiu, en les entitats que s'indiquen en aquest, imprimint el rebut). 
 • Presentar reclamació motivada a la resolució de la Comissió de Reconeixement.
 • Modificar la matrícula per a adaptar-la a la nova situació acadèmica.

Tant la modificació de matrícula com la reclamació s'haurà de realitzar a través del formulari Contacta amb secretaria.  

Reclamació

Es comptarà amb un termini de 10 dies (comptats a partir de l'endemà de la notificació de la resolució) per a:

 • Presentar reclamació motivada a la resolució de la Comissió de Reconeixement. Hauràs de realitzar el tràmit a través de Contacta amb secretaria.

Una vegada resolta la reclamació, si no estàs d'acord amb la resolució, podràs presentar en el termini d'un mes, recurs davant la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Universitat d'Alacant (Vicerectorat d'Estudis), a través d'UACloud  > E-Administració> Tràmits >Generals>Instància genèrica.