Saltar apartados

Reconeixement i Transferència de crèdits màsters

 

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial" (RD 1393/2007. Art. 6). És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació.

Dins de cada Memòria dels màsters s'indiquen els criteris específics

 • seran objecte de reconeixement en funció de la similitud en càrrega lectiva, competències i continguts, respectant-se les següents regles:
  • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En cap cas, podrà ser objecte de reconeixement el Treball Fi de Màster.

Els criteris que les universitats han de seguir per a reconèixer crèdits estan arreplegats en la següent normativa de referència .

 

Terminis, Procediment i Documentació

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
 • 1er termini: fins a l'10 de setembre de 2019 (si utilitzes aquest termini coneixeràs abans la resolució).
 • 2º termini: fins al 3 d'octubre de 2019

S'aconsella realitzar la sol·licitud de reconeixement abans de l'automatrícula perquè el programa no et done problemes amb la normativa de permanència.

PROCEDIMENT
 • L'aplicació per a sol·licitar els reconeixements de crèdits la trobaràs en UACloud > Expedient acadèmic > Sol·licitar > Reconeixement de crèdits o convalidacions (Si véns d'un Cicle Formatiu has de seleccionar l'opció: Centre no universitari)
 • Per cada sol·licitud que emplenes has d'imprimir el "Justificant de Registre d'entrada" en l'apartat "Documents associats a l'expedient"
DOCUMENTACIÓ (ha de presentar-se en la secretaria de la Facultat)
 1. Certificació Acadèmica Oficial o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen. Si els teus estudis d'origen els has cursat en la Universitat d'Alacant serà suficient la fitxa informativa de l'alumne segellada pel Centre corresponent.
 2. Ressenya de la data de publicació en el BOE del pla d'estudis seguit amb anterioritat o fotocòpia del mateix..
 3. Justificant dels descomptes als quals es tinga dret, si escau (família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc.).
 4. Una vegada resolta la sol·licitud favorablement et retornarem la documentació original.

Només es tramitaran aquelles sol·licituds que es presenten en Secretaria i vagen acompanyades de tota la documentació.

Resolució i Matrícula


Les sol·licituds són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de la Facultat.

 • La resolució adoptada es notificarà per escrit en el termini màxim de 45 dies naturals explicats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Amb la finalitat d'agilitar el tràmit de notificació s'enviarà un sms al telèfon mòbil facilitat en la sol·licitud per a arreplegar la resolució en la Secretaria del Centre.
 • S'han d'abonar les taxes corresponents als crèdits reconeguts (25% del valor dels crèdits reconeguts). Accedeix a UACloud > Pagament de Rebuts > per a abonar les taxes o imprimir el rebut corresponent.
 • En cas de disconformitat amb la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits es podrà reclamar davant la mateixa Comissió en el termini de 10 dies hàbils explicats a partir de l'endemà de la recepció de la notificació a través del formulari Contacta amb nosaltres adjuntant la documentació necessària. Una vegada resolta la reclamació, si no estàs d'acord amb la resolució, podràs presentar en el termini d'un mes, recurs davant la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Universitat d'Alacant (Vicerectorat d'Estudis), a través de l'eAdministración en la teua UAcloud.

NO HAS DE MATRICULAR-TE d'aquelles assignatures que sol·licites reconeixement. Disposaràs d'un termini de 10 dies (explicats a partir de l'endemà a aquell que arreplegues la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència) per a modificar la teua matrícula i adaptar-la a la teua nova situació acadèmica. Per a açò has de presentar en la Secretaria de la Facultat la teua sol·licitud de modificació a través de Contacta amb Nosaltres.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464