Saltar apartados

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS QUE HAN D'ASSORTIR EFECTES EN AQUESTA UNIVERSITAT

La legalització és el procediment de validació de les fimas de les autoritats que subscriuen un document mitjançant el qual s'acredita l'autenticitat de les mateixes, amb l'objecte de la seua presentació en un Tercer país.

En el supòsit de títols o certificacions acadèmiques, la legalització consisteix, amb caracter general, en el reconeixement de la signatura de l'autoritat educativa que expedeix el document original (no d'aquella que avale la seua compulsa o traducció).

No s'exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits en Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu EEES (els 28 països de la UE més Islàndia, Liechtenstein i Noruega. Igualment, s'eximeixen de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb a l'Unió europea.

No serà necessària la legalització per als documents expedits en aquests països; però sí la traducció, si escau, dels documents a l'espanyol.

En els altres casos, els documents expedits en l'estranger que vulguen fer-se valdre en aquests procediments hauran d'estar degudament legalitzats conformement a les següents condicions:

 • Documents expedits en països que han subscrit el Conveni de l'Haja de 5 d'octubre de 1961. llista completa de països que han signat l'acord.És suficient amb la legalització única o "postil·la" estesa per les autoritats competents del país.
 • Documents expedits en la resta dels països: Hauran de legalitzar-se per via dipomática. Per a açò el procediment generalment establit és el següent:
  • Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis i en el Ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • Ministeri d'Afers exteriors del país on es van expedir aquests documents.
  • Representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquest país.
TRADUCCIÓ DELS DOCUMENTS EXPEDITS EN L'ESTRANGER

L'article 15.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, assenyala que la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà. D'acord amb açò, les normes reguladors d'aquests procediments exigeixen que els documents expedits en l'estranger que desitgen fer-se valdre en els mateixos vagen acompanyats de traducció oficial al castellà (quan no estiguen expedits en aqueix idioma).

La traducció oficial podrà fer-se:

 • Per traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 • Per qualsevol representació diplomàtica o consular d'Espanya en l'estranger.
 • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del que és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.
 • Per un traductor oficial en l'estranger i degudament legalitzada la signatura d'aquest traductor oficial.

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464