Cessió i protecció de Dades personals

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, indica que totes les peticions que inclouen dades personals, inclòs el cens, han de sol·licitar-se a través de l'expedient de cessió de dades.