Saltar apartados

Avaluació curricular per compensació: Llicenciatura

Estudis en extinció: Llicenciatura / Diplomatura


 

Normativa

Requisits que estableix la Normativa perquè una assignatura siga qualificada com a "aprovat per compensació 5"

1. Que l'alumne estiga matriculat en la Universitat d'Alacant i haja cursat en ella, almenys, el 50% dels crèdits corresponents a la titulació de la qual se sol·licita l'avaluació per compensació. A aquests efectes, no es computaran els crèdits que s'hagen reconegut amb assignatures superades en altres universitats.

2. Que es tracte de crèdits corresponents a assignatures troncals o obligatòries d'una titulació. En cap cas es procedirà a la compensació de crèdits optatius o de lliure elecció.

3. Que els crèdits la qualificació dels quals se sol·licita per via de compensació es corresponguen amb l'última matèria necessària per a l'obtenció del títol, exclosos aquells vinculats al practicum o al treballe fi de carrera.

4. Que l'alumne haja esgotat, almenys, cinc convocatòries de l'assignatura a avaluar per compensació.

5. Que en alguna de les convocatòries esgotades dels crèdits a compensar l'alumne haja obtingut una nota igual o superior a 3,5 punts.

6. Que l'alumne estiga matriculat dels crèdits que sol·licita compensar en el moment de la seua sol·licitud.

7. Solament es podrà compensar una assignatura i el nombre de crèdits de la mateixa no serà superior a 15.

La normativa estableix que la Comissió d'Avaluació Curricular pot estudiar la possibilitat d'atorgar l'avaluació per compensació a estudiants que els reste una assignatura per a finalitzar els seus estudis i no reunisquen algun dels requisits de la present normativa. Es tindrà en compte per a la resolució final l'expedient global de l'estudiant i l'informe preceptiu del Centre.

Límits de la sol·licitud

 1. L'avaluació per compensació només podrà ser atorgada una vegada, no podent sol·licitar-se de nou compensació en qualsevol altra titulació cursada en la Universitat d'Alacant.
 2. No es tindrà dret a sol·licitud de compensació quan s'accedisca a un segon cicle des d'un primer amb títol terminal en el qual s'haja fet ús de la mateixa.
 3. No es concedirà compensació de crèdits a estudiants procedents d'altres universitats que hagueren utilitzat la compensació en elles.
 4. Així mateix, no es concedirà compensació de crèdits a l'alumnat que se li haja instruït expedient disciplinari i haja sigut sancionat per falta greu.
 5. Solament es podrà compensar una assignatura i el nombre de crèdits de la mateixa no serà superior a 15.

Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà des d'UA Cloud CV:

UA Cloud CV> I-Administració> Tràmits> Acadèmics >  Avaluació curricular mitjançant compensació

La gestió administrativa de les sol·licituds correspon al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat d'Alacant (servei.gestioacademica@ua.es, 965909749).

Terminis de sol·licitud - Curse 2015/16

 • C1: del 19 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017, tots dos inclusivament.
 • C2: del 14 de febrer al 6 de març de 2017, tots dos inclusivament.
 • C3: del 27 de juny al 17 de juliol de 2017, tots dos inclusivament.
 • C4a: del 25 de juliol al 14 de setembre de 2017, tots dos inclusivament.
 • C4b1: del 18 de setembre al 25 de setembre, tots dos inclusivament. Exclusivament per als estudiants d'estudis en extinció (llicenciats, diplomats, arquitectes,...)

IMPORTANT: Has de tenir en compte que el compliment dels requisits és a data del tancament de les actes de la convocatòria al fet que es refereixen els terminis. No podràs sol·licitar l'aprovat per compensació comptant amb qualificacions d'assignatures de la convocatòria immediatament posterior, p.i. assignatures de la C4 qualificades durant el termini de presentació de sol·licituds de la C3.

Comissió d'avaluació curricular per compensació

 1. La Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació és un òrgan acadèmic que té per finalitat la constatació del compliment dels requisits establits en aquest reglament.
 2. La Comissió estarà formada pel Rector o Rectora o persona en qui delegue, el Secretari o la Secretària General de la Universitat o persona en qui delegue i dues vocals, titular i suplent, l'elecció de la qual es realitzarà per i entre els degans o deganes i directors o directores de centre en Consell de Govern. En cas que algun dels vocals triats perda la seua condició, es procedirà a triar al seu substitut en la següent sessió del Consell de Govern.
 3. La Comissió es reunirà després de la finalització de cada període de sol·licituds.
 4. La Comissió es constituirà prèvia convocatòria del seu president o presidenta. Per a la seua vàlida constitució es requereix la presència de tots els seus membres, no sent admissible la delegació del vot.
 5. En el cas que les sol·licituds complisquen el que es disposa en el present reglament, es concedirà la compensació fins al màxim de crèdits que s'estableix a aquest efecte.
 6. Les assignatures aprovades per compensació no podran ser objecte de convalidació.

Resolució

 1. La resolució de la Comissió esgota la via administrativa. La notificació a l'estudiant s'efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la finalització del termini de sol·licitud.
 2. Si la resolució és favorable, se li notificarà al centre responsable de l'expedient acadèmic perquè incorpore la qualificació de "Aprovat per Compensació 5%u201D a l'assignatura corresponent i en el curs acadèmic al que estiga vinculada la sol·licitud de l'estudiant.
 3. En el cas que la resolució de la compensació siga desfavorable, es podrà interposar recurs davant la jurisdicció contenciós-administrativa, en un termini de dos mesos, o recurs potestatiu de reposició davant la Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació, en el termini d'un mes, explicat a partir de l'endemà a la notificació de la resolució.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464