Saltar apartados

Avaluació curricular per compensació: Grau i Màster Oficial

Normativa

Avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions (BOUA: 30/10/2013). Modificació (BOUA: 19/12/2018)

Requisits que estableix la Normativa perquè una assignatura siga qualificada com a "aprovat per compensació 5"

 1. Estar matriculat/da a la Universitat d'Alacant i haver-hi cursat, almenys, el 25% dels crèdits corresponents a la titulació de la qual se sol·licita l'avaluació per compensació. A aquests efectes, no es computaran els crèdits que s'hagen reconegut amb assignatures superades en altres universitats.
 2. Que es tracte de crèdits corresponents a assignatures bàsiques o obligatòries d'una titulació. En cap cas es procedirà a la compensació de crèdits optatius, ni pràctiques externes obligatòries, ni el Treball de finalització de Grau o Fi de Màster.
 3. Que els crèdits la qualificació dels quals se sol·licita per via de compensació es corresponguen amb l'última assignatura necessària per a l'obtenció del títol, exclosos aquells vinculats al Treball de finalització de Grau o Fi de Màster.
 4. Tenir qualificades almenys quatre actes d'aqueixa assignatura. A aquests efectes no es computa la qualificació de "no presentat".
 5. Haver obtingut en alguna de les qualificacions de l'assignatura a compensar, una nota igual o superior a 3,5 punts.
 6. Haver formalitzat matrícula de l'assignatura en el curs acadèmic en el qual ho sol·licita. En cas que l'alumnat no haja pogut matricular-se de l'assignatura per aplicació de la normativa de permanència i continuació d'estudis de grau o en estudis de màster universitari oficial de la Universitat d'Alacant, l'assignatura s'incorpora a l'expedient mitjançant un recononeixement de crèdits.
 7. Que la nota mitjana del seu expedient siga superior a 5,5 punts en el moment que sol·licita l'avaluació per compensació.

Límits de la Sol·licitud

 1. L'avaluació per compensació només podrà ser atorgada una vegada, i per tant, no es podrà sol·licitar de nou la compensació en la UA.
 2. No es concedirà la compensació de crèdits a estudiants procedents d'altres universitats en què ja hagen fet ús de compensació.
 3. Solament es podrà compensar una assignatura i el nombre de crèdits d'aquesta no serà superior a 9.

Sol·licitud

MOLT IMPORTANT: abans d'emplenar la sol·licitud comprova que l'acta està signada; si no ho està l'informe pot ser negatiu.

La sol·licitud es realitzarà des d'UACloud CV:

UA Cloud CV  > E-Administració  > Tràmits  >  Acadèmics  >   Avaluación curricular per compensació

La gestió administrativa de les sol·licituds correspon al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat d'Alacant (servei.gestioacademica@ua.es, 965909749).

Terminis de sol·licitud - Curs 2017/18

 • C1: del 22 d'octubre de 2018 al 12 de novembre de 2018, tots dos inclusivament
 • C2: del  28  de febrer al  13  de març de 2019, tots dos inclusivament.
 • C3: del  2 al 15  de  juliol de 2019, tots dos inclusivament.
 • C4a: del  26 de juliol  al    9 de setembre de 2019, tots dos inclusivament.
 • C4b: del  26 de septiembtre  al  10 d'octubre  de 2019, tots dos inclusivament.

IMPORTANT: Has de tenir en compte que el compliment dels requisits és amb data del tancament de les actes de la convocatòria a què es refereixen els terminis. No podràs sol·licitar l'aprovat per compensació comptant amb qualificacions d'assignatures de la convocatòria immediatament posterior, per exemple assignatures de la C4 qualificades durant el termini de presentació de sol·licituds de la C3.

Comissió d'avaluació curricular per compensació

La Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació és un òrgan acadèmic que té per finalitat la constatació del compliment dels requisits establits en la Normativa.

Notificació a l'alumnat

La notificació a l'alumnat s'efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la finalització del termini de sol·licitud.

Podràs consultar-ho a través de l'administració electrònica de la teua UACloud i comprovar-ho en:

UA CLOUD > e-Administració > Expedientes

[Cerca en RESOLUCIÓ AVALUACIÓ CURRICULAR MITJANÇANT COMPENSACIÓ DE QUALIFICACIONS]

La resolució de la Comissió esgota la via administrativa.

Si la resolució és favorable, s'incorporarà a l'expedient acadèmic la qualificació "Aprovat per Compensació 5" en l'assignatura i curs acadèmic a què estiga vinculada la sol·licitud, mitjançant un procediment automatitzat d'administració electrònica.

En el cas que la resolució de la compensació siga desfavorable, s´hi pot interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en un termini de dos mesos, o recurs potestatiu de reposició davant la Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució.

Les assignatures aprovades per compensació no podran ser objecte de reconeixement.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464