Adaptació Curricular de la Universitat d'Alacant

 

Les adaptacions curriculars són estratègies educatives per a facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'alumnat que per motius personals, de discapacitat o socioeconòmics veuen afectat el seu rendiment acadèmic.

Per a sol·licitar una adaptació curricular has d'entrar en UACloud CV - Suport Estudiants, seguint aquestes instruccions.

L'adaptació curricular, en general, se sol·licita durant les dues primeres setmanes de començament del curs o del semestre, encara que pot ser fora d'aquest termini si es dóna una situació sobrevinguda.

Per a qüestions de salut derivades per la situació generada per Covid-19, seleccionar el col·lectiu NEAE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu) o Trastorns de Salut, indicant la problemàtica i aportar la documentació que ho acredite.

 

Comissió d'Adaptació Curricular, Avaluació Contínua Alternativa i Convocatòries d'Avaluació de la UA: L'alumnat sempre tindrà l'opció de rebre les classes a través de l'aplicació de docència dual, independentment de la modalitat de presencialitat que li assigne aquesta aplicació. L'assistència física només és obligatòria en aquelles activitats que no són traslladables a una manera de presencialitat virtual, com les pràctiques de laboratori o les pràctiques en centres sanitaris, segons el reflectit en la guia de l'assignatura.

Les sol·licituds d'estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33%, es gestionen directament des del Centre de Suport a l'estudiant.

 

  • Estudiants que acrediten la condició d'esportista d'elit d'acord amb el que es disposa en el Decret 13/2006, sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana; els qui tinguen acreditada la condició d'esportistes d'Alt Nivell o d'Alt Rendiment segons el que es disposa en Reial decret 971/2007, sobre esportistes d'Alt Nivell i Alt Rendiment, o la normativa aplicable; així com a les i els esportistes que formen part del club esportiu de la UA, o bé representen a la UA en els campionats autonòmics d'esport Universitari, campionat d'Espanya o campionats europeus.
  • Estudiants que acrediten la condició de víctima de violència de gènere, d'acord amb el que es disposa en Llei 7/2012 integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o la normativa aplicable.
  • Estudiants que acrediten, per l'organisme corresponent, situacions d'embaràs, part, adopció i acolliment.
  • Estudiants que acrediten, mitjançant presentació del llibre de família, tenir al seu càrrec filles o fills menors de tres anys o acrediten tenir reconeguda la condició de persona cuidadora de familiar dependent en els termes previstos en la Llei 39/2006, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, o la normativa aplicable.
  • Estudiants que acrediten, mitjançant presentació de l'Alta en la Seguretat Social i contracte laboral amb una antiguitat mínima de tres mesos, tenir una jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Per la qual cosa serà necessari un document expedit per l'empresa on conste l'horari de treball. Tindran aquesta consideració l'alumnat en pràctiques curriculars o extracurriculars.
  • Estudiants que actuen en representació de la Universitat d'Alacant o assistisquen als òrgans de govern dels quals formen part, d'acord amb el preceptuat en l'art. 175 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant. En aquest cas, l'assistència es justificarà mitjançant certificat emès pel secretari o secretària de l'òrgan corresponent.
  • Estudiants que participen en tornejos o actuacions culturals i acadèmiques en representació a de la Universitat d'Alacant. En aquest cas, l'assistència es justificarà mitjançant certificat emès per l'organisme organitzador de l'esdeveniment.
  • Estudiants que participen en programes de mobilitat . Tingues en compte que hauràs d'adjuntar a la teua sol·licitud qualsevol document que acredite la participació en un programa de mobilitat i la duració de l'estada (el learning agreement, que pots descarregar en el teu UACloud, la teua credencial erasmus o qualsevol altra acreditació oficial).
  • Excepcionalment quan concórreguen situacions sobrevingudes o no contemplades inicialment, la sol·licitud es podrà realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic havent de motivar les circumstàncies per les quals es cursa fora del període ordinari.

Preguntes freqüents

El Centre a través del seu Programa d'Acció Tutorial i atès el Reglament d'Adaptació Curricular de la UA , estableix un contracte d'aprenentatge amb l'estudiant que implica l'assumpció de compromisos recíprocs: d'un costat, el professor o professora es compromet a les adaptacions curriculars acordades que, en cap cas, suposaran minvament ni en les competències professionals (generals i específiques) ni modificacions dels continguts acadèmics que cada estudiant ha d'adquirir i, d'un altre costat, l'o l'estudiant es compromet a seguir les indicacions del professor o professora de l'asisgnatura. En el cas en què alguna de les parts incomplisca el contracte d'aprenentatge, es posarà en coneixement de la persona responsable de la titulació implicada, i en el seu cas, del tutor o tutora, perquè adopte les mesures oportunes.