Saltar apartados

Adaptació Curricular de la Universitat d'Alacant

 

 

Les adaptacions curriculars són estratègies educatives per a facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'alumnat que per motius personals, de discapacitat o socioeconòmics veuen afectat el seu rendiment acadèmic.

  

Per a estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33%, es gestiona directament des del Centre de Suport a l'estudiant.

 

Per a la resta de motius es gestiona en la Facultat

  • Estudiants que acrediten la condició d'esportista d'elit d'acord amb el que es disposa en el Decret 13/2006, sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana; els qui tinguen acreditada la condició d'esportistes d'Alt Nivell o d'Alt Rendiment segons el que es disposa en Reial decret 971/2007, sobre esportistes d'Alt Nivell i Alt Rendiment, o la normativa aplicable; així com a les i els esportistes que formen part del club esportiu de la UA, o bé representen a la UA en els campionats autonòmics d'esport Universitari, campionat d'Espanya o campionats europeus.
  • Estudiants que acrediten la condició de víctima de violència de gènere, d'acord amb el que es disposa en Llei 7/2012 integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o la normativa aplicable.
  • Estudiants que acrediten, per l'organisme corresponent, situacions d'embaràs, part, adopció i acolliment.
  • Estudiants que acrediten, mitjançant presentació del llibre de família, tenir al seu càrrec filles o fills menors de tres anys o acrediten tenir reconeguda la condició de persona cuidadora de familiar dependent en els termes previstos en la Llei 39/2006, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, o la normativa aplicable.
  • Estudiants que acrediten, mitjançant presentació de l'Alta en la Seguretat Social i contracte laboral amb una antiguitat mínima de tres mesos, tenir una jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Pel que serà necessari un document expedit per l'empresa on conste l'horari de treball. Tindran aquesta consideració l'alumnat en pràctiques curriculars o extracurriculares.
  • Estudiants que actuen en representació de la Universitat d'Alacant o assistisquen als òrgans de govern dels quals formen part, d'acord amb el preceptuado en l'art. 175 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant. En aquest cas, l'assistència es justificarà mitjançant certificat emès pel secretari o secretària de l'òrgan corresponent.
  • Estudiants que participen en tornejos o actuacions culturals i acadèmiques en representació a de la Universitat d'Alacant. En aquest cas, l'assistència es justificarà mitjançant certificat emès per l'organisme organitzador de l'esdeveniment.
  • Estudiants que participen en programes de mobilitat. Tingues en compte que hauràs d'adjuntar a la teua sol·licitud qualsevol document que acredite la participació en un programa de mobilitat i la durada de l'estada (el learning agreement, que pots descarregar en el teu UACloud, la teua credencial erasmus o qualsevol altra acreditació oficial).
  • Excepcionalment quan concórreguen situacions sobrevingudes o no contemplades inicialment, la sol·licitud es podrà realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic havent de motivar les circumstàncies per les quals es cursa fora del període ordinari.

 

Per a sol·licitar una adaptació curricular has d'entrar en UACloud CV -  Recolze Estudiants, seguint aquestes instruccions.

L'adaptació curricular, en general, se sol·licita durant les dues primeres setmanes de començament del curs o del semestre, encara que pot ser fóra d'aquest termini si es dóna una situació sobrevinguda.

Preguntes freqüents

 

El Centre a través del seu Programa d'Acció Tutorial i atenent al Reglament d'Adaptació Curricular de la UA , estableix un contracte d'aprenentatge amb l'estudiant que implica l'assumpció de compromisos recíprocs: d'un costat, el professor o professora es compromet a les adaptacions curriculars acordades que, en cap cas, suposaran minvament ni en les competències professionals (generals i específiques) ni modificacions dels continguts acadèmics que cada estudiant ha d'adquirir i, d'un altre costat, l'o l'estudiant es compromet a seguir les indicacions del professor o professora de l'asisgnatura. En el cas en què alguna de les parts incomplisca el contracte d'aprenentatge, es posarà en coneixement de la persona responsable de la titulació implicada, i si escau, del tutor o turora, perquè adopte les mesures oportunes.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464