4a Matrícula de Gràcia

Què és la 4a Matrícula de Gràcia?

L'alumnat podrà matricular-se 3 vegades per cada assignatura, més una 4a vegada (4a Matrícula de Gràcia), que li serà atorgada de manera automàtica, sempre que el seu rendiment acadèmic (percentatge de crèdits superats, sense computar els crèdits reconeguts, respecte als crèdits matriculats) en els cursos anteriors siga, almenys, del 50%.

Per al càlcul del rendiment acadèmic es tindrà en compte el nombre de crèdits superats respecte als crèdits de les assignatures matriculades. A aquest efecte, els crèdits de les assignatures matriculades computaran només una vegada i no computaran els crèdits incorporats mitjançant el reconeixement de crèdits.

Si l'assignatura és optativa, es podrà triar una altra optativa.

No és necessari realitzar una sol·licitud. Quan les actes de la C4 (juliol) estiguen tancades, la Universitat realitzarà d'ofici la revisió mèdica de les teues convocatòries. Poden passar diversos casos:

 1. Que complisques les condicions de rendiment acadèmic: a principis de setembre la Universitat t'ho comunicarà al teu e-mail de la UA i podràs matricular-te per una única vegada, entenent la pròpia matrícula com a petició formal d'aquesta 4a matrícula de gràcia.
 2. Que no complisques les condicions de rendiment acadèmic: Si l'assignatura és bàsica o obligatòria, la Universitat bloquejarà el teu expedient i t'indicarà que no pots matricular-te en aqueix estudi en la UA. Només podràs tornar a la titulació si, mitjançant una sol·licitud de reconeixement, et fóra reconeguda l'assignatura la 3a matrícula de la qual has esgotat. Aquesta admissió requerirà en tot cas informe favorable de la Comissió de Reconeixement i Transferència del Centre, que en la seua reunió del 29 de setembre de 2015 va establir que es pot sol·licitar un informe previ de reconeixement de l'assignatura o assignatures que han provocat l'abandó. Consulta'ns.

No podràs cursar aquesta/s assignatura/s com a alumne visitant per a després reconèixer-la/s.

 • L'alumnat de Grau al qual li resten ? 60 crèdits per a finalitzar, podrà sol·licitar a la Rectora o al Rector una 5a Matrícula de Gràcia.
 • L'alumnat de Grau al qual li resten > 60 crèdits per a finalitzar, haurà d'abandonar la titulació en aquesta Universitat, o canviar d'estudi. Només podràs tornar a la titulació si, mitjançant una sol·licitud de reconeixement, et fóra reconeguda l'assignatura la 4a matrícula de la qual has esgotat. Aquesta admissió requerirà en tot cas informe favorable de la Comissió de Reconeixement i Transferència del Centre, que en la seua reunió del 29 de setembre de 2015 va establir que es pot sol·licitar un informe previ de reconeixement de l'assignatura o assignatures que han provocat l'abandó. Consulta'ns.
 • L'alumnat de Màster al qual li resten com a màxim un 25% per a finalitzar la seua titulació, sense comptar el Treball Fi de Màster, podrà sol·licitar a la Rectora o Rector una 5a Matrícula de Gràcia.

Els alumnes que esgoten la 4a matrícula de gràcia no poden cursar assignatures com a estudiants visitants per a després reconèixer-les.

Si la no superació de la/s assignatures/s en 4a Matrícula, és degut a motius de força major o circumstàncies sobrevingudes degudament justificades, podràs sol·licitar a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en el teu estudi.

La sol·licitud es realitza des d'UA CLOUD seguint els següents passos:

 • Accedeix a E-Administració > Tràmits> Instància Genèrica>
 • En l'apartat EXPOSA índiques els motius o circumstàncies que t'han impedit superar l'assignatura en aquesta 4a Matrícula de Gràcia.
 • En l'apartat SOL·LICITA has d'indicar que sol·licites a la Vicerectora d'Estudiants la continuació en els teus estudis, ja que els motius o circumstàncies referits t'han impedit superar l'assignatura en aquesta 4a Matrícula de Gràcia. Podràs adjuntar escanejats els documents que estimes oportuns. Confirma la sol·licitud.
 • La resposta de la Vicerectora podràs veure-la en: UA CLOUD> E-Administració> Expedients

Segons el Decret de taxes de la Generalitat, un crèdit en 4a matrícula costa:

 • 87,13 ?   -   ADE, Economia, Publicitat
 • 80,73 ?   -   Sociologia i Treball Social
 • 95,53 ?   -   TADE
 • 118,07 ?  -   I2ADE
 • 68,25 ?   -    Màster Oficial