Saltar apartados

Recomanacions per a l'elaboració de les Guies Docents

La guia docent conté informació sobre la contextualització, objectius, continguts, sistema d'avaluació, bibliografia i enllaços electrònics de l'assignatura.

Informació bàsica sobre les guies docents ( Vr. de Qualitat i Innovació educativa)

Reglament per a l'avaluació d'aprenentatges ( BOUA 9 de desembre de 2015) Modificació del Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges de desembre de 2018

Aspectes clau a tenir en compte en l'apartat d'avaluació de la Guia Docent, amb l'objecte de facilitar la labor que tenen encomanada els Consells dels Departaments:

1.- La guia ha de proporcionar informació de les activitats d'avaluació contínua i, si escau, de l'avaluació final tenint en compte que la prova final no pot superar el 50%. En qualsevol cas, ha d'estar dins dels marges que contempla la Memòria Verificada per a l'assignatura.

Referent a açò, per a consultar la memòria del grau pots accedir ACÍ.

Extractes de les normatives relacionats amb aquest primer punt:

"1. El sistema d'avaluació general es realitzarà conforme als procediments i criteris d'avaluació publicats en la Guia Docent de l'assignatura, que haurà d'especificar les activitats d'avaluació dissenyades per a valorar l'adquisició de competències, coneixements i resultats d'aprenentatge de les activitats formatives".

"1. Amb caràcter general, l'avaluació global de l'alumnat podrà obtenir-se ben com a resultat d'una combinació de la valoració obtinguda en una prova final juntament amb l'aconseguida en les diferents activitats d'avaluació realitzades durant el semestre o bé, com a resultat de les activitats realitzades durant el semestre en el supòsit de no contemplar-se una prova final. Si escau, el pes de la prova final en la qualificació de l'assignatura s'ajustarà al previst en la Normativa de la Universitat d'Alacant (UA) per a la implantació de títols de grau."

2.- A més, la guia ha de detallar tant les activitats d'avaluació a aplicar com les seues ponderacions. En el cas d'establir una nota mínima per a fer mitjana, no ha de superar el 4, llevat que es tracte de proves parcials que eliminen matèria, per a les quals es pot demanar un màxim de 5.

"En el cas d'establir requisits mínims de puntuació, aquests no podran ser superiors a quatre punts sobre deu, independentment de la seua ponderació en la qualificació global. No es podrà exigir mínims en activitats d'avaluació durant el semestre que consten d'una única prova, ni podran establir-se requisits mínims en parts d'una mateixa activitat d'avaluació."

"6. En el cas d'establir-se proves parcials eliminatòries de matèria podrà exigir-se fins a un 5 en cadascuna d'elles per a l'eliminació de la matèria, sense menyscapte que l'o l'estudiant puga presentar-se a una prova final global si no ha eliminat matèria mitjançant proves parcials."

3.- Amb caràcter general, les activitats/proves podran recuperar-se. La guia ha d'exposar si les proves o activitats d'avaluació són recuperables o no ho són. S'ha de justificar, si escau, les no recuperables.

"3. El procediment d'avaluació contemplarà un sistema d'avaluació general i un sistema d'avaluació alternativa per als períodes ordinaris i extraordinaris d'avaluació, segons es defineixen en els art. 5 i 6 del present reglament. Així mateix, en la Guia Docent, s'haurà d'explicitar, si les hi haguera, tant les activitats formatives recuperables com les no recuperables segons es defineixen en els art. 5.2. i 5.3 del present reglament".

"2. Una activitat d'avaluació és recuperable quan es poden establir proves o activitats d'avaluació que permeten avaluar, al final del semestre, l'adquisició dels mateixos resultats d'aprenentatge que s'han avaluat durant el semestre. Segons es dispose en la Guia Docent, es podran establir proves de recuperació en tots dos períodes d'avaluació, ordinari i extraordinari. En tot cas, serà d'obligat compliment en el període extraordinari."
3. De la mateixa manera, una activitat formativa no serà recuperable quan per la pròpia naturalesa de l'activitat no siga possible el disseny d'una prova que valore l'adquisició dels resultats d'aprenentatge corresponents, en qualsevol període d'exàmens finals. En qualsevol cas, la condició de no recuperable haurà de justificar-se en la Guia Docent. La valoració de les activitats no recuperables durant el semestre es conservarà tant en els períodes ordinaris com a extraordinaris".

4.- En conseqüència, i pel que fa a les activitats recuperables, en la guia s'ha d'explicar tant la manera de recuperar les activitats/proves com la convocatòria en la qual es poden recuperar sent preceptiva la recuperació en el període extraordinari. Referent a açò, ha d'incorporar el sistema de recuperació en les convocatòries extraordinàries (C1 per a finalitzar estudis o C4).

"3. En els períodes d'avaluació extraordinaris l'alumnat podrà examinar-se de totes les competències que hagen sigut avaluades durant el semestre mitjançant activitats recuperables, per mitjà d'una o més proves i es mantindrà la nota obtinguda en aquelles que, de forma justificada, figuren com no recuperables en la Guia Docent".

5.- L'assistència a sessions de teoria, separades de les sessions pràctiques, no es puntua. Es pot establir un requisit d'assistència no superior del 80% en les classes pràctiques o en les classes que les pràctiques no es troben separades de la teoria. No es pot incorporar, com a requisit, l'assistència a les classes teòriques.

"4. La mera assistència a les sessions de classes teòriques expositives, sempre que es troben separades de les sessions de classes pràctiques i/o seminaris teòric- pràctics, no podrà puntuar positivament ni podrà exigir-se com a requisit per a superar l'assignatura".

"En el cas d'exigir-se requisits d'assistència per a algun tipus d'activitat docent, es considerarà que l'o l'estudiant ha complit amb el requisit sempre que no falte a més del 20% de les hores d'aquesta activitat docent. Aquestes faltes, en tot cas, hauran d'estar convenientment justificades".

6.- En les assignatures amb grups d'idiomes, si aquests formen part d'un itinerari de capacitació PIVALD, ha de constar com s'avaluen les competències lingüístiques. També ha d'estar emplenada en l'idioma del grup.

"5. En el cas d'assignatures que servisquen per a acreditació interna de competències lingüístiques en valencià o en llengües estrangeres, o que pogueren formar part d'itineraris de capacitació per a la docència en aquests idiomes, la guia haurà de contenir de forma expressa en l'apartat d'avaluació de quina manera s'avaluaran les competències lingüístiques necessàries".

1. La guia docent haurà d'estar emplenada en els idiomes per als quals es contemple grup de docència, sense perjudici del que es disposa en l'apartat següent. Almenys sempre estarà disponible en una de les dues llengües oficials de la Universitat d'Alacant."

7.- Si les i els estudiants es presenten a alguna de les activitats o proves de l'assignatura, la seua qualificació no podrà ser "sense presencialitat" (SP).

"Tant en els períodes d'avaluació ordinaris com a extraordinaris, la puntuació "sense presencialitat" (SP) solament s'aplicarà a l'alumnat que no haja realitzat cap activitat d'avaluació durant el semestre i no s'haguera presentat a la prova final, en el cas que la hi hagués".

8.- Finalment, cal tenir present el Reglament d'adaptació curricular per a aquells casos que ho sol·liciten a través d'UACloud (una vegada matriculats).

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464