Saltar apartados

Preguntes freqüentes Adaptació Curricular

Termini de sol·licitud i requisits generals

1.- Quan he de sol·licitar l'adaptació?

L'adaptació curricular ha de sol·licitar-se en les dues primeres setmanes del curs acadèmic o semestre docent.

Excepcionalment, quan concórreguen situacions sobrevingudes o no contemplades inicialment, la sol·licitud es podrà realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic havent de motivar les circumstàncies per les quals es realitza fora del termini ordinari de sol·licitud.

En general, es tracta de causes reglamentàries que donen lloc a l'adaptació curricular com, per exemple, embaràs, malaltia, mata de violència de gènere.

2.- Si no he formalitzat la matrícula, puc sol·licitar l'adaptació curricular?

Sí, sempre que concórrega un motiu justificat per al retard en la formació de la matrícula, que haurà de ser acreditat documentalment. En aqueix cas, el termini de dues setmanes per a la sol·licitud de l'adaptació curricular començarà a computar-se des de la seua incorporació a la titulació.

3.- Necessite un nombre mínim de crèdits cursats per a sol·licitar l'adaptació?

No, no és necessari. Podràs sol·licitar l'adaptació curricular des del teu primer any en la universitat si concorren alguna de les circumstàncies previstes per a sol·licitar-la.

4.- Què puc fer si el/la professor/a coordinador/a no ha signat el contracte d'aprenentatge?

Pots sol·licitar que ho revisem a través d'aquest formulari , i així esbrinar el motiu pel qual no s'ha signat el contracte.

5.- Què puc fer si el/la professora/a ha signat un contracte d'aprenentatge que incomplex la normativa de la UA?

Pots presentar una queixa a través d'aquest formulari.

Treball Fi de Grau (TFG)

6.- Puc sol·licitar l'adaptació curricular per a l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG)?

No. L'assignatura de TFG es realitza a través de l'aplicació d'UACloud > UAProject.

Els tràmits de sol·licitud de defensa del TFG i lliurament del TFG es realitzen a través d'aquesta plataforma. Al seu torn, també pots concertar cites virtuals amb el teu tutor/a de TFG, o mantenir contacte a través del correu electrònic.

L'únic tràmit que requereix presencialitat és la defensa oral del TFG. Existeixen tres convocatòries de TFG (C3, C4 i C1), amb les seues corresponents dates oficials. Aquestes dates es publiquen en UAProject amb suficient antelació perquè, en funció de les teues circumstàncies familiars, personals, institucionals o laborals t'organitzes dins del termini i en la forma escaient triant la convocatòria que millor s'adeqüe a aquestes circumstàncies.

Malaltia o accident

7.- M'han detectat una malaltia, puc sol·licitar l'adaptació curricular?

Sí, ha d'estar acreditada mitjançant certificat o informe mèdic.

8.- Puc sol·licitar adaptació curricular en cas d'accident?

Si després de l'accident, has d'assistir al metge diverses vegades per setmana coincidint amb l'horari de les teues classes, podràs sol·licitar adaptació curricular acreditada mitjançant certificat mèdic per a justificar faltes d'assistència a classe o ajornar/avançar el lliurament de treballs, pràctiques, proves d'avaluació contínua, etc.

Esportistes d'elit

9.- Si sóc esportista d'elit, puc sol·licitar l'adaptació curricular?

Si, es pot demanar per a justificar faltes d'assistència a classe o ajornar/avançar el lliurament de treballs, pràctiques, exàmens d'avaluació contínua quan coincidisquen amb competicions oficials.

Has de presentar un certificat que acredite la coincidència de la competició amb horari de classes expedit per la federació corresponent.

10.- Puc sol·licitar l'adaptació si estic en un equip de la UA?

Si, per a justificar faltes d'assistència a classe o ajornar/avançar el lliurament de treballs, pràctiques, exàmens d'avaluació contínua quan coincidisquen amb la celebració d'un campionat autonòmic, estatal o europeu on es represente a la UA.

Has de presentar un document oficial expedit per l'organisme corresponent que acredite que has sigut convocat/a a aquesta trobada.

Víctimes violència de gènere

11.- Com justifique que sóc víctima de violència de gènere per a sol·licitar l'adaptació curricular?

Podràs presentar una ordre d'allunyament en vigor, o una sentència condemnatòria ferma o bé un informe expedit per les oficines d'assistència a les víctimes on se certifique aquesta condició.

Podràs sol·licitar l'adaptació curricular en qualsevol moment que s'origine la teua situació.

Situacions d'embaràs, part, adopció i acolliment

12.- Estic embarassada, puc demanar l'adaptació curricular?

Sí. Has de presentar un certificat expedit pel facultatiu mèdic corresponent per a justificar les faltes d'assistència a classe o per a ajornar/avançar el lliurament de treballs, pràctiques o pràctiques d'avaluació contínua quan coincidisquen amb consultes mèdiques, ingressos hospitalaris o realització de proves mèdiques.

Podràs sol·licitar l'adaptació curricular en qualsevol moment que s'origine la teua situació.

Si el que desitges és reduir el nombre d'assignatures de la teua matricula no és necessari sol·licitar l'adaptació curricular, hauràs de contactar amb la secretaria ( Contacta amb nosaltres ) per a sol·licitar la modificació de matrícula.

Cura de fills/es o familiar dependent

13.- Tinc un fill, puc demanar l'adaptació curricular?

L'adaptació curricular solament està prevista per a cura de menors de 3 anys. S'haurà de presentar llibre de família per a poder sol·licitar l'adaptació curricular.

14.- Puc sol·licitar l'adaptació curricular si un familiar és depenent?

Per a poder sol·licitar l'adaptació curricular hauràs d'acreditar la condició de cuidador o cuidadora no professional.

Podran ser persones cuidadores familiars el cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, fill o filla, pare o mare, així com pares i mares d'acolliment i parents per consanguinitat o afinitat fins al quart grau.

S'acredita mitjançant un certificat expedit pels organismes públics corresponents.

15.- Si sóc cuidador/a professional, puc sol·licitar l'adaptació curricular?

Si eres cuidador/a professional podràs sol·licitar l'adaptació sempre que presentes la següent documentació:

  • Contracte de treball amb una antiguitat mínima de 3 mesos.
  • Document expedit per l'empresa on conste l'horari de treball.
  • Alta en la Seguretat Social.
16.- Quan he de sol·licitar l'adaptació curricular si sóc cuidador/a no professional o em contracten com a cuidador/a professional?

S'ha de sol·licitar l'adaptació en les 2 primeres setmanes del curs o semestre acadèmic.

Excepcionalment, es podrà sol·licitar en un altre termini si sobrevé la dependència o trobes un treball com a cuidador/a una vegada iniciat el curs.

Motius laborals

17.- Puc sol·licitar l'adaptació curricular si estic treballant?

Si, sempre que tingues un contracte de treball i el teu horari laboral siga incompatible amb les classes en les quals estàs matriculat. Hauràs de presentar la següent documentació:

  • Contracte de treball amb una antiguitat mínima de tres mesos.
  • Document expedit per l'empresa on conste l'horari de treball.
  • Alta en la Seguretat Social.
  • Excepcionalment, es podrà sol·licitar una vegada haja començat el curs i trobes un treball.
  • Si el contracte de treball no cobreix tot el curs acadèmic, l'adaptació curricular finalitza quan acaba aquest contracte.
18.- Sóc treballador/a autònom/a, què he de presentar per a sol·licitar l'adaptació curricular?

Has de presentar el document d'alta en el REPTA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) de la Seguretat Social amb un antiguitat de 3 mesos i acreditació d'incompatibilitat horària. Aquesta acreditació dependrà del tipus de treball que exercisques com a autònom. Per exemple, en un comerç, es pot presentar l'horari d'atenció al públic.

Si eres autònom/a econòmicament depenent (TRADE) hauràs de, a més, presentar una còpia de TRADE registrat en l'oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal i l'última declaració de la renda o certificat de rendiments emès per Hisenda.

19.- Què he de presentar si sol·licite l'adaptació per estar realitzant pràctiques curriculars o extracurriculares?

Si es produeix una incompatibilitat horària amb alguna assignatura és recomanable que sol·licites l'adaptació i hauràs de presentar el contracte de pràctiques on figure l'horari, o en cas que no figure l'horari, sol·licitar a l'empresa un escrit amb l'horari en concret.

Estudiants que actuen en representació de la UA

20.- Puc sol·licitar l'adaptació curricular si represente a la UA en els seus òrgans de govern, o en altres esdeveniments?

Els/as estudiants que actuen en representació de la Universitat d'Alacant o assistisquen als òrgans de govern dels quals formen part podran justificar la seua assistència mitjançant certificat emès pel secretari o secretària de l'òrgan corresponent.

Els/les estudiants que participen en tornejos o actuacions culturals i acadèmiques en representació de la Universitat d'Alacant justificaren la seua assistència mitjançant certificat emès per l'organisme organitzador de l'esdeveniment.

Estudiants que participen en programes de mobilitat

21.- Com sol·licite l'adaptació curricular si vaig a participar en un programa de mobilitat?

Hauràs de realitzar la sol·licitud a través d'UACLoud CV > Recolze Estudiants tenint en compte que hauràs d'adjuntar a la teua sol·licitud qualsevol document que acredite la participació en un programa de mobilitat i la durada de l'estada (el learning agreement, que pots descarregar en el teu UACloud, la teua credencial erasmus o qualsevol altra acreditació oficial).

22.- Quins tipus d'adaptacions es realitzen als/les estudiants de mobilitat?

Les adaptacions curriculars per als/les estudiants que participen en programes de mobilitat consisteixen principalment en:

1. Ajornar l'examen o canviar la data del mateix quan coincidisca amb el període d'estada en la universitat de destinació en aplicació del conveni de mobilitat.

2. El professorat podrà utilitzar, si així ho considera, el procediment d'enviament de l'examen per a la seua realització en la Universitat de destinació.

3. Avaluar els aprenentatges, sempre que estiga acreditada la impossibilitat de seguir el règim general d'avaluació, mitjançant un sistema d'avaluació alternativa segons el que reglamentàriament es determine.

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464