Preguntes freqüentes Adaptació Curricular

Termini de sol·licitud i requisits generals

L'adaptació curricular ha de sol·licitar-se en les dues primeres setmanes del curs acadèmic o semestre docent.

Excepcionalment, quan concórreguen situacions sobrevingudes o no contemplades inicialment, la sol·licitud es podrà realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic havent de motivar les circumstàncies per les quals es realitza fora del termini ordinari de sol·licitud.

En general, es tracta de causes reglamentàries que donen lloc a l'adaptació curricular com, per exemple, embaràs, malaltia, víctima de violència de gènere.

No, no és necessari. Podràs sol·licitar l'adaptació curricular des del teu primer any en la universitat si concorren alguna de les circumstàncies previstes per a sol·licitar-la.

Pots sol·licitar que ho revisem a través d'aquest formulari, i així esbrinar el motiu pel qual no s'ha signat el contracte.

Sí, sempre que concórrega un motiu justificat per al retard en la formació de la matrícula, que haurà de ser acreditat documentalment. En aqueix cas, el termini de dues setmanes per a la sol·licitud de l'adaptació curricular començarà a computar-se des de la seua incorporació a la titulació.

Pots presentar una queixa a través d'aquest formulari

Puc sol·licitar adaptació curricular per....?

Puc sol·licitar l'adaptació curricular per a l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG)?

No. L'assignatura de TFG es realitza a través de l'aplicació d'UACloud > UAProject.

Els tràmits de sol·licitud de defensa del TFG i lliurament del TFG es realitzen a través d'aquesta plataforma. Al seu torn, també pots concertar cites virtuals amb el teu tutor/a de TFG, o mantenir contacte a través del correu electrònic.

L'únic tràmit que requereix presencialitat és la defensa oral del TFG. Existeixen tres convocatòries de TFG (C3, C4 i C1), amb les seues corresponents dates oficials. Aquestes dates es publiquen en UAProject amb suficient antelació perquè, en funció de les teues circumstàncies familiars, personals, institucionals o laborals t'organitzes dins del termini i en la forma escaient triant la convocatòria que millor s'adeqüe a aquestes circumstàncies.

Si sóc esportista d'elit, puc sol·licitar l'adaptació curricular?

Si, es pot demanar per a justificar faltes d'assistència a classe o ajornar/avançar el lliurament de treballs, pràctiques, exàmens d'avaluació contínua quan coincidisquen amb competicions oficials.

Has de presentar un certificat que acredite la coincidència de la competició amb horari de classes expedit per la federació corresponent.

Puc sol·licitar l'adaptació si estic en un equip de la UA?

Si, per a justificar faltes d'assistència a classe o ajornar/avançar el lliurament de treballs, pràctiques, exàmens d'avaluació contínua quan coincidisquen amb la celebració d'un campionat autonòmic, estatal o europeu on es represente a la UA.

Has de presentar un document oficial expedit per l'organisme corresponent que acredite que has sigut convocat/a a aquesta trobada.

Estic embarassada, puc demanar l'adaptació curricular?

Sí. Has de presentar un certificat expedit pel facultatiu mèdic corresponent per a justificar les faltes d'assistència a classe o per a ajornar/avançar el lliurament de treballs, pràctiques o pràctiques d'avaluació contínua quan coincidisquen amb consultes mèdiques, ingressos hospitalaris o realització de proves mèdiques.

Podràs sol·licitar l'adaptació curricular en qualsevol moment que s'origine la teua situació.

Si el que desitges és reduir el nombre d'assignatures de la teua matrícula no és necessari sol·licitar l'adaptació curricular, hauràs de contactar amb la secretaria per a sol·licitar la modificació de matrícula.

Puc sol·licitar l'adaptació curricular si estic treballant?

, sempre que tingues un contracte de treball i el teu horari laboral siga incompatible amb les classes en les quals estàs matriculat. Hauràs de presentar la següent documentació:

  • Contracte de treball amb una antiguitat mínima de tres mesos
  • Document expedit per l'empresa on conste l'horari de treball.
  • Alta en la Seguretat Social.
  • Excepcionalment, es podrà sol·licitar una vegada haja començat el curs i trobes un treball.

Si el contracte de treball no cobreix tot el curs acadèmic, l'adaptació curricular finalitza quan acaba aquest contracte.

Sóc treballador/a autònom/a, què he de presentar per a sol·licitar l'adaptació curricular?

Has de presentar el document d'alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) de la Seguretat Social amb una antiguitat de 3 mesos i acreditació d'incompatibilitat horària. Aquesta acreditació dependrà de la mena de treball que exercisques com a autònom. Per exemple, en un comerç, es pot presentar l'horari d'atenció al públic.

Si eres autònom/a econòmicament dependent (TRADE) deuràs, a més, presentar una còpia de TRADE registrat en l'oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal i l'última declaració de la renda o certificat de rendiments emès per Hisenda.

Puc sol·licitar l'adaptació curricular per estar realitzant pràctiques curriculars o extracurriculars?

No. En aquest cas, si es produeix una incompatibilitat horària amb alguna assignatura és recomanable que sol·licites el canvi de grup i si el canvi de grup no pot aplicar-se, ja que la signatura té un sol grup, pot sol·licitar-se el canvi d'assignatura optativa, tenint en compte els terminis de matrícula. El procediment de sol·licitud és a través de contacta amb secretaria

Puc sol·licitar l'adaptació curricular si represente a la UA en els seus òrgans de govern, o en altres esdeveniments?

Els/as estudiants que actuen en representació de la Universitat d'Alacant o assistisquen als òrgans de govern dels quals formen part podran justificar la seua assistència mitjançant certificat emès pel secretari o secretària de l'òrgan corresponent.

Els/as estudiants que participen en tornejos o actuacions culturals i acadèmiques en representació de la Universitat d'Alacant justificaren la seua assistència mitjançant certificat emès per l'organisme organitzador de l'esdeveniment.

M'han detectat una malaltia, puc sol·licitar adaptació curricular?

, ha d'estar acreditada mitjançant certificat o informe mèdic.

Puc sol·licitar adaptació en cas d'accident?

Si després de l'accident, has d'assistir al metge diverses vegades per setmana coincidint amb l'horari de les teues classes, podràs sol·licitar adaptació curricular acreditada mitjançant certificat mèdic per a justificar faltes d'assistència a classe o ajornar/avançar el lliurament de treballs, pràctiques, proves d'avaluació contínua, etc.

Com justifique que sóc víctima de violència de gènere per a sol·licitar l'adaptació curricular?

Podràs presentar una ordre d'allunyament en vigor, o una sentència condemnatòria ferma o bé un informe expedit per les oficines d'assistència a les víctimes on se certifique aquesta condició.

Podràs sol·licitar l'adaptació curricular en qualsevol moment que s'origine la teua situació.

Tinc un fill, puc demanar l'adaptació curricular?

L'adaptació curricular només està prevista per a cura de menors de 3 anys. S'haurà de presentar llibre de família per a poder sol·licitar l'adaptació curricular.

Puc sol·licitar l'adaptació curricular si un familiar és dependent?

Per a poder sol·licitar l'adaptació curricular hauràs d'acreditar la condició de cuidador o cuidadora no professional.

Podran ser persones cuidadores familiars el cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, fill o filla, pare o mare, així com pares i mares d'acolliment i parents per consanguinitat o afinitat fins al quart grau.

S'acredita mitjançant un certificat expedit pels organismes públics corresponents.

Si sóc cuidador/a professional, puc sol·licitar l'adaptació curricular?

Si eres cuidador/a professional podràs sol·licitar l'adaptació sempre que presentes la següent documentació:

  • Contracte de treball amb una antiguitat mínima de tres mesos.
  • Document expedit per l'empresa on conste l'horari de treball.
  • Alta en la Seguretat Social.

Quan he de sol·licitar l'adaptació curricular si sóc cuidador/a no professional o em contracten com a cuidador/a professional?

S'ha de sol·licitar l'adaptació en les 2 primeres setmanes del curs o semestre acadèmic.

Excepcionalment, es podrà sol·licitar en un altre termini si sobrevé la dependència o trobes un treball com a cuidador/a una vegada iniciat el curs.

Com sol·licite l'adaptació curricular si participaré en un programa de mobilitat?

Hauràs de realitzar la sol·licitud a través d'UACloud CV > Suport Estudiants tenint en compte que hauràs d'adjuntar a la teua sol·licitud qualsevol document que acredite la participació en un programa de mobilitat i la duració de l'estada (el learning agreement, que pots descarregar en el teu UACloud, la teua credencial erasmus o qualsevol altra acreditació oficial).

Si tens un programa de mobilitat online, sense desplaçament pel COVID, no podràs sol·licitar l'adaptació curricular per a les assignatures que curses en la Universitat d'Alacant, ja que no hi ha cap impediment per a cursar-les igual que la resta de companys.

Quins tipus d'adaptacions es realitzen a els/as estudiants de mobilitat?

Les adaptacions curriculars per a els/as estudiants que participen en programes de mobilitat consisteixen principalment en:

1. Ajornar l'examen o canviar la data del mateix quan coincidisca amb el període d'estada en la universitat de destinació en aplicació del conveni de mobilitat.

2. El professorat podrà utilitzar, si així ho considera, el procediment d'enviament de l'examen per a la seua realització en la Universitat de destinació.

3. Avaluar els aprenentatges, sempre que estiga acreditada la impossibilitat de seguir el règim general d'avaluació, mitjançant un sistema d'avaluació alternativa segons el que reglamentàriament es determine.

Malgrat pertànyer al col·lectiu de mobilitat, si només sol·licites un canvi de data de l'examen, perquè et coincideix amb la incorporació a la teua universitat de destinació però pots assistir a les classes amb normalitat, NO has de sol·licitar una Adaptació Curricular, seria una sol·licitud de canvi de data de la prova d'avaluació per impossibilitat d'assistència per causa justa, arreplegat en el Reglament per a l'Avaluació dels Aprenentatges de la UA, art 10, sent necessari que presentes la sol·licitud per la e-Administració a la direcció del Departament amb suficient antelació excepte situació sobrevinguda.