Convocatòria alumnat - mentor

L'objectiu del Programa d'Acció Tutorial de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (PATEC) és oferir a l'alumnat orientació i suport en el seu desenvolupament personal, acadèmic i professional i en la seua adaptació al context curricular i social universitari.

Per a dur a terme l'acció tutorial es compta amb professorat amb formació adequada i dedicació específica per a desenvolupar les activitats programades. No obstant això, per a aconseguir una major aproximació de l'alumnat al programa és important que el professorat-tutor compte amb el suport d'estudiants de grau dels últims cursos, aprofitant no sols la seua experiència adquirida al llarg la seua trajectòria en la universitat, sinó també la proximitat que poden aportar en pertànyer al mateix col·lectiu i compartir necessitats i interessos.

L'alumnat-mentor oferirà suport i orientació a altres estudiants de grau amb la finalitat d'afavorir la seua integració i desenvolupament socioacadémico i contribuir a la finalització reeixida dels seus estudis universitaris.

El reconeixement de 3 crèdits per la participació en activitats universitàries de la Universitat d'Alacant.

 • Habilitats comunicatives, empatia i sentit de la responsabilitat.
 • Estar matriculat durant el curs acadèmic 2020/21 en un grau de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Haver participat amb anterioritat en alguna edició del PATEC.
 • Elaborar una carta de motivació (amb una extensió d'entre 150 i 500 paraules) en la qual es justifique per què es desitja participar en el Programa i es descriguen els beneficis d'aquesta participació.
 • Termini d'inscripció:  del 13 al 18 d'octubre de 2020 Formulari d'inscripció
 • La selecció de candidats serà responsabilitat de l'equip directiu de la Facultat i es basarà en les qualificacions de l'expedient acadèmic de cada estudiant i en la carta de motivació aportada. En el seu cas, es podrà realitzar una entrevista als sol·licitants. Acabat el procés de selecció, el 20 d'octubre es publicarà el llistat provisional de l'alumnat seleccionat.
 • Termini de reclamacions: 21 i 22 d'octubre a través d'aquest formulari.
 • Llistat definitiu: 23 d'octubre

El període de tutorització coincidirà amb el curs acadèmic. Els estudiants que resulten seleccionats quedaran adscrits a un professor-tutor de la seua titulació de grau. L'alumnat-mentor seguirà en tot moment les directrius establides pel professor-tutor, qui es responsabilitzarà d'organitzar l'acció tutorial i d'elaborar l'informe sobre la participació de l'alumnat-mentor. A partir d'aquest informe es determinarà si es concedeix el reconeixement establit en aquesta convocatòria a l'alumnat participant. L'alumnat-mentor col·laborarà amb el professorat-tutor en la seua funció d'orientació i seguiment a altres estudiants i es comprometrà a:

 • Assistir a les reunions grupals que convoque el professorat-tutor.
 • Col·laborar amb el professorat-tutor en la detecció de problemes acadèmics i personals d'altres estudiants.
 • Facilitar informació als estudiants tutoritzats sobre els serveis de la Universitat.
 • Ajudar els estudiants tutoritzats a integrar-se plenament en la Universitat i en la titulació, aportant la seua experiència sobre el pla d'estudis i els itineraris formatius.
 • Assistir a una sessió formativa a càrrec del professorat-tutor sobre el programa, les seues funcions i el funcionament de la Universitat i la Facultat.
 • Elaborar un informe final en el termini establit per a avaluar el desenvolupament del Programa.
 • Mantenir la confidencialitat de la informació i dels documents que li siguen lliurats o als quals es tinga accés.

La renúncia com a alumne/a-mentor durant el curs suposarà la no obtenció del reconeixement previst en aquesta convocatòria. A més, si la renúncia es produeix sense causa justificada suposarà la impossibilitat de poder tornar a participar en el futur en aquest Programa.

Els estudiants que completen el curs acadèmic com a alumnes/as-mentors rebran per part del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa (ICE):

 • Un certificat de participació en el Programa Alumnat-mentor de la Universitat d'Alacant.
 • El reconeixement de 3 crèdits per la participació en activitats universitàries de la Universitat d'Alacant.