Saltar apartados

Eleccions a Claustre 2017

 

Acords Ajunta Electoral del Centre

Sessió dia 29/11/2017:

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats i no havent-se rebut cap, aquesta Junta Electoral acorda:

  • Publicar la proclamació definitiva de candidats electes atenint-se a l'establit en l'article 28.2 del Reglament intern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant, en ser el nombre de candidats/as definitiu igual o inferior al total dels representants a triar per a cadascun dels col·lectius (cossos electorals)
  • PROCLAMACION DEFINITIVA DE CANDIDATURES

Sessió dia 23/11/2017:

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, i comprovades les condicions d'elegibilidad dels sol·licitants es prenen els següents acords:

  • Publicar la llista provisional de candidatures a Claustre de Facultat.
  • Informar que contra aquesta proclamació es pot formular reclamació davant la Junta Electoral de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials del 24 al 28 de novembre, tots dos inclusivament. La Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials actuarà com a registre d'aquesta Junta Electoral en horari d'atenció al públic.

 

Informar que si fóra necessari realitzar sorteig públic per a l'elecció dels membres de les Taules Electorals de la Facultat, se celebraria el dimecres 29 de novembre a les 11:30 hores en la Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials conforme a l'article 11 del Reglament intern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Sessió del 15/11/2017:

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra el cens provisional i no havent-se presentat cap, la Junta Electoral acorda adscriure d'ofici al cos menys nombrós d'entre els quals forme part a aquells/as electors/as que pertanguen a més d'un cos electoral i publicar el cens definitiu incloent aquesta modificació.

Amb la finalitat de vetlar per la protecció de dades de caràcter personal, la consulta del cens electoral es realitzarà informàticament i de forma individualitzada a través d'aquesta web:

  • ACCÉS Al CENS DEFINITIU

 

Si troba algun problema tècnic o de qualsevol altra índole per a accedir al cens en la forma indicada, pot sol·licitar en la Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials la consulta de les seues dades, prèvia identificació del DNI, permís de conduir o TIU, i si es tracta d'estrangers, del passaport o NIE.

El nombre de representants a triar en cada cos s'ha determinat a partir dels 208 membres nats i d'acord amb l'article 28.1 del Reglament intern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. El nombre màxim de candidats a triar per cada elector s'ha determinat d'acord amb l'article 30 del citat reglament. En l'exercici de la competència que atribueix la disposició final primera i l'article 46.2 del Reglament electoral de la Universitat d'Alacant sobre la representació equilibrada entre dones i homes s'ha determinat el nombre màxim de candidats a votar d'un mateix sexe.

Cos

Nombre de representants a triar

Nombre màxim de candidats a votar

(en cada papereta)

Nombre màxim de candidats a votar

d'un mateix sexe

(en cada papereta)

Ajudants, ajudants doctores, personal investigador en formació i personal investigador

7

4

2

Associats, emèrits i visitants

4

2

1

Estudiants

92

64

38

Personal d'administració i serveis

42

29

17

 

El termini de presentació de candidatures segons el calendari electoral és del 16 al 22 de novembre, tots dos inclusivament.

Les persones interessades a presentar candidatura individual o agrupada hauran de fer-ho a través dels corresponents impresos:

 

La Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials actuarà com a registre d'aquesta Junta Electoral en horari d'atenció al públic.

Sessió del 08/11/2017:

La Junta Electoral de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials acorda publicar el cens provisional dels diferents cossos electorals per a procedir a la convocatòria d'eleccions per a la renovació del Claustre de la mateixa. Amb la finalitat de vetlar per la protecció de dades de caràcter personal, la consulta del cens es realitzarà de forma informàtica i individualitzada a través d'aquesta web.

  • ACCÉS Al CENS PROVISIONAL

 

Si troba algun problema tècnic o de qualsevol altra índole per a accedir al cens en la forma indicada, pot sol·licitar en la secretaria de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials la consulta de les seues dades, prèvia identificació del DNI, permís de conduir o TIU, i si es tracta d'estrangers, amb el passaport o NIE.

El termini de presentació de reclamacions contra el cens provisional és del 8 al 14 de novembre, tots dos inclusivament, i es realitzaran a traves del següent imprès: Sol·licitud

D'altra banda, els qui pertanguen a més d'un cos hauran de comunicar a la Junta Electoral la seua adscripció a aquell en el qual desitgen exercir el seu dret de sufragi del 9 al 13 de novembre, tots dos inclusivament (en un altre cas, la Junta Electoral, d'ofici, adscriurà a l'elector/a a el cos menys nombrós d'entre els quals forme part). Per a realitzar aquesta comunicació s'utilitzarà el següent imprès: Sol·licitud d'adscripcion a un cos

Aquestes sol·licituds hauran de presentar-se en la Secretaria del Centre que actuarà com a registre d'aquesta Junta Electoral, durant l'horari d'atenció al públic.

S'informa que en el cens provisional el nombre de persones pertanyents al col·lectiu de professorat amb vinculació permanent a la Universitat d'Alacant adscrit a la nostra Facultat que es troba en servei actiu i efectiu és de 208, per la qual cosa el nombre màxim, provisional fins que el cens siga definitiu, de representants que correspon triar per col·lectiu és de 7 entre ajudants, ajudants doctores/as, personal investigador en formació i personal investigador; 4 entre associats/as, emèrits/as i visitants; 92 entre estudiants matriculats/as en el centre i 42 entre el personal d'administració i serveis.

La presentació de candidatures al Claustre haurà d'ajustar-se al que es disposa en l'article 16 de l'adaptació al Reglament intern d'aquesta Facultat. El termini de presentació de candidatures segons el calendari electoral és del 16 al 22 de novembre, tots dos inclusivament. Les persones interessades a presentar candidatura individual o agrupada hauran de fer-ho a través dels corresponents impresos:

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials - Organització


Universitat d'Alacant
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3670 - 3671 - 3770

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464