Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials estarà formada per:

 • Degà del Centre o persona en qui delegue, que actuarà de President de la Comissió:
  • Raúl Ruiz Callado
 • Secretari del Centre o persona en qui delegue, que actuarà de Secretari de la Comissió:
  • José Agulló Candela
 • Coordinadora de Qualitat i Responsabilitat Social:
  • Rosa Ayela Pastor
 • Un representant de cada titulació del Centre (de grau o de màster, o de postgrau si agrupa diversos màsters), que recaurà en el membre de l'equip directiu del centre amb responsabilitats sobre aquesta titulació o grup de titulacions:
  • Mercedes Úbeda García
  • Alfredo Masó Pareja
  • Natalia Papí Gálvez
  • Oscar Santacreu Fernández
  • Javier Mira Grau
  • Aurora Calderón Martínez
  • Begoña Fuster García
 • Vicedegana de Pràctiques Externes i Relacions amb l'Empresa: Mónica Espinosa Blasco
 • Coordinador de Mobilitat Internacional: Antonio Fuster Olivares
 • Vicedegana d'Estudiants i Ocupabilitat: Mª Carmen Tolosa Bailèn
 • Coordinadora de Relacions Institucionals, Innovació Educativa i Polítiques d'Igualtat: María Elena Fabregat Cabrera
 • Delegat d'Alumnes del Centre o persona en qui delegue, que actuarà com a representant dels alumnes: Ginés Sola García
 • Administradora del Centre o persona en qui delegue, que actuarà com a representant del PAS: Cristina Gómez Martínez
 • Un membre de la Unitat Tècnica de Qualitat o del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat, que farà labors de suport i assessorament tècnic: Rafael Esteve Tébar

Funcions:

Participar en la planificació, coordinació i seguiment del Sistema de Qualitat (SC)

Comunicar la política de qualitat, els objectius, els plans i programes, les responsabilitats i els resultats del SC.

Aprovar l'informe anual de seguimentdel Centre remès per la persona responsable de qualitat del Centre i enviar-lo a la Junta de Centre per a la seua aprovació.

Arreplegar les accions de millora que afecten les competències del Centre i elevar-les a l'Equip de Direcció del Centre.

 

Convocatòries - Acords

Unitat Tècnica de Qualitat: Sistema de Qualitat (SC)