Saltar apartados

Taxes acadèmiques

Pagament de rebuts

L'import de les taxes acadèmiques s'estableix anualment per la Generalitat Valenciana d'acord amb els criteris de caràcter bàsic establits pel Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya (Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana)

El cost dels estudis en les universitats públiques està finançat en la seua major part per l'Estat. L'estudiant aporta un percentatge del cost real dels estudis d'entre el 25% i el 30% en primera matrícula. Aquest import s'anirà  incrementant successivament en aquelles assignatures que es matriculen per segona, tercera o quarta vegada.

Descomptes, exempcions i beques

 

¿Com i quan pague la meua matrícula?

El pagament es realitzarà en 4 terminis per domiciliació bancària en qualsevol Banc o Caixa d'Estalvis de la zona única de pagament en euros (SEPA: Single Euro Payments Area).

És IMPRESCINDIBLE lliurar l'ordre de domiciliació emplenada i signada pel titular del compte. El document s'emplena i imprimeix des de l'Automatrícula.  Finalitzat el termini de matrícula s'obté través de l'UACloud: [Matrícula - Matriculació- Domiciliació].

Si es va presentar el SEPA en cursos anteriors i el compte no ha canviat no és necessari tornar a presentar-lo

Es pot optar per realitzar el pagament en un únic termini en efectiu o domiciliat en una entitat bancària i per a açò haurà de sol·licitar-se en l'automatrícula o en la Secretaria del Centre.

Una setmana abans del cobrament de cada termini, la Univesidad enviarà un SMS a l'estudiant recordant-li el mateix. Es podrà consultar el rebut en UACloud [Pagaments de rebuts].

Dates de cobrament dels rebuts domiciliats:
  • Venciment del 1r termini i pagament únic efectiu:

   ♦ Estudiants de Grau i Màster que inicien estudis i es matriculen al juny-juliol: 18 de setembre de 2019
   ♦ Estudiants de Grau i Másater que es matriculen al setembre: 16 d'octubre de 2019

  • Venciment del 2n termini: 16 de desembre de 2019
  • Venciment del 3r termini: 17 de febrer de 2020
  • Venciment del 4t termini: 16 d'abril de 2020


L'import de l'ampliació de la matrícula de les assignatures del segon semestre si aplicarà proporcionalment en el 3r i 4t rebut.

Hi ha estudiants estrangers que necessiten abonar la matrícula en un sol pagament per a sol·licitar el visat d'estudis, per a aquests casos es pot sol·licitar pagament únic en efectiu a través de contacta amb nosaltres.

¿Quant he de pagar?

L'import de la matrícula es calcula en funció del nombre de crèdits matriculats, no del nombre d'assignatures. Tingues en compte que en el cas que no superes alguna assignatura i et tornes a matricular  per segona o més vegades, l'import dels crèdits d'aquesta assignatura s'incrementarà, segons estableix el Decret de Taxes.

El rebut inclou dos tipus de taxes:

Taxes acadèmiques: import dels crèdits matriculats en 1a, 2a i successives vegades.

Taxes administratives: Obertura d'expedient, targeta d'identificació universitària (TIU), expedició de certificat de la PAU, segur escolar obligatori i, si escau, segur voluntari.

Les taxes es reparteixen en els quatre terminis de la següent forma:

Primer termini: Taxes administratives i 25% de les taxes acadèmiques

Segon termini: 25% de les taxes acadèmiques (i taxes administratives que no s'hagen cobrat en el 1r termini)

Tercer termini: 25% de les taxes acadèmiques

Quart termini: 25% de les taxes acadèmiques

S'informa que, com a conseqüència del que es disposa en l'art. 6.3 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV de 29-12-2014), als estudiants matriculats per segona vegada en Treball de fi de Grau i Treball de Fi de Màster, se'ls ha d'aplicar la tarifa per crèdit en primera matrícula per una sola vegada en aquest segon any, sempre que no s'hagen presentat al treball en el curs anterior o l'hagen aprovat i tinguen qualificació incompatible per tenir pendent l'acreditació del B1. Si es matricula per tercera vegada s'aplicarà la tarifa per 3a matrícula.

Tot l'alumnat tenen obligació de tenir un segur. La Universitat d'Alacant ofereix el segur escolar obligatori (per a menors de 28 anys) i assegurances voluntàries (para majors de 28 any i estrangers sense targeta de residència).

Com entendre el teu rebut de matrícula

¿Què ocorre si no pague la meua matrícula?

  • Es procedirà al bloqueig del teu expedient, sent exigit com a requisit per a desbloquejar-ho el previ pagament de l'import de les taxes de matrícula. Si no pagues, s'anul·larà la matrícula.
  • Anul·lació automàtica de la matrícula sense dret al reintegrament de les quantitats abonades.
  • Si la matrícula s'anul·la per impagament, el pròxim curs que vulgues matricular-te no podràs fraccionar el pagament i hauràs de pagar el total de la matrícula en un únic rebut i en un termini de deu dies explicats des de l'endemà de realitzar la matrícula.
  • En la següent matrícula no podràs fraccionar el pagament i hauràs de pagar-la en un únic rebut i en els deu dies següents a la matrícula.

¿Hi ha una quantitat mínima de matrícula?

El mínim de matrícula, en concepte de taxes acadèmiques, és 300 € (150 € si eres Família Nombrosa). Se't cobrarà aquesta quantitat encara que et matricules d'un nombre d'assignatures l'import de les quals siga inferior.

No s'aplicarà aquest mínim si l'import dels crèdits totals que tens pendents per a finalitzar els estudis no supera aquesta quantitat mínima. Si per a complir aquesta excepció has de reconèixer crèdits, hauràs de fer-ho abans de l'emissió dels rebuts de matrícula. Així com en les matrícules reduïdes en atenció a una discapacitat.

¿He de pagar el reconeixement de crèdits?

Una vegada resolts els reconeixements, s'haurà d'abonar el 25% del valor dels crèdits en el teu estudi, sense perjudici de les exempcions i bonificacions que et corresponguen (les mateixes que per a la matrícula de les assignatures - veure també les instruccions del Vicerectorat d'Estudiants que es relacionen més a baix).

Pel reconeixement d'experiència professional o laboral i/o per ensenyaments universitaris no oficials, s'haurà d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

No es pagarà en aquells casos que el reconeixement siga per un procés d'adaptació d'estudis en extinció sense finalitzar als estudis de Grau que els substitueixen.

Si es tracta de reconeixement d'estudis realitzats en l'estranger, s'haurà d'abonar una taxa prèvia al reconeixement en concepte d'estudi d'aqueix expedient. El rebut es facilitarà en la Secretaria del Centre (143,73 € aproximadament)

Si sol·licite Beca del Ministeri, ¿he de pagar alguna cosa?

Sí, si sol·licites beca, i compleixes els requisits establits per la convocatòria, hauràs de pagar les taxes administratives i les assignatures matriculades per 2na o més vegades.

La beca només cobreix l'import de les assignatures matriculades per primera vegada.

La forma de pagament serà de 4 terminis domiciliats. Així, en cas de denegació de beca, l'import total de la matrícula serà distribuït entre els terminis de pagament que resten per passar a cobrament a partir del moment de la denegació.

Serà necessari, per tant, lliurar l'ordre de domiciliació bancària degudament emplenada i signada. No obstant això, si ho desitges, pots sol·licitar el págo únic en efectiu a través d'aquest formulari

Si només s'han de pagar les taxes administratives i aquestes s'inclouen en el primer termini, no es realitzarà un altre pagament fins que es resolga la beca.

No obstant això, si no compleixes els requisits acadèmics es farà un cobrament cautelar: no se t'aplica el descompte de sol·licitant de beca i has de pagar els rebuts de matrícula. Si finalment et concediren la beca hauràs de sol·licitar devolució de taxes.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464