Saltar apartados

Descomptes i exempcions

En els preus públics per prestació de serveis universitaris es distingeixen dos tipus de taxes:

 • Taxes per serveis acadèmics: correspon a l'activitat docent i es paga pels crèdits matriculats.
 • Taxes per serveis administratius: proves d'accés a la universitat, obertura d'expedient, expedició de certificats, expedició de títols, expedició i manteniment de targeta universitària...

Els diversos descomptes, beques i exempcions es poden aplicar a una d'aquestes taxes o a ambdues:

DESCOMPTES (taxes acadèmiques + taxes administratives) - no s'aplica al segur escolar

Només s'aplicaran els diversos descomptes si es presenta la documentació justificativa (original i còpia):

 • Per a matrícula s'ha de presentar la documentació en la Secretaria de la Facultat en el període de matriculació i ha d'estar en vigor en la data oficial de començament del curs.
 • Per a documents i tràmits administratius (certificat, títol, trasllat%u2026) s'ha de presentar en la Secretaria de la Facultat en sol·licitar el document o realitzar el tràmit i ha d'estar en vigor en aqueix moment.

 

 • Família Nombrosa

Família nombrosa de Categoria Especial %u2192 Exempció total (100%) de les taxes. Família nombrosa de Categoria General %u2192 Descompte del 50% de les taxes. Documentació: Si ja haguera presentat el Títol de Família Nombrosa en el curs anterior en el mateix centre i continua en vigor en la data de començament del curs acadèmic, no és necessari tornar a presentar-ho.

Important: la Llei de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, ha modificat la Llei 40/2003 de Protecció a les Famílies Nombroses de tal forma que si el títol està caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (10/09/2015) sense possibilitat de renovació, però estava en vigor a 1 de gener de 2015, el títol seguirà en vigor per als membres de la unitat familiar que seguisquen complint les condicions per a formar part del mateix i no serà aplicable als fills que ja no les compleixen.

Per a aplicar el descompte el/l'estudiant haurà de presentar el títol caducat i l'última declaració de la renda de la unitat familiar i es comprovarà que no és major de 25 anys. On dirigir-se per a sol·licitar/actualitzar el títol de família nombrosa: informació.

 • Discapacitat igual o superior al 33%

Tenen dret a l'exempció total els qui tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o siguen pensionistes de la Seguretat Social per tenir reconeguda una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. Documentació: Si ja haguera presentat la certificació acreditativa en el curs anterior en el mateix centre i continua en vigor en la data de començament del curs acadèmic, no és necessari tornar a presentar-la.

 • Família Monoparental

Família monoparental de Categoria Especial %u2192 Exempció total (100%) de les taxes. Família monoparental de Categoria General %u2192 Descompte del 50% de les taxes. Documentació: Si ja haguera presentat el Títol de Família Monoparental en el curs anterior en el mateix centre i continua en vigor en la data de començament del curs acadèmic, no és necessari tornar a presentar-ho. On dirigir-se per a sol·licitar/actualitzar el títol de família monoparental: informació.

 • Víctima de violència de gènere

D'acord amb l'article 45.4. de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, gaudiran de l'exempció total les víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició, així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

Documentació: Has de presentar una fotocòpia acarada de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que eres víctima d'aquesta violència i, si eres fill/a de la persona reconeguda com a víctima i tens menys de 25 anys, també del llibre de família.

 • Sistema de protecció de menors / sistema judicial de reeducació /exclusió social

En cas d'haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat has de presentar fotocòpia acarada de la certificació de la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o còpia de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.

En cas d'estar en situació d'exclusió social has de presentar fotocòpia acarada del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 • Víctima de bandes armades i elemenos terroristes

Tenen dret a l'exempció total els qui hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes.

Documentació: S'ha de presentar Certificat emès per la Sotsdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme i d'Atenció Ciutadana del Ministeri de l'Interior i, si és fill/a de la persona reconeguda com a víctima, ha de presentar el llibre de família. Si ja s'haguera presentat en el curs anterior en el mateix centre no és necessari tornar a presentar-ho.

 • Premi Extraordinari Grau/Màster

El Premi Extraordinari s'atorga a a l'alumnat amb millor expedient de cada promoción.su obtenció, que es notifica per escrit a l'alumnat, suposa un esment en l'Expedient i dóna dret a la devolució de les taxes 100% taxes d'expedició del Títol.

 • Matrícula d'Honor en assignatures

L'obtenció de matrícula d'honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediatament posterior a una bonificació en la matrícula d'aqueix any equivalent a l'import del nombre de crèdits que componen l'assignatura/s en les quals s'ha obtingut la matrícula d'honor. Aquest descompte apareix automàticament en el rebut de matricula amb l'import d'1ª matricula, sense necessitat de sol·licitar-ho.

L'alumnat amb matrícula d'honor en l'avaluació global delº 2 curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat tindran, durant el primer any i per una sola vegada, exempció total del pagament de les taxes de matrícula. L'alumne ha d'aportar la documentació.

BEQUES I EXEMPCIONS (taxes acadèmiques)

 • Beneficiaris/as de la Renda Valenciana d'Inclusió  (100% de les taxes acadèmiques)
 • Gestionades pel Negociat de Beques
  1. L'alumnat sol·licitant de beca del Ministeri d'Educació i/o Generalitat Valenciana difereix el pagament de les taxes acadèmiques fins a la resolució de la seua sol·licitud de beca (*). No obstant açò, sí que ha de realitzar el pagament del 1er rebut de matrícula amb les taxes administratives (60 %u20AC aprox. per a l'alumnat de nou ingrés; 10 %u20AC aprox. per a la resta). Una vegada resolta la sol·licitud de beca, si és favorable, estarà exempt de pagament; si és desfavorable, se li enviarà el rebut corresponent a les taxes acadèmiques.

(*) Els qui no complisquen els requisits acadèmics exigits en les convocatòries sí pagaran les taxes acadèmiques (cobrament cautelar). Si finalment se li concedeix la beca podrà sol·licitar la devolució de taxes.

  1. Els qui opten per la beca parcial han de matricular-se almenys de 30 crèdits, que hauran d'aprovar íntegrament per a poder optar a beca el següent curs acadèmic. L'alumnat de TADE hauran de matricular-se de 36 crèdits.
  2. Si en comprovar el rebut de matrícula, s'observa que no s'aplica el descompte, es consultarà en l'UACloud/Altres serveis/secretària/beques la informació sobre la situació de la beca: s'indica si s'ha realitzat un cobrament cautelar i el motiu.
  3. L'exempció de matrícula només inclourà els crèdits en primera matrícula. S'hauran de pagar els crèdits en segona i successives matrícules i per a tots els estudis.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464