Saltar apartados

Treball de fi de Grau - TFG


Consulta dates d'interès que estaran disponibles cada convocatòria en UACloud > UAProject > Dates d'interès

Per als estudiants interessats a sol·licitar l'Avaluació extraordinària (C1) es recomana haver estat matriculat amb anterioritat o sol·licitar la pre-assignació de tema propi


¿Com puc tenir més informació sobre el TFG?
Tens a la teua disposició el Programa d'Acció Tutorial del Centre que a més del professorat de suport, planifica cada curs acadèmic un taller sobre l'elaboració del TFG en torn de matí o vesprada.

REQUISITS

 • Per a poder matricular-se del Treball de finalització de Grau (TFG), és imprescindible haver aprovat 168 crèdits. (Normativa de Permanència i Continuació)
 • Una vegada matriculat/a en el TFG, totes les gestions del mateix (sol·licitud de temes, consulta d'assignació, consulta de dates, sol·licitud de defensa, ...) es realitzaran des de l'aplicació UAProject d'UACloud.
 • Per a l'avaluació del TFG s'ha d'acreditar com a mínim un nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes.
  • Es podrà realitzar el lliurament del treball en UAProject i exposar-ho oralment sense necessitat d'acreditar prèviament el nivell B1 d'un idioma estranger. No obstant açò, perquè la qualificació obtinguda figure en les actes de la convocatòria oficial en la qual present el TFG, serà necessari tenir acreditat el nivell B1 abans de la data de tancament d'actes establit per a les convocatòries oficials del curs 2017/18 (26 de juny de 2019 i 30 de setembre de 2019).
  • En cas de no acreditar el nivell B1 la qualificació final que apareixerà en acta serà "Incompatible" d'acord amb la normativa en vigor. Hauràs de tornar a matricular-te en el TFG en un altre curs acadèmic. Si el TFG és l'última assignatura que et queda podràs matricular-te una vegada que tingues superat el B1
  • Si tens acreditat el B1 i t'apareix INCOMPATIBLE com a qualificació en el TFG, pots sol·licitar a través d'aquest formulari que recuperem la teua qualificació des de Secretaria i que el responsable de l'assignatura ferma l'acta.

TFG Doble Grau TURISME- ADE

A partir del curs 2018-19 la matrícula i gestió tant del TFG de Turisme (23599) com del TFG d'ADE (22052), seguiran el procediment i el calendari establit per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i que està arreplegat en aquesta pàgina web.

PRE-ASSIGNACIÓ O ELECCIÓ DE TEMA - 2019/20

Pots optar per proposar un tema (pre-assignació) o triar algun dels proposats pels departaments que es publicaran en UAProject en el termini establit en el calendari.

És necessari tenir superats 168 crèdits per a la matrícula del TFG, però no per a l'elecció de tema.

 • PRE-ASSIGNACIÓ : S'estableix el termini del 11 al 28 de juny de 2019 perquè pugues, si ho desitges, proposar un tema (pre-assignació). Per a açò has de contactar prèviament amb el/la professor/al fet que desitges que et tutoritze (ha de pertànyer al/els departament/s amb docència en el TFG - consulta la guia docent).

  • Si mai t'has matriculat del TFG : Has d'introduir el tema proposat al tutor/a en UAProject (s'accedeix per UACloud) en [Triar proposta > Triar/consultar proposta > Nova prepropuesta]. Si només hi ha un tutor o tutora, s'introdueix com a "coordinador" i no és necessari tornar a posar-ho en "tutors de la proposta". Si hi haguera dos tutors, el coordinador serà el/la tutor/a principal i el/la un altre/a professor/a serà cotutor/a. Automàticament el/l'estudiant que ha fet la proposta es considerarà "preasignado", encara que a l'espera de ser aprovat pel Departament i per la Comissió per a considerar-ho definitiu. Important: guarda la prepropuesta perquè continue el tràmit.

  • Si ja estaves matriculat/a de el TFG en el curs anterior: Has de sol·licitar l'anul·lació del tema anterior a través d'aquest formulari, de l'1 al 17 de juny. Una vegada anul·lat el tema, podras sol·licitar una "Nova prepropuesta" a través d'UAProject fins al 28 de juny.

Recorda que has de matricular-te de l'assignatura TFG en el període de matrícula.

Posteriorment, en el termini establit en el calendari, els Departaments publicaran en UAProject les seues Propostes de TFG, incloent els estudiants preasignados.

 • ELECCIÓN DE TEMA en UAProject (si no has hecho preasignación): Una vegada matriculat del TFG en el període de matrícula, i en el termini establit en el calendari del TFG, hauràs d'accedir als temes proposats pels Departaments en UAProject i indicar la teua ordre de preferència sobre totes les propostes. Si ja tenies tema del curs anterior i vols triar un altre, hauràs d'anul·lar-ho prèviament en el termini arreplegat en el calendari.

Important: Si no realitzes la selecció de temes se t'assignarà d'ofici un dels quals queden lliures una vegada realitzada l'assignació.

 • L'assignació es realitzarà per ordre de mitjana de l'expedient acadèmic.
 • Les reclamacions sobre l'assignació del TFG es realitzen a través de l'UAProject (Triar/consultar proposada > Al·legacions).
 • La resolució de l'assignació definitiva per part del Centre, no esgota la via administrativa, i es podrà interposar recurs d'alçada, davant la Sra. Vicerectora d'Estudiants d'aquesta Universitat, en el termini d'un mes, explicat a partir de l'endemà a aquell que tinga lloc la notificació.
 • El recurs es presenta a través de la i-administració ( UAcloud >> i-administració>> Instància genèrica ). Has d'indicar explícitament que va dirigit a la Vicerectora d'Estudiants i Ocupació.
 • Una vegada assignat definitivament el TFG has de posar-te en contacte amb el tutor que apareix en UAproject. El tutor haurà de fixar clarament amb l'estudiant el tema i els objectius del treball de finalització de grau, supervisar el procés d'elaboració del treball i donar el vistiplau a la presentació i defensa.

Si ja estaves matriculat/a de el TFG en el curs anterior i desitges triar (d'entre els temes proposats pels Departaments en UAProject) un tema diferent al que et va ser assignat en el curs anterior, deuràs prèviament anul·lar l'assignació del tema del curs anterior (a través de l'UAProject), en el termini establit a aquest efecte en el calendari.

Matrícula i Taxes Acadèmiques

La matrícula del TFG es realitzarà a través d'UACloud juntament amb la resta d'assignatures en la teua cita de matrícula.

 • Si ja estaves matriculat del TFG en el curs anterior, quan et matricules de nou el programa mantindrà el mateix tema i tutor durant 2 anys més. Si vols canviar-ho hauràs d'anul·lar la proposta des d'UAProject en el termini establit en el calendari del TFG. Recorda que, en aqueix cas, hauràs de seleccionar de forma prioritzada i en el termini previst totes les línies de TFG oferides, i l'assignació de tema es realitzarà d'acord amb el procediment descrit en ELECCIÓ DE TEMA (UAProject).

Si ja has estat matriculat/a de el TFG i desitges veure que tens el mateix tema assignat anteriorment accedeix a través d'UAProject a Triar/consultar proposta per a comprovar-ho.

 • Si vols sol·licitar l'avaluació extraordinària (C1) has de marcar la casella "conv. extraordinària" en matricular-te, sempre que complisques els requisits exigits (IMPORTANT: si tries la convocatòria C1, encara que no et presentes, no podràs presentar-te a la convocatòria C4 - juliol) - Es recomana haver estat matriculat amb anterioritat o sol·licitar la pre-assignació de tema propi al juny.

 • Si et matricules en el segon període de matrícula (gener) del TFG has de tenir en compte:
  • Que el programa d'automatrícula no et permetrà matricular-te si no tens superats 168 crèdits.
  • Si penses que amb els exàmens de la C2 compliràs aquest requisit, pots sol·licitar que et matriculem des de Secretaria a través d'aquest formulari. Si finalment no ho superes, se't desmatriculará d'ofici.

Taxes Acadèmiques: S'informa que, com a conseqüència del que es disposa en l'art. 6.3 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV de 29-12-2014), als estudiants matriculats per segona vegada en Treballs de finalització de Grau i Treballs fi de Màster, se'ls ha d'aplicar la tarifa per crèdit en primera matrícula per una sola vegada en aquest segon any, sempre que no s'hagen presentat al treball en el curs anterior o ho hagen aprovat i tinguen qualificació incompatible per tenir pendent l'acreditació del B1. Si es matricula per tercera vegada s'aplicarà la tarifa perª 3 matrícula.

Estructura i estil d'edició

¿Quines funcions té el teu tutor/a acadèmic del TFG? La labor del tutor/a consistirà a orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, realitzar un seguiment i valorar les activitats desenvolupades durant el període de durada del treball, i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució del mateix.

Passos a realitzar per a la defensa del TFG

 • El primer pas que ha de realitzar un estudiant per a poder defensar el TFG, és fer una sol·licitud de defensa a través de l'UAProject en les dates establides en "Sol·licitud de defensa pels estudiants". Si no realitza aquesta sol·licitud, no podrà presentar-se a la defensa del TFGi no podrà ser qualificat.
 • Segundo passe: el/la Tutor/a deu confirmar aquesta sol·licitud de defensa a través de l'UAProject ( - imprescindible - ).
 • Tercer pas: l'alumnat ha de lliurar el TFG pujant-ho a la plataforma d'UA Project per mitjà d'un fitxer comprimit tipus zip.
 • L'últim pas és la defensa del TFG per part de l'estudiant. El dia i l'hora, tribunal assignat, aula,... es podrà consultar en UA Project en els terminis establits.

En UA Project hi ha un manual d'ajuda que es pot consultar punxant en la següent icona del menú d'a dalt a l'esquerra:

Avaluació, revisió i reclamació del TFG

Avaluació
 • Cada TFG/TFM serà avaluat per un Tribunal nomenat per a aquest propòsit.
 • Els Tribunals avaluadors deliberaran sobre la qualificació prenent en consideració la memòria del TFG/TFM, l'informe emès pel tutor o tutora i la defensa realitzada per el/l'estudiant.
 • Els criteris d'avaluació seran els previstos en el pla d'estudis i en la guia docent de l'assignatura.
 • El plagi en l'assignatura TFG/TFM determinarà la qualificació de suspens en la convocatòria corresponent, sense perjudici de les mesures disciplinàries o d'un altre tipus al fet que pertocara.
 • Cada Tribunal avaluador podrà proposar a la respectiva Comissió de TFG/TFM assignar la qualificació de Matrícula d'Honor a algun dels TFG/TFM mitjançant un informe raonat. Una vegada finalitzada l'avaluació de tots els TFG/TFM, cada Comissió de TFG/TFM es reunirà amb les i els presidents dels diferents Tribunals per a estudiar les propostes realitzades i, d'acord amb la normativa vigent en matèria de qualificacions, assignar les Matrícules d'Honor corresponents.
 • La qualificació final s'incorporarà a l'acta de l'assignatura per la persona que presidisca la respectiva Comissió de TFG/TFM o persona en qui delegue.
Revisió

Una vegada avaluat el TFG, s'estableix un termini de revisió de les qualificacions finals. Per a açò és imprescindible presentar una sol·licitud motivada a la Comissió de TFG. Hauràs d'enviar-la des del teu e-mail de la UA (...@alu.ua.es) al/a la president/a de la teua Comissió:

El/la president/a de la Comissió tramitarà la revisió amb el Tribunal corresponent. Els terminis per a realitzar aquest tràmit són:

 • C1: del 17 al 18 de desembre de 2019
 • C3: del 15 al 16 de juny de 2020
 • C4: del 23 al 24 de juliol de 2020

Posteriorment, es realitza l'emplenament i tancament de les actes finals d'avaluació dels TFG, inclosa la concessió de Matrícules d'Honor:

 • C1: fins al 18 de desembre de 2019
 • C3: fins al 19 de juny de 2020
 • C4: fins al 31 de juliol de 2020
Reclamació

Tindràs un termini màxim de cinc dies hàbils des de la finalització del període de revisió. Hauràs de tenir en compte que en els dies hàbils s'exclouen dissabtes, diumenges i festius.

Has de presentar la reclamació motivada a través de la i-administració ( UAcloud >> i-administració>> Instància genèrica ). Has d'indicar explícitament que va dirigida al director o directora del Departament responsable del TFG.

¿Quins tràmits seguirà aquesta reclamació?

 1. El Director o directora del Departament nomenarà una comissió formada per tres integrants (no podrà formar part d'aquesta comissió el professorat del tribunal contra el qual es reclama).
 2. La Comissió podrà sol·licitar els documents que hagen servit per a establir la qualificació, així com un informe del tutor/tribunal.
 3. A la vista de tot açò resoldrà la reclamació en un termini no superior a deu dies hàbils .
 4. Una vegada rebuda la resolució, el director o directora del Departament notificarà el resultat a qui haja reclamat, a l'adreça del Centre i al professor, professora o tribunal examinador.
 5. Si no estàs d'acord amb aquesta decisió, disposaràs de cinc dies hàbils des de la recepció de la resolució per a recórrer, mitjançant instància motivada a l'Adreça del Centre (personalment en la Secretaria de la Facultat o a través de l'eAdministración de la teua UAcloud).
 6. La Comissió de Reclamacions del Centre resoldrà la reclamació presentada. Estarà formada per cinc integrants, tres nats i dos a elecció de l'adreça del Centre. Són integrants nats: Degà, o persona en qui delegue, que actuarà de Presidente.un membre de l'equip d'adreça, que actuarà de secretari o secretària. El president o presidenta de la Delegació d'Estudiants del Centre o estudiant en qui delegue.
 7. En cap cas podrà formar part d'aquesta Comissió ni com a titular, ni com a suplent qui haja informat prèviament sobre la reclamació.
 8. La Comissió podrà donar audiència al professorat del tribunal i a l'alumne implicat. Sol·licitarà, si escau, quants informes estime oportú que hauran de ser remesos a la comissió en el termini de 5 dies hàbils.
 9. La resolució de la Comissió haurà de fer-se efectiva en un màxim de 15 dies hàbils explicats a partir del dia següent de la recepció de la reclamació. Aquesta resolució haurà de notificar-se a la persona reclamant i a l'adreça del Departament responsable del TFG.
 10. Si la resolució modificara la qualificació obtinguda per l'o l'estudiant en l'assignatura, el secretari o secretària de la comissió ho notificarà al secretari o secretària del Centre, qui procedirà a la modificació de la mateixa.
 11. Contra aquesta resolució cal interposar recurs d'alçada davant el Rector o Rectora en un termini màxim d'un mes , explicat a partir de l'endemà de la notificació.

Reglament per a l'avaluació d'aprenentatges (aprovat en Consell de Govern de 27/11/2015 - BOUA 9 de desembre de 2015)

Estudiants amb programa de mobilitat

Els/as estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials no podran realitzar el Treball de finalització de Grau a través de programes d'intercanvi.

No obstant açò, i tal com s'estableix en el Reglament sobre els Treballs de finalització de Grau/Màster per als estudis impartits en la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials-Art. 6.10 :

A fi d'incentivar i facilitar la mobilitat dels nostres estudiants, aquells que participen en un programa de mobilitat i opten per matricular-se en el Treball Fi de Grau/Màster de la Universitat d'Alacant, se'ls aplicarà un criteri de flexibilitat a través dels mitjans que permeten la comunicació a distància entre tutor/estudiant. Així, no li serà exigible la seua presència física en qualsevol sessió d'orientació per part del tutor ni en la presentació oral al mateix, si la hi hagués, prèvia a la defensa del Treball de finalització de Grau/Màster.

Les fitxes de l'assignatura assenyalen que les exposicions i presentacions orals davant el tutor seran obligatòries i públiques. No obstant açò, d'acord amb l'article 6.10 del Reglament sobre els treballs de finalització de grau i fi de màster a l'alumnat que estiga participant en aqueix moment en programes de mobilitat i, per tant, es trobe en la universitat de destinació, no li serà exigible la seua presència física, sent aquesta substituïda per una presentació a distància usant mitjans telemàtics (ben siguen síncrons o asíncrons).

Premis als millors TFG

Es convoquen Premis als millors TFG/TFM amb l'objecte de promocionar l'activitat investigadora. Poden trobar més informació en Agenda d'Activitats de la UA: Premis/Beques per a TFG, TFM i Tesis Doctorals

 

 

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germàn Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464