Saltar apartados

Treball de fi de Grau - TFG

El TFG serà un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que permetrà a l'alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Grau.


Consulta dates d'interès que estaran disponibles cada convocatòria en UACloud > UAProject > Dates d'interès

CALENDARI MODIFICAT TFG - Curs 2019/20

CALENDARI TFG - Curs 2020/21

Per als estudiants interessats a sol·licitar l'avaluació extraordinària (C1) es recomana haver estat matriculat amb anterioritat o sol·licitar la preassignació de tema propi


¿Com puc tenir més informació sobre el TFG?
Tens a la teua disposició el Programa d'Acció Tutorial del Centre que a més del professorat de suport, planifica cada curs acadèmic un taller sobre l'elaboració del TFG en torn de demà o vesprada.

REQUISITS

 • Per a poder matricular-se del Treball de Fi de Grau (TFG), és imprescindible haver aprovat 168 crèdits. (Normativa de Permanència i Continuació)
 • Una vegada matriculat/a en el TFG, totes les gestions del mateix (sol·licitud de temes, consulta d'assignació, consulta de dates, sol·licitud de defensa, ...) es realitzaran des de l'aplicació UAProject d'UACloud.
 • Per a l'avaluació del TFG s'ha d'acreditar com a mínim un nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes.
  • Es podrà realitzar el lliurament del treball en UAProject i exposar-lo oralment sense necessitat d'acreditar prèviament el nivell B1 d'un idioma estranger. No obstant això, perquè la qualificació obtinguda figure en les actes de la convocatòria oficial en la qual presente el TFG, serà necessari tenir acreditat el nivell B1 abans del 31 de desembre de 2020.
  • En cas de no acreditar el nivell B1 la qualificació final que apareixerà en acta serà "Incompatible" d'acord amb la normativa en vigor. Hauràs de tornar a matricular-te en el TFG en un altre curs acadèmic. Si el TFG és l'última assignatura que et queda podràs matricular-te una vegada que tingues superat el B1
  • Si tens acreditat el B1 i t'apareix INCOMPATIBLE com a qualificació en el TFG, pots sol·licitar a través d'aquest formulari que recuperem la teua qualificació des de Secretaria i que el responsable de l'assignatura ferma l'acta.

TFG Doble Grau Turisme + ADE

A partir del curs 2018-19 la matrícula i gestió tant del TFG de Turisme (23599) com del TFG d'ADE (22052), seguiran el procediment i el calendari establit per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i que està arreplegat en aquesta pàgina web.

Temes generals de TFG

En aquest apartat pots consultar les línies generals dels temes de TFG que els diferents departaments solen oferir cada any. Recorda que és orientatiu, l'oferta real de temes serà la que es publique en UAproject en el termini establit en el calendari acadèmic del TFG.

PREASSIGNACIÓ 2020/21: DEL 9 Al 26 DE JUNY (2020)

S'estableix el termini del 9 al 26 de juny de 2020 perquè pugues, si ho desitges, proposar un tema per al pròxim curs. Per a això has de contactar prèviament amb el/la professor/al fet que desitges que et tutoritze.

Si no desitges proposar un tema, consulta en l'apartat següent com triar tema d'entre l'oferta que faran els departaments en el termini establit.

Pots fer la preassignació encara que encara no hages superat els 168 crèdits. Però sí que seran necessaris per a matricular-te del TFG.

 • Si no t'has matriculat mai del TFG: Has d'introduir el tema proposat i el tutor/a en la targeta UAProject d'UACloud:

  Triar proposta > Triar/consultar proposta > Nova preproposta

Si només hi ha un tutor o tutora s'introdueix com a "coordinador" i no és necessari tornar a posar-ho en "tutors de la proposta". Si hi haguera dos tutors, el coordinador serà el/la tutor/a principal i l'altre docent serà cotutor/a. Automàticament es considerarà "preasignat", encara que en espera de ser aprovat pel Departament i per la Comissió per a considerar-lo definitiu. Important: guarda la preproposta perquè continue el tràmit.

 • Si ja estaves matriculat/ada del TFG en el curs anterior: Has de sol·licitar l'anul·lació del tema anterior a través d'aquest formulari, de l'1 al 19 de juny. Una vegada anul·lat el tema, podràs sol·licitar la "Nova preproposta" a través d'UAProject fins al 26 de juny.

Recorda que has de matricular-te de l'assignatura TFG en el període de matrícula.

Posteriorment, en el termini establit en el calendari, els Departaments publicaran en UAProject les seues Propostes de TFG, incloent-hi els estudiants preasignats.

ELECCIÓ DE TEMA (si no has fet preassignació)

Una vegada matriculat del TFG en el període de matrícula, i en el termini establit en el calendari del TFG, hauràs d'accedir als temes proposats pels Departaments en UAProject i indicar la teua ordre de preferència sobre totes les propostes.

Triar proposta > Triar/consultar proposta > Triar/consultar proposta

Si ja tenies tema del curs anterior i vols triar un altre, hauràs d'anul·lar-lo prèviament (a través d'UAProject) en el termini arreplegat en el calendari.

Recorda que si no realitzes la selecció de temes se t'assignarà d'ofici un dels quals queden lliures una vegada realitzada l'assignació.

 • L'assignació es realitzarà per ordre de mitjana de l'expedient acadèmic.
 • Les reclamacions sobre l'assignació del TFG es realitzen a través de l'UAProject (Triar/consultar proposada > Al·legacions)
 • La resolució de l'assignació definitiva per part del Centre no esgota la via administrativa i es podrà interposar recurs d'alçada davant la Sra. Vicerectora d'Estudiants i Ocupació en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació:

UAcloud > e-Administració > Instància genèrica (Indica explícitament que va dirigida a la Vicerectora d'Estudiants)

 • Una vegada tingues l'assignació definitiva has de posar-te en contacte amb el/la tutora que apareix en UAproject. El/a tutor/a haurà de fixar clarament amb l'estudiant el tema i els objectius del treball de fi de grau, supervisar el procés d'elaboració del treball i donar el vistiplau a la presentació i defensa.

Matrícula i Taxes Acadèmiques

La matrícula del TFG es realitzarà a través d'UACloud juntament amb la resta d'assignatures en la teua cita de matrícula.

 • Si ja estaves matriculat del TFG en el curs anterior, quan et matricules, el programa mantindrà el mateix tema i tutor. Si vols canviar de tema hauràs de tenir en compte l'indicat en els dos apartats anteriors (preassignació i/o elecció de tema)

Si ja has estat matriculat/a del TFG i vols confirmar que tens el mateix tema, accedeix a través d'UAProject a Triar/consultar proposta.

 • Si vols sol·licitar l'avaluació extraordinària (C1) has de marcar la casella "conv. extraordinària" en matricular-te, sempre que complisques els requisits exigits (IMPORTANT: si tries la convocatòria C1, encara que no et presentes, no podràs presentar-te a la convocatòria C4 - juliol) - Es recomana haver estat matriculat amb anterioritat o sol·licitar la pre-assignació de tema propi al juny.

 • Si et matricules en el segon període de matrícula (gener) del TFG has de tenir en compte:
  • Que el programa d'automatrícula no et permetrà matricular-te si no tens superats 168 crèdits.
  • Si penses que amb els exàmens de la C2 compliràs aquest requisit, pots sol·licitar que et matriculem des de Secretaria a través d'aquest formulari. Si finalment no ho superes, se't desmatricularà d'ofici.

Taxes Acadèmiques: S'informa que, en atenció al que es disposa en l'art. 6.3 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV de 29-12-2014), als estudiants matriculats per segona vegada en Treballs de Fi de Grau i Treballs fi de Màster, se'ls ha d'aplicar la tarifa per crèdit en primera matrícula per una sola vegada en aquest segon any, sempre que no s'hagen presentat al treball en el curs anterior o l'hagen aprovat i tinguen qualificació incompatible per tenir pendent l'acreditació del B1. Si es matricula per tercera vegada s'aplicarà la tarifa perª 3 matrícula.

Estructura i estil d'edició

¿Quines funcions té el teu tutor/a acadèmic del TFG? La labor del tutor/a consistirà a orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, realitzar un seguiment i valorar les activitats desenvolupades durant el període de duració del treball, i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest.

Passos a realitzar per a la defensa del TFG

 • El primer pas que ha de realitzar un estudiant per a poder defensar el TFG, és fer una sol·licitud de defensa a través de l'UAProject en les dates establides en "Sol·licitud de defensa pels estudiants". Si no realitza aquesta sol·licitud, no podrà presentar-se a la defensa del TFG i no podrà ser qualificat.
 • Segon pas: el/la Tutor/a deure confirmar aquesta sol·licitud de defensa a través de l'UAProject ( - imprescindible - ).
 • Tercer pas: l'alumnat ha de lliurar el TFG pujant-lo a la plataforma d'UA Project per mitjà d'un fitxer comprimit tipus zip.
 • L'últim pas és la defensa del TFG per part de l'estudiant. El dia i l'hora, tribunal assignat, aula,... es podrà consultar en UA Project en els terminis establits.

En UA Project hi ha un manual d'ajuda que es pot consultar punxant en la següent icona del menú de dalt a l'esquerra:

Avaluació, revisió i reclamació del TFG

L'avaluació s'estableix en cada guia docent

Revisió

Una vegada avaluat el TFG, s'estableix un termini de revisió de les qualificacions finals. Per a això és imprescindible presentar una sol·licitud motivada a la Comissió de TFG. Hauràs d'enviar-la des del teu e-mail de la UA (...@alu.ua.es) al/a la president/a de la teua Comissió:

El/la president/a de la Comissió tramitarà la revisió amb el Tribunal corresponent. Els dies de revisió són:

 • C1: del 17 al 18 de desembre de 2019
 • C3: del 2 al 3 de juliol de 2020
 • C4: del 3 al 4 de setembre de 2020

Posteriorment, es realitza l'emplenament i tancament de les actes finals d'avaluació dels TFG, inclosa la concessió de Matrícules d'Honor:

 • C1: fins al 18 de desembre de 2019
 • C3: fins al 29 de juliol de 2020
 • C4: fins al 4 de setembre de 2020
Reclamació

Tindràs un termini màxim de cinc dies hàbils des de la finalització del període de revisió. Hauràs de tenir en compte que en els dies hàbils s'exclouen dissabtes, diumenges i festius.

Has de presentar la reclamació motivada a través de la e-administració ( UAcloud >> e-administració>> Instància genèrica ). Has d'indicar explícitament que va dirigida al director o directora del Departament responsable del TFG.

¿Quins tràmits seguirà aquesta reclamació?

 1. El Director o directora del Departament nomenarà una comissió formada per tres integrants (no podrà formar part d'aquesta comissió el professorat del tribunal contra el qual es reclama).
 2. La Comissió podrà sol·licitar els documents que hagen servit per a establir la qualificació, així com un informe del tutor/tribunal.
 3. A la vista de tot això resoldrà la reclamació en un termini no superior a deu dies hàbils .
 4. Una vegada rebuda la resolució, el director o directora del Departament notificarà el resultat a qui haja reclamat, a la direcció del Centre i al professor, professora o tribunal examinador.
 5. Si no estàs d'acord amb aquesta decisió, disposaràs de cinc dies hàbils des de la recepció de la resolució per a recórrer davant la Direcció del Centre. UAcloud >> e-administració>> Instància genèrica. Has d'indicar explícitament que va dirigida al Degà de la Facultat.
 6. La Comissió de Reclamacions del Centre resoldrà la reclamació presentada. Estarà formada per cinc integrants, tres nats i dos a elecció de la direcció del Centre. Són integrants nats: Degà, o persona en qui delegue, que actuarà de President.Un membre de l'equip de direcció, que actuarà de secretari o secretària. El president o presidenta de la Delegació d'Estudiants del Centre o estudiant en qui delegue.
 7. En cap cas podrà formar part d'aquesta Comissió ni com a titular, ni com a suplent qui haja informat prèviament sobre la reclamació.
 8. La Comissió podrà donar audiència al professorat del tribunal i a l'alumne implicat. Sol·licitarà, en el seu cas, quants informes estime oportú que hauran de ser remesos a la comissió en el termini de 5 dies hàbils.
 9. La resolució de la Comissió haurà de fer-se efectiva en un màxim de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la recepció de la reclamació. Aquesta resolució haurà de notificar-se a la persona reclamant i a la direcció del Departament responsable del TFG.
 10. Si la resolució modificara la qualificació obtinguda per l'o l'estudiant en l'assignatura, el secretari o secretària de la comissió el notificarà al secretari o secretària del Centre, qui procedirà a la modificació d'aquesta.
 11. Contra aquesta resolució cal interposar recurs d'alçada davant el Rector o Rectora en un termini màxim d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació.

Reglament per a l'avaluació d'aprenentatges (aprovat en Consell de Govern de 27/11/2015 - BOUA 9 de desembre de 2015)

Estudiants amb programa de mobilitat

Els/as estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials no podran fer el Treball de Fi de Grau a través de programes d'intercanvi.

No obstant això, i tal com s'estableix en el Reglament sobre els Treballs de Fi de Grau/Màster per als estudis impartits en la Facultat de C. Econòmiques i Empresarials-Art. 6.10 :

A fi d'incentivar i facilitar la mobilitat dels nostres estudiants, aquells que participen en un programa de mobilitat i opten per matricular-se en el Treball Fi de Grau/Màster de la Universitat d'Alacant, se'ls aplicarà un criteri de flexibilitat a través dels mitjans que permeten la comunicació a distància entre tutor/estudiant. Així, no li serà exigible la presència física en cap sessió d'orientació per part del tutor ni en la presentació oral, si n'hi haguera, prèvia a la defensa del Treball de Fi de Grau/Màster.

Les fitxes de l'assignatura assenyalen que les exposicions i presentacions orals davant el tutor seran obligatòries i públiques. No obstant això, d'acord amb l'article 6.10 del Reglament sobre els treballs de fi de grau i fi de màster a l'alumnat que estiga participant en aqueix moment en programes de mobilitat i, per tant, es trobe en la universitat de destinació, no li serà exigible la seua presència física, sent aquesta substituïda per una presentació a distància usant mitjans telemàtics (bé siguen síncrons o asíncrons).

Premis als millors TFG

Es convoquen Premis als millors TFG/TFM a fi de promocionar l'activitat investigadora. Poden trobar més informació en l'Agenda d'Activitats de la UA: Premis/Beques per a TFG, TFM i Tesis Doctorals

 

 

Reglament sobre els Treballs de Fi de Grau/Màster per als estudis impartits en la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials BOUA 30.09.2013

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464