Saltar apartados

Normativa de permanència i continuació per a estudiants de Grau

Normativa de Permanència i Continuació d'Estudis de Grau  (Consell Social de 17 de maig).

L'objectiu d'aquesta norma és facilitar l'aprofitament dels estudis per part de l'alumnat i, en conseqüència, la millora del rendiment acadèmic.

TIPUS DE MATRÍCULA:

Pots optar a tres tipus de matrícula en funció del nombre de crèdits matriculats:

  • A temps complet: almenys 48 crèdits.
  • A temps parcial: de 24 a 47 crèdits.
  • Matrícula reduïda en atenció a la discapacitat: de 6 a 23 crèdits. A més de presentar el certificat de discapacitat, has de comptar amb un informe favorable del Centre de Suport a l'Estudiant de la UA que vincule discapacitat amb rendiment acadèmic.

PER A LA TEUA MATRÍCULA HAS DE TENIR EN COMPTE QUE:

  • No podràs matricular-te d'assignatures noves mentre no ho faces de totes les assignatures bàsiques no superades incloses en cursos anteriors.

  • Podràs matricular-te 3 vegades per cada assignatura, més una 4a vegada (4a Matrícula de Gracia), que li serà atorgada de forma automàtica, sempre que el seu rendiment acadèmic (percentatge de crèdits superats, sense computar els crèdits reconeguts, respecte als crèdits matriculats) en els cursos anteriors siga, almenys, del 50%. Només l'alumnat que li resten com a màxim 60 crèdits per a finalitzar, podrà sol·licitar a la Rectora o al Rector una 5a matrícula.

  • Per a matricular-te del TFG és necessari haver superat un mínim de 168 crèdits per als Graus o un mínim de 210 crèdits per als Dobles Graus.

PER A CONTINUAR AMB ELS TEUS ESTUDIS: (estudiants de nou ingrés)

Si eres estudiant de nou ingrés hauràs de superar almenys 30 crèdits en dos cursos acadèmics. En el cas de matrícula reduïda en atenció a la discapacitat, hauràs de superar almenys 12 crèdits en dos cursos. Quan no arribes a aquests mínims el teu expedient quedarà bloquejat. No obstant això, podràs sol·licitar que se't permeta continuar en el mateix estudi a través del Contacta amb Nosaltres de la Facultat indicant les causes del baix rendiment.

  • Si s'accepta la sol·licitud, podràs continuar i es recomanarà que continues els estudis amb matrícula parcial (de 24 a 47 crèdits).
  • Si es denega la sol·licitud o no es presenta en termini, no podràs formalitzar matrícula en el mateix estudi fins que transcórreguen almenys dos cursos acadèmics.

Estudiants matriculats en un Doble Grau

Per a l'alumnat que es trobe cursant programes d'estudis conjunt, el rendiment mínim exigit serà el mateix que per a la resta d'estudis de grau.

Estudiants amb discapacitat

Dins de l'àmbit d'aplicació del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, els i les estudiants que tinguen una discapacitat i tinguen dificultats per a finalitzar els seus estudis per l'aplicació de la norma de Permanència al punt IV.4;  podran sol·licitar al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació una ampliació del nombre de matrícules per a superar alguna assignatura. Aquest vicerectorat vist l'expedient acadèmic i personal de l'estudiant resoldrà de forma motivada aquesta sol·licitud.

La sol·licitud es presenta a través de la e-administració (UACloud >>  i-administració >> Instància genèrica), dirigit a la Vicerectora d'Estudiants i Ocupació.

Estudiants amb beca de mobilitat

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat nacional i internacional i atès que a l'alumnat que se li concedisca una plaça de mobilitat en un curs acadèmic està subjecte a la normativa pròpia a aquests efectes, no se li aplicarà la present normativa de permanència durant aquest curs acadèmic, amb l'excepció dels requeriments per a matricular el TFG, que sí seran exigibles.

Estudiants que reconeguen crèdits per a iniciar o continuar estudis en la UA

Estaran exempts en el seu primer any de matrícula del compliment de l'apartat IV - punt 2, si després del reconeixement existeixen raons acadèmiques que justifiquen aquesta exempció.

Apartat IV - 2. Cap estudiant podrà matricular-se d'assignatures noves mentre no ho faça de totes les assignatures bàsiques no superades incloses en cursos anteriors segons el pla d'estudis de la titulació. Circular de la Vicerectora d'Estudiants de 22.06.2015  sobre la normativa de permanència a estudiants que van accedir al grau amb trasllat d'expedient. Addenda

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464