Exàmens i qualificacions

En el teu UACloud podràs accedir a totes les dades referides al teu expedient: dates d'exàmens, qualificacions, convocatòries esgotades, nota mitjana de l'expedient, etc.

Totes les assignatures tenen dues convocatòries d'examen per curs acadèmic:

  • assignatures de 1r semestre: ordinària C2 i extraordinària C4
  • assignatures del 2n semestre: ordinària C3 i extraordinària C4
  • Existeix una Avaluació Extraordinària per a finalitzar estudis (la primera convocatòria de cada curs acadèmic - C1), que només pot sol·licitar l'alumnat que complisca els requisits establits en la Normativa. L'alumnat que sol·licite la convocatòria extraordinària C1, només li quedarà la convocatòria ordinària d'aqueix curs acadèmic; no podrà presentar-se a l'extraordinària C4.

Informació sobre la COVID-19 en la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials

Si es tracta d'una situació sobrevinguda, contacta per tutoria o correu electrònic amb el docent i/o el departament responsable.
 
Art. 10.2 del Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges: Les modificacions individuals de les dates d'una prova d'avaluació hauran d'acordar-se entre l'alumnat interessat i el Departament responsable de l'assignatura quan concórrega causa justa que impedisca a l'alumnat acudir a la prova d'avaluació en la data oficialment prevista. En qualsevol cas, en cada assignatura s'establirà una única data alternativa per a tot l'alumnat al qual li siga acceptada la convocatòria d'incidències. 
En cas de falta d'acord entre les parts sobre la concurrència de causa justa, correspondrà a la direcció del Centre adoptar una resolució sobre aquest tema. 
 
La sol·licitud  haurà de presentar-la l'o l'estudiant per escrit a l'adreça del Departament responsable amb una antelació suficient, sempre que no es tracte d'una situació sobrevinguda.
 
UACloud > eAdministración > Instància Genèrica dirigida al director/a del Departament. 
En els supòsits de coincidència de dates i horari entre proves d'avaluació d'assignatures de diferent títol, quan existisca autorització per a la realització d'estudis simultanis, o d'assignatures del mateix títol en les quals s'haja matriculat l'o l'estudiant, les assignatures bàsiques tindran prioritat sobre les obligatòries i aquestes sobre les optatives. En el cas de veure's afectades dues assignatures d'un mateix tipus, el canvi d'horari o data serà efectuat en l'assignatura del curs superior pel Departament competent. 
La sol·licitud haurà de presentar-la l'o l'estudiant per escrit a l'adreça del Departament responsable amb una antelació suficient, sempre que no es tracte d'una situació sobrevinguda.
 
UACloud > eAdministración > Instància Genèrica dirigida al director/a del Departament. 

No. L'art. 119 de la Llei  39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques diu al punt 3: "...la resolució serà congruent amb les peticions formulades pel recurrent, sense que en cap cas puga agreujar-se la seua situació inicial."

Excepte quan existisquen errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, d'ofici o a instàncies dels interessats. ( Art. 109 Llei 39/2015)

Modificació del Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges (2018)

Si, una vegada tancada l'acta fóra necessari modificar les qualificacions finals per un motiu justificat, la persona responsable de l'acta sol·licitarà als serveis administratius del centre la reobertura d'aquesta, per a l'alumnat que corresponga. Aquesta sol·licitud, que haurà d'estar motivada, es remetrà perquè en prengueu coneixement a la persona responsable de la titulació. Els serveis administratius obriran l'acta, que haurà de ser novament signada per l'o la docent responsable.

El termini màxim per a modificar les qualificacions serà d'un any, després de la data fixada per al tancament de l'acta. Transcorregut aqueix temps, qualsevol canvi de qualificació proposat pel professor o professora responsable haurà de comptar amb l'informe favorable de la Comissió acadèmica de la titulació.

Dates d'exàmens C1 - C2/C3 - C4

Normativa sobre exàmens: