Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses

 • Tipus d'ensenyament: Presencial.
 • S'imparteix íntegrament en espanyol.

El Màster està dirigit preferentment a alumnat amb Grau o Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències del Treball, amb Diplomatura en Ciències Empresarials, Turisme, Relacions Laborals, Enginyeries Tècniques / Superior i altres titulacions que requerisquen formació directiva complementària.

Seguint les recomanacions de la Quality Assurance Agency for Higher Education, el programa d'estudis que es presenta té la característica de ser un programa generalista que pretén oferir una visió àmplia, analítica i integrada de la direcció i administració d'empreses. D'aquesta forma serà possible que els i les estudiants que ho cursen tinguen un coneixement rellevant i demostrable sobre les organitzacions, el context extern en el qual es troben i la manera d'enfrontar-se a ell.

L'alumnat que finalitze el màster ha de ser capaç de demostrar un coneixement ampli i un enteniment sobre les organitzacions, de l'entorn en el qual operen i la manera d'enfrontar-se a ell, tal com hem esmentat abans. No obstant això, el més important és que l'alumnat estiga capacitat per a identificar, respondre i liderar canvis que demostren que es posseeix una àmplia capacitat per a integrar decisions relatives a les diferents àrees de l'organització.

El pla d'estudis preveu tres especialitats en funció de l'especialització funcional que l'alumnat desitge realitzar:

 • Especialitat en Direcció estratègica,
 • Especialitat en Comptabilitat i Finances
 • Especialitat en Màrqueting

El barem a tenir en compte s'establirà sobre 10 punts, que es distribuiran de la següent forma:1. Titulació de procedència: Màxim de 4 punts.

 • Estudis en Administració i Direcció d'Empreses en les seues diferents variants a nivell de llicenciat o graduat: 4 punts.
 • Estudis en Administració i Direcció d'Empreses en les seues diferents variants a nivell de diplomat: 3'5 punts.
 • Llicenciat-a/Graduat-a en Economia: 3'5 punts.
 • Enginyeries superiors industrials i afins: 3'5 punts.
 • Estudis en Turisme i Enginyeries tècniques: 3 punts.
 • Estudis en Dret, Ciències del Treball, Relacions Laborals, Publicitat i RRPP: 2'5 punts.
 • Altres ciències socials: 2 punts.
 • Altres titulacions: 1 punt.

2. Expedient acadèmic de la titulació de procedència. Màxim 4 punts.

D'acord amb aquesta regla de càlcul

Puntuació = (Nota mitjana ? 5)*0.8

L'alumnat certificarà la nota a través de la còpia de l'expedient acadèmic oficial, en la qual haurà de figurar, preferentment, la qualificació mitjana obtinguda. En aquells casos en els quals no s'adjunte l'expedient, no figure la seua nota mitjana, o no siga calculable, es considerarà una nota mitjana de 5, de manera que la puntuació d'aquest apartat serà zero.

3. Experiència professional demostrada en direcció i administració d'empreses. Màxim 1 punt.

Es valorarà amb 1 punt quan l'i l'estudiant demostre tenir més d'un any d'experiència en treballs relacionats amb l'objecte de la titulació. Per a demostrar-ho haurà de presentar en qualsevol cas el currículum actualitzat juntament amb una vida laboral o certificació d'aquesta experiència.

4. Adequació professional demostrada en direcció i administració d'empreses. Màxim 1 punt.

L'alumnat haurà d'emplenar aquest qüestionari per a la valoració d'aquesta puntuació. L'enviament d'aquest qüestionari es realitzarà d'una de les tres formes següents:

 • Emplenant-ho directament en aquest enllaç
 • Pujant el document al programa de preinscripció juntament amb la resta de la documentació
 • Enviant el document a master.ade@ua.es.

En qualsevol cas, s'exigirà que l'alumnat tinga un clar domini del castellà que haurà d'acreditar presentant en el moment de la preinscripció una certificació oficial equivalent al B2 en el cas que el castellà no siga la seua llengua materna. A més d'aquesta certificació serà necessari contactar amb el coordinador del màster per a concertar una entrevista (via online o presencial) a través del correu master.ade@ua.es en la qual s'avaluarà aquest requisit imprescindible.  Si no es compleixen tots dos requisits alhora (certificat + entrevista) el/la candidat/a serà exclòs/a i no es procedirà a la valoració de l'expedient La comissió estableix que no seran admesos/as al màster tots aquells expedients que no obtinguen una puntuació mínima que vindrà determinada en funció de la demanda del curs.

Per a poder cursar adequadament el Màster en Administració i Direcció d'Empreses és imprescindible tenir nocions bàsiques en comptabilitat. Amb vista al fet que aquell alumnat que provinga d'altres titulacions en les quals no hagen estudiat comptabilitat, puguen seguir les assignatures correctament, és necessari que realitzen algun curs de Comptabilitat i/o finances per a posada de nivell.

Es recomanen els següents cursos:

En el cas que els teus coneixements sobre finances o comptabilitat siguen nuls o baixos, és imprescindible que consultes aquesta bibliografia:

 Per a l'assignatura Finances empresarials:

 • Finances en poques paraules.  Autor: Javier Estrada. Edició: Pearson Education (2006). ISBN: 978-84-896-6035-9.(aquest mateix autor té diversos llibres interessants en anglès de finances que poden ser consultats, inclòs aquest mateix llibre: Finances in a nutshell)

 Per a l'assignatura Comptabilitat per a Directius:

 • Introducció a la Comptabilitat. Autors: Wanden- Berghe Lozano, José Luis; Fernández Daza, Eliseo. Edició: Piràmide (2011). ISBN: 978-84-368-2627-2
 • Comptabilitat financera II . Autor(és): WANDEN-BERGHE LOZANO, José Luís. (Fernández Daza, Eliseo? Obra col·lectiva). Edició: Piràmide (2012). ISBN/ISSN: 978-84-368-2631-9

(Resolució de 7 de novembre de 2012 de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de la Facultat de CC. Econòmiques)

L'enfocament de les assignatures del Màster és diferent respecte a les assignatures impartides en l'estudi d'Administració i Direcció d'Empreses, ja que suposen una ampliació i/o aprofundiment conceptual i/o pràctica sobre l'estudiat.

En el Màster la formació és més avançada, aplicada, ampliada i integradora que en els estudis d'Administració i Direcció d'Empresa, per la qual cosa usant com a origen assignatures d'aquests estudis no és procedent reconèixer assignatures que s'imparteixen en el Màster.