Saltar apartados

Treball de fi de Màster - TFM

NOU CALENDARI MODIFICAT TFM Cooperació al Desenvolupament - Curs 2019/20
NOU CALENDARI MODIFICAT TFM Resta de màsters - Curs 2019/20

Matrícula

Per a poder realitzar el TFM has de matricular-te del mateix amb la resta d'assignatures en el període de matrícula que et corresponga.

Una vegada matriculat/a en el TFM, totes les gestions del mateix (sol·licitud de temes, consulta d'assignació, tutories, consulta de dates, sol·licitud de defensa, ...) es realitzaran des de l'aplicació UAProject de l'UACloud CV.

Requisits per a obtenir la qualificació del Treball de Fi de Màster

Per a l'avaluació del TFM s'ha d'haver superat la totalitat d'assignatures del Màster. BOUA, 6 de novembre de 2008

Si no es tenen aprovades la resta d'assignatures i es presenta i aprova el TFM, la qualificació que apareixerà en acta serà "Incompatible" d'acord amb la normativa en vigor, i haurà de tornar a matricular-se en el TFM en un altre curs acadèmic.

Avaluació i revisió del TFM

Avaluació
 • Cada TFM serà avaluat per un Tribunal nomenat per a aquest propòsit.
 • Els Tribunals avaluadors deliberaran sobre la qualificació prenent en consideració la memòria del TFM, l'informe emès pel tutor o tutora i la defensa realitzada per el/la estudiant.
 • Els criteris d'avaluació seran els previstos en el pla d'estudis i en la guia docent de l'assignatura.
 • El plagi en l'assignatura TFM determinarà la qualificació de suspens en la convocatòria corresponent, sense perjudici de les mesures disciplinàries o d'un altre tipus al fet que pertocara.
 • Cada Tribunal avaluador podrà proposar a la respectiva Comissió Acadèmica assignar la qualificació de Matrícula d'Honor a algun dels TFM mitjançant un informe raonat. Una vegada finalitzada l'avaluació de tots els TFM, cada Comissió es reunirà amb les i els presidents dels diferents Tribunals per a estudiar les propostes realitzades i, d'acord amb la normativa vigent en matèria de qualificacions, assignar les Matrícules d'Honor corresponents.
 • La qualificació final s'incorporarà a l'acta de l'assignatura per la persona que presidisca la respectiva Comissió de TFM o persona en qui delegue.
Revisió

Una vegada avaluat el TFM, s'estableix un termini de revisió de les qualificacions finals. Per a això és imprescindible presentar una sol·licitud motivada que hauràs d'enviar-la des del teu e-mail de la UA (...@alu.ua.es) a la Vicedegana de Postgrau: Begoña Fuster


Reclamació

Tindràs un termini màxim de cinc dies hàbils des de la finalització del període de revisió. Hauràs de tenir en compte que en els dies hàbils s'inclouen els dissabtes i s'exclouen els diumenges i festius.

Hauràs de presentar una sol·licitud motivada dirigida al director o directora del Departament responsable del TFM, a través de l'UAcloud >> e-administració>> Instància genèrica. Has d'indicar explícitament que va dirigida al director o directora del Departament responsable del TFM.

¿Quins tràmits seguirà aquesta instància?

 1. El Director o directora del Departament nomenarà una comissió formada per tres integrants (no podrà formar part d'aquesta comissió el professorat del tribunal contra el qual es reclama).
 2. La Comissió podrà sol·licitar els documents que hagen servit per a establir la qualificació, així com un informe del tutor/tribunal.
 3. A la vista de tot això resoldrà la reclamació en un termini no superior a deu dies hàbils.
 4. Una vegada rebuda la resolució, el director o directora del Departament notificarà el resultat a qui haja reclamat, a la direcció del Centre i al professor, professora o tribunal examinador.

 5. Si no estàs d'acord amb aquesta decisió, disposaràs de cinc dies hàbils des de la recepció de la resolució per a recórrer mitjançant instància motivada a la Direcció del Centre a través d'UAcloud >> e-administració>> Instància genèrica, has d'indicar explícitament que va dirigida al Degà del Centre.
 6. La Comissió de Reclamacions del Centre resoldrà la reclamació presentada. Estarà formada per cinc integrants, tres nats i dos a elecció de la direcció del Centre. Són integrants nats:
  • El Degà, o persona en qui delegue, que actuarà de President.
  • Un membre de l'equip de direcció, que actuarà de secretari o secretària.
  • El president o presidenta de la Delegació d'Estudiants del Centre o estudiant en qui delegue.

 7. En cap cas podrà formar part d'aquesta Comissió ni com a titular, ni com a suplent qui haja informat prèviament sobre la reclamació.
 8. La Comissió podrà donar audiència al professorat del tribunal i a l'alumne implicat. Sol·licitarà, en el seu cas, quants informes estime oportú que hauran de ser remesos a la comissió en el termini de 5 dies hàbils.
 9. La resolució de la Comissió haurà de fer-se efectiva en un màxim de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la recepció de la reclamació. Aquesta resolució haurà de notificar-se a la persona reclamant i a la direcció del Departament responsable del TFM.
 10. Si la resolució modificara la qualificació obtinguda per l'o l'estudiant en l'assignatura, el secretari o secretària de la comissió el notificarà al secretari o secretària del Centre, qui procedirà a la modificació d'aquesta.
 11. Contra aquesta resolució cal interposar recurs d'alçada davant el Rector o Rectora en un termini màxim d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació.

Reglament per a l'avaluació d'aprenentatges (aprovat en Consell de Govern de 27/11/2015 - BOUA 9 de desembre de 2015)

Estudiants amb una beca de mobilitat

Els/as estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials no podran fer el Treball de Fi de Màster a través de programes d'intercanvi.

No obstant això, i tal com s'estableix en el Reglament sobre els Treballs de Fi de Grau/Màster per als estudis impartits en la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials-Art. 6.10:

A fi d'incentivar i facilitar la mobilitat dels nostres estudiants, aquells que participen en un programa de mobilitat i opten per matricular-se en el Treball Fi de Grau/Màster de la Universitat d'Alacant, se'ls aplicarà un criteri de flexibilitat a través dels mitjans que permeten la comunicació a distància entre tutor/estudiant. Així, no li serà exigible la seua presència física en qualsevol sessió d'orientació per part del tutor ni en la presentació oral a aquest, si n'hi haguera, prèvia a la defensa del Treball de Fi de Grau/Màster.

Les fitxes de l'assignatura assenyalen que les exposicions i presentacions orals davant el tutor seran obligatòries i públiques. No obstant això, d'acord amb l'article 6.10 del Reglament sobre els treballs de fi de grau i fi de màster a l'alumnat que estiga participant en aqueix moment en programes de mobilitat i, per tant, es trobe en la universitat de destinació, no li serà exigible la seua presència física, sent aquesta substituïda per una presentació a distància usant mitjans telemàtics (bé siguen síncrons o asíncrons).

Premis als millors TFM

Es convoquen Premis als millors TFG/TFM a fi de promocionar l'activitat investigadora. Poden trobar més informació en l'Agenda d'Activitats de la UA: Premis/Beques per a TFG, TFM i Tesis Doctorals

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464