Saltar apartados

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

 

¿Per què et pot interessar aquest Màster?

ESPECIALITAT EN SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

El propòsit fonamental d'aquesta titulació és formar professionals i tècnics altament especialitzats en el camp de la cooperació al desenvolupament, tant per a la intervenció professional com para la seua acció investigadora. D'aquesta forma, entre els objectius d'aquest Màster es poden destacar:

Objectius:
 • Incrementar els coneixements sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat (amb especial atenció a les desigualtats econòmiques, socials i de gènere i en l'àmbit de l'especialitat, la problemàtica socioecológica del desenvolupament) així com les problemàtiques territorials i ambientals de les nacions empobrides, les causes del %u201Csubdesenvolupament%u201D i el paper dels països denominats %u201Cdesenvolupats%u201D des d'una perspectiva global.
 • Aportar criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica, cultural i ecològica en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació al desenvolupament que promouen els organismes i les convencions internacionals.
 • Aprofundir des d'una perspectiva crítica en les estratègies operatives sobre la qualitat i l'eficàcia del concepte de cooperació al desenvolupament.
 • Desenvolupar habilitats per al disseny, planificació, gestió i avaluació d'intervencions de desenvolupament quant a polítiques, plans, programes i projectes.

Tipo d'ensenyament: Presencial. S'imparteix íntegrament en espanyol

Dirigit a:
 • Llicenciats, graduats i diplomats en ciències socials, ciències ambientals, ciències de la salut, humanitats, ciències jurídiques, ciències empresarials i, si escau, aquelles altres disciplines relacionades, que desitgen formar-se com a professionals de la cooperació al desenvolupament.
 • Professionals i tècnics que desitgen perfeccionar els seus coneixements sobre conceptes i instruments, així com millorar les seues destreses i habilitats en la utilització de tècniques i metodologies de cara a l'engegada i/o articulació d'estratègies de cooperació al desenvolupament.
 • Responsables públics vinculats directament o indirectament amb la cooperació al desenvolupament, cooperants, membres d'ONGD, persones voluntàries, amb una participació decidida, però no exclusiva, en les institucions públiques.

Criteris d'Admissió i valoració específics

 • Procés d'admissió:
 • Per a accedir al MCAD, és OBLIGATORI que l'alumnat presente el seu Currículum vitae i una Carta manuscrita de Motivació. Posteriorment se'ls convocarà a una entrevista on els aspirants expressaran els motius pels quals volen incorporar-se al MCAD.
 • Tindran un cert grau de prioritat els qui hagen realitzat algun tipus d'activitat relacionada amb els camps d'estudi del MCAD encara que, l'experiència com a tal, no podrà ser utilitzada com a criteri excloent.
 • Criteris de puntuació:
 1. Projecció: Que és la capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de cooperació per al desenvolupament, en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 10.
 2. Motivació: Valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb la cooperació. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la cooperació per al desenvolupament. Puntuable entre 0 i 10.
 3. Experiència: Valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes de solidaritat i/o camp social.
 4. Formació prèvia i expedient acadèmic: Valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.
 • Fórmula de puntuació:

Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en el mateix per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta, es considera que les importàncies relatives són les següents:

 • Projecció = 35 %
 • Motivació = 35 %
 • Experiència = 15 %
 • Formació i expedient = 15%

(La fórmula quedaria: Puntuació total =35·Projecció + 35·Motivació + 15·Experiència+15 Formació i expedient).

¿Es reconeixen crèdits des d'una Llicenciatura, Diplomatura, Grau, Màster o altres estudis de postgrau?

(Resolució de 2 de novembre de 2011 de la Subcomissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits d'Estudis Oficials de Postgrau)

L'alumnat que haja realitzat i superat el "Curs d'Especialista Universitari en Cooperació Internacional per al Desenvolupament" en la Universitat d'Alacant tindran dret al reconeixement de les dues assignatures obligatòries que conformen el Tronc Comú de la titulació:

 • 40801 Conceptes Bàsics del Desenvolupament (12 crèdits)
 • 40802 Cooperació al Desenvolupament (12 crèdits)

La normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits en estudis oficials, (Consell de Govern de 27 d'octubre de 2010- BOUA 5 de novembre de 2010), estable en el seu article 7:
Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de Grau, Màster Universitari i Doctorat:

4. El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.
5. No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'assenyalat en el paràgraf anterior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi hi ha sigut extingit i substituït per un títol oficial.

 • Reconeixement de Crèdits Cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universitàries: No es reconeix
 • Reconeixement de Crèdits Cursats en Títols Propis:  fins a 9 crèdits
 • Reconeixement per experiència laboral i professional: fins a 9 crèdits

Sol·licitud de Reconeixement i Transferència de Crèdits Màster

 

 

 • Pla d'estudis

  Important: És requisit imprescindible per a accedir al 2n curs haver superat el tronc comú i especialitat abans de començar el període de pràctiques externes

 • Treball de finalització de Màster (TFM): Normativa i requisits previs

Comissió Acadèmica del Màster

Màster en Cooperació al Desenvolupe e-mail: mastercooperacion@ua.es

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germàn Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464