Trasllade / Canvi a qualsevol títol de Grau

Admesos:

Una vegada resoltes totes les sol·licituds de reconeixement presentades per a accedir per la via de trasllat a un altre títol de Grau, i realitzat el repartiment del 5% de les places oferides.

 • De Gea Giménez, María
 • Ramírez Spilt, Yasmin
 • Berná Pérez, Rafael
 • Rosers Martínez, Raúl

Si tens intenció de renunciar a la plaça en Màrqueting, fes-ho abans del 16 de juny per a procedir al moviment de la llista d'espera. Comunica-ho a través del Contacta amb Secretaria”.

 

Llista d'espera:

 

 1. Moreno Muñoz, Paula
 2. Fernandes Di Mare, Fabrizio
 3. Loehes García, Kristell
 4. Noguerol Le Goff, Carolina
 5. Vallejo Vell, María

Encara pots obtenir plaça en el Grau en Màrqueting a través del sistema de preinscripció .

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, i d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en els seus articles 121 i 122 (BOE núm. 236 de 2 d'octubre de 2015) podrà interposar recurs d'alçada davant la Sra. Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat d'aquesta Universitat, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació.

El recurs es presenta a través de la e-Administració (UAcloud > e-Administració > Instància genèrica), dirigit a la Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

Requisits

Segons la Normativa d'Accés als estudis oficials de Grau de la Universitat d'Alacant, els qui hagen cursat estudis universitaris oficials espanyols parcials i desitgen accedir a estudis de grau en aquesta Universitat, podran ser admesos si reuneixen els següents requisits:

 • Que es reconeguen almenys 30 crèdits en l'estudi de grau en el qual se sol·licita l'admissió. Si no s'arriba a aquests 30 crèdits s'haurà de realitzar la  preinscripció en el Servei d'Alumnat (Negociat d'Accés).
 • Tenir una qualificació igual o superior a la de l'últim admès en preinscripció en aquesta Universitat per a aqueix estudi, pel seu mateix contingent, en el curs acadèmic immediatament anterior en el qual se sol·licite l'admissió.
 • La gestió administrativa del Doble Grau Dret+ADE es realitza en la Facultat de Dret.

Si els teus estudis no són parcials i ja eres titulat hauràs de realitzar la preinscripció en el Servei d'Alumnat (Negociat d'Accés).

La simultaneïtat entre estudis oficials s'autoritza una vegada admès/a en l'estudi, només és necessari sol·licitar la simultaneïtat per a no tancar el teu expedient en la universitat d'origen. (Instrucció de Vr. Estudiants - 25.10.2012)

Places

5% de l'oferta general per a cada titulació.

En el cas que hi haja més sol·licituds, que complisquen els requisits de continuació, que places, tindran preferència les notes més altes d'EBAU.

Termini

El termini per a sol·licitar el trasllat a qualsevol Grau és del 19 d'abril al 17 de maig de 2021.

Procediment

Tot el tràmit es realitzarà de manera telemàtica. Passos a seguir:

 1. ABANS de fer la sol·licitud d'accés amb 30 crèdits reconeguts s'aconsella consultar cadascun dels programes de les assignatures de destinació de les quals se sol·licitarà el reconeixement per a comprovar si són similars als programes d'origen que es presenten:
  • Accedeix al Grau al qual pertany l'assignatura que desitges consultar.
  • Selecciona “Pla d'estudis > Per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa > Curs”.
  • Tria l'assignatura .
  • Consulta l'enllaç “Continguts i Bibliografia”.

   Has de tenir en compte:
  • Que el nombre de crèdits de la teua assignatura siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Si l'assignatura bàsica en origen és de la mateixa branca de coneixement, i no hi ha cap assignatura en el nostre pla que es corresponga, es podrà reconèixer per "crèdits optatius genèrics".

 2. Sol·licita la continuació d'estudis a través del formulari Contacta amb secretaria perquè et donem d'alta en l'estudi.
  1. Adjunta DNI i document acreditatiu de la nota d'accés a la universitat (PAU, EBAU, Majors 25 anys, ...)
  2. Si no eres estudiant de la Universitat d'Alacant (UA), perquè puguem facilitar-te l'accés al campus virtual UACloud necessitem verificar la teua identitat, per a això adjunta també una sol·licitud en PDF amb la teua signatura i una còpia del teu document d'identificació (passaport, NIE o DNI), indicant-nos un e-mail personal. La Secretaria de la Facultat et comunicarà l'usuari i contrasenya d'accés.
  3. Justificant dels descomptes als quals es tinga dret, en el seu cas (família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc.).

 3. Una vegada que estigues donat d'alta en l'estudi i tingues accés a UACloud, realitzaràs la petició de reconeixement a través d'UACloud > eAdministración > Tràmits > Acadèmics > Reconeixement de crèdits.  (Manual de l'aplicació)

 4. Emplenaràs una ÚNICA sol·licitud en la qual inclouràs totes les assignatures que vols reconèixer.


 5. Quan accedisques es crearà un expedient de reconeixement amb un número de registre en el qual hauràs d'incloure, una a una, les assignatures que vols reconèixer amb les seues respectives assignatures d'origen

Documentació

 • Si les assignatures aprovades són d'una altra titulació de la Universitat d'Alacant, no es requereix adjuntar cap documentació.

 • Si les assignatures s'han aprovat en una altra universitat espanyola, hauràs d'adjuntar la següent documentació:
  • Certificat acadèmic personal.
  • BOE de la publicació oficial del pla d'estudis.
  • Programes de les assignatures cursades (del curs acadèmic en el qual es van superar), segellats o validats electrònicament per la universitat d'origen.
  • Important: han de ser assignatures aprovades, no reconegudes. Si alguna assignatura va ser objecte de reconeixements, haurà de presentar el certificat i el programa de l'assignatura de l'estudi universitari que es va utilitzar per a obtenir aquest reconeixement.

Si fóra necessari la presentació d'algun original en la Secretaria per al seu acarament, contactarem amb tu per a donar-te cita.

Resolució de Sol·licituds

Una vegada realitzada la sol·licitud s'inicia el tràmit administratiu de reconeixement de crèdits.

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

La resolució adoptada per la Comissió es notificarà electrònicament a través UACloud al sol·licitant en el termini màxim de 45 dies naturals, comptats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. La resolució es podrà descarregar a través d'UACloud > eAdministración > Notificacions.

Es comptarà amb un termini de 10 dies, a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, per a:

 • Abonar el rebut de taxes per reconeixement de crèdits des d'UACloud > Pagament de Rebuts (amb targeta o en efectiu, en les entitats que s'indiquen en aquest, imprimint el rebut).
 • Si no estar d'acord, pots reclamar la resolució de la Comissió de Reconeixement a través del formulari Contacta amb secretaria.

Una vegada finalitzat el termini de continuació d'estudis, i conegut el nombre de peticions de places, es farà la comprovació de requisits i el repartiment del 5% de les places oferides.

La resolució definitiva es remetrà a l'estudiant a través d'UACloud > eAdministración > Notificacions. Si has sigut admès t'adjuntem la cita de matrícula amb la carta d'admissió, perquè la presents en la teua Universitat/Centre universitari d'origen i pagues les taxes de trasllat.

Si et trobes en llista d'espera, et podrem cridar fins al 30 de setembre per si es produeix alguna anul·lació. També tens l'opció de sol·licitar l'accés per preinscripció i es mantindrien els reconeixements acceptats i pagats.

L'admissió definitiva quedarà supeditada a la recepció del Certificat Acadèmic Oficial de trasllat i la comprovació del compliment dels requisits d'accés i de permanència.

 Pujar