Saltar apartados

Homologació de títols estrangers d'educació superior a Títols Universitaris i Nivells Acadèmics Espanyols

REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS PREVIS A l'HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR

Aquell alumne/al fet que tinga un títol universitari oficial expedit per una universitat estrangera i desitge que aquest tinga els mateix efectes que el títol o grau acadèmic espanyol, haurà de sol·licitar la seua homologació en el Ministeri d'Educació

Quan el Ministeri detecte manques en la formació estrangera en relació amb l'exigida per a l'obtenció del títol espanyol, l'homologació quedarà condicionada a la prèvia superació per l'interessat d'uns Requisits Formatius Complementaris. Aquests requisits formatius es determinaran en la resolució del Ministeri, i podran consistir en la superació d'una prova d'aptitud o l'assistència a un curs tutelat.

 

MODALITATS

 • PROVA D'APTITUD (antiga prova de conjunt): La prova consistirà en un examen escrit per matèries, i els programes seran els de les assignatures que formen les diferents matèries que constitueixen el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol que es vol homologar.
Curs 2018/19

Programes de les matèries troncals / dates d'exàmens: Contactar amb el/la coordinador/a

 Coordinadors de cada matèria troncal: 

Tribunal:

                     President: D. Bartolomé Marco Lájara (Dpto. Organització d'empreses)

                     Secretari: D. Oscar Santacreu Fernández (Dpto. Sociologia II)

     Vocals: D. Julio Carmona Martínez (Dpto. Fonaments de l'Anàlisi Econòmica) / Dª. Natalia Papí Gálvez (Dpto. Comunicació i Psicologia Social) / D. Javier Mira Grau (Dpto. Treball Social i Serveis Socials)

 

 • PROVA DE CONJUNT (Resolucions resoltes sobre la base del RD 86/1987: Extingida - 30/09/2015, ampliat al 30/09/2017)
 • Prova de conjunt o general: versa sobre la totalitat d'assignatures troncals previstes en el Reial decret regulador de les directrius pròpies del Títol espanyol corresponent. Per tant, comprèn tot el conjunt que amb caracter troncal incorpore el pla d'estudis corresponent; excloent-se les disciplines obligatòries, optatives i de lliure configuració.
 • Prova de conjunt específica: versa sobre les assignatures que amb caracter troncal s'esmenten en la resolució del Ministeri d'Educació a la superació de la qual es condiciona l'homologació.

  TERMINIS DE MATRÍCULA - CURS 2018/19

 • Proves d'Aptitud (Resolucions resoltes sobre la base del RD 285/2004): Des del 17 de setembre fins al 14 de desembre de 2018, tots dos inclusivament.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Si necessites realitzar aquesta gestió amb el Centre, és recomanable que sol·licites una cita prèvia emplenant el formulari que trobaràs en el següent enllaç contacta amb nosaltres, indicant les teues dades personals i adjuntant còpia escanejada de la resolució ministerial. Ens posarem en contacte amb tu amb la finalitat d'acordar una cita i facilitar-te tota la informació necessària. Podràs realitzar la matrícula una vegada estigues en possessió de la resolució definitiva d'homologació del Ministeri d'Educació.
 • Imprès de sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 • Original i fotocòpia, per a la seua acare, de la resolució definitiva del Ministeri d'Educació (no el document d'audiència a l'interessat).
 • Justificant del pagament de taxes de matrícula: prova d'aptitud (taxa única: 143,73€), que permet concórrer a les dues convocatòries del curs acadèmic 2018/19.
 • En el cas de tenir superat alguns dels requisits formatius recollits en la Resolució del Ministeri: Certificat  que ho acredite.
 • Quan el sol·licitant aporte la documentació i formalitze el pagament de la matrícula, se li lliurarà bé presencialment o bé mitjançant correu electrònic, les claus d'accés a UACloud (antic Campus Virtual), que és l'eina web mitjançant la qual es podran consultar materials, qualificacions, tutorias, etc...

REALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES PROVES

 • Prova d'aptitud/Prova de conjunt. Les proves tindran lloc dues vegades a l'any. Les dates d'exàmens s'estableix juntament amb el programa de les assignatures per a cada curs acadèmic. L'examen serà escrit i la nota obtinguda per cada interessat es farà pública al final de la convocatòria, s'expressarà en termes de "apte" o "no apte".
 • Cursos tutelats. Les dates d'exàmens coincidiran amb les de les assignatures en què s'organitzen les matèries i de les quals l'alumne s'haja matriculat i assistit a classe. Aquestes dates es publiquen en aquesta mateixa web abans de l'inici del període de matrícula en l'apartat corresponent a cada estudi.

REVISIÓ I RECLAMACIONS

Els interessats podran formular les reclamacions que estimen oportunes, sent aplicable el reglament vigent.

+info: Revisió i reclamacions

CERTIFICAT ACREDITATIU

La Universitat en què es produïsca la completa i definitiva superació dels requisits formatius complementaris expedirà a favor de l'interessat el corresponent certificat acreditatiu previ pagament de taxes.

L'interessat haurà d'acreditar davant la Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació, mitjançant l'aportació d'aquest certificat, la superació dels requisits formatius complementaris, com a requisit previ per a l'expedició de la credencial d'homologació.

NORMATIVA APLICABLE

Pujar

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464