Saltar apartados

Accés amb estudis estrangers - Títols de Grau

ACCÉS AMB ESTUDIS NO UNIVERSITARIS

Si encara no has accedit a la Universitat al teu país d'origen, o no tens 30 crèdits per a reconèixer, hauràs d'accedir seguint els procediments següents

Si desitges més informació dels tràmits per a l'accés a la universitat sense estudis universitaris estrangers anteriors pots informar-te en:

ACCÉS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS PARCIALS O TOTALS

 
REQUISITS

Si eres un/a estudiant amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l'homologació del títol i vols continuar estudis universitaris a Espanya pots sol·licitar la Convalidació Parcial d'Estudis Estrangers, sempre que reunisques els següents requisits:

 • Que l'estudi cursat a l'estranger siga oficial i de nivell universitari.
 • Que se't reconeguen, almenys, 30 crèdits ECTS. El crèdit és la unitat de mesura de la càrrega acadèmica de les assignatures
 • No haver sol·licitat l'homologació del títol (en el cas d'estudis universitaris estrangers finalitzats) o que aquesta homologació haja sigut denegada pel Ministeri.
 • Per a realitzar el tràmit de reconeixement de crèdits s'ha d'abonar unes taxes administratives de 143,73  €.

La sol·licitud de reconeixement que no aconseguisca, almenys, 30 crèdits ECTS, quedarà desestimada, no obtenint plaça en el grau sol·licitat i s'haurà d'accedir segons s'indica en Accés amb Estudis NO universitaris. Si s'obté plaça a través de preinscripció, es reconeixen els crèdits la resolució dels quals haja sigut favorable.

 
TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini per a sol·licitar el trasllat a qualsevol Grau és del 15 de març al 15 de maig de 2020. Termini ampliat fins al 5 de juny de 2020 per al curs 2020/21.

DOCUMENTACIÓ 

Tota la documentació necessària ha d'estar traduïda i legalitzada oficialment. La Universitat d'Alacant disposa d'un servei de traducció oficial de documents a través del Centre Superior d'Idiomes

 • Sol·licitud de continuació d'estudis estrangers a través de Contacta amb Nosaltres. La resta de documentació també s'haurà de presentar a traves del Contacta amb Nosaltres en un únic arxiu. La secretaria es posarà en contacte amb l'o la sol·licitant per a programar una cita on s'haurà de presentar la documentació original.
 • Sol·licitud de reconeixement d'assignatura/s (una sol·licitud per cada reconeixement, imprès autorellenable). El sol·licitant ha de tenir en compte que
  • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Justificant de l'abonament de les taxes per estudi de sol·licituds de reconeixement d'estudis estrangers. La Secretaria de la Facultat emetrà el rebut corresponent quan s'inicie el tràmit de sol·licitud de convalidació parcial. El rebut es podrà abonar mitjançant targeta bancària a través d'UACloud > Pagament de Rebut.
 • Passaport, del Número d'Identificació d'Estrangers (NIE) o del DNI.
 • Certificat de l'Expedient Acadèmic dels estudis cursats emès per la universitat d'origen, on conste:
  • la denominació dels estudis especificant si són oficials i de nivell universitari
  • les qualificacions de les assignatures superades
  • escala de qualificacions universitàries del país d'origen, indicant obligatòriament, la nota mínima per a aprovar l'assignatura i la franja númerica en la qual  es basa l'escala (nota màxima i mínima que es pot obtenir).
  • nombre d'hores totals de cada assignatura o, en el seu cas, la informació necessària per a procedir al seu càlcul (hores setmanals, nombre de setmanes que comprèn cada assignatura, equivalència en hores del nombre de crèdits…)
  • Si la informació anterior no consta expressament en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.
 • Programa (contingut) de les assignatures aprovades. El programa ha de ser de l'any acadèmic en què es va aprovar l'assignatura i ha d'anar segellat obligatòriament per la Universitat.
 • Pla d'estudis d'origen segellat per la Universitat.
 • Si tens dret a alguna bonificació o exempció de taxes establides en la Llei de Taxes de la Generalitat has de presentar la documentació que ho acredite.
 • Declaració jurada de no haver sol·licitat Equivalència de títol estranger d'educació superior a nivell acadèmic de Grau en el Ministeri d'Universitats.

Els reconeixements de crèdits no seran definitius fins a la presentació de la documentació original tal com indica la legislació vigent. Però donada l'excepcionalitat del Covid-19, podràs aportar la documentació original per al seu acarament durant el període de matrícula 2020/21.

 

RESOLUCIÓ SOL·LICITUDS DE RECONEIXEMENT

Una vegada realitzada la sol·licitud a través del Contacta amb nosaltres amb la documentació necessària s'inicia el tràmit administratiu de reconeixement de crèdits. Perquè aquesta sol·licitud siga ferma, s'haurà de presentar en la Secretaria la documentació requerida en el termini de 10 dies des que siga sol·licitada per l'administració.

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients corresponent de la Facultat. Aquesta Comissió té com a competència l'avaluació d'expedients i la resolució de les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits presentades per els/as alumnes/as que cursen estudis adscrits al Centre.

La resolució adoptada per cada Comissió es notificarà al sol·licitant en el termini màxim de 45 dies naturals, comptats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Amb la finalitat d'agilitar el tràmit de notificació s'enviarà un SMS al telèfon mòbil que s'haguera facilitat. La resolució i el rebut de les taxes corresponents als crèdits reconeguts (25% del valor dels crèdits reconeguts) es podran descarregar a través d'UACloud > eAdministración i UACloud > Pagament de Rebuts.

Es comptarà amb un termini de 10 dies (comptats a partir de l'endemà de la notificació de la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència) per a:

 • Presentar reclamació a la resolució de la Comissió de Reconeixement
 • Modificar la matrícula per a adaptar-la a la nova situació acadèmica.
 • La modificació de matrícula o la reclamació de la resolució de Reconeixements de Crèdits s'haurà de realitzar a través del formulari Contacta amb nosaltres.
 • Abonar el rebut corresponent a les taxes per reconeixement de crèdits (25% del valor dels crèdits). S'accedeix a UACloud > Pagament de Rebuts per a abonar on-line el rebut corresponent, o bé, en efectiu, imprimint el rebut, en les entitats que s'indiquen en aquest.

En finalitzar el procés de reconeixement, es pot sol·licitar la documentació presentada.

Informació sobre la matrícula.

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials


Universitat d'Alacant
Edifici Germà Bernàcer
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
___

Tel: (+34) 96 5903770 - 3671 - 3670

Fax: (+34) 96 590 9789

Twitter: https://twitter.com/EconomicasUA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464